Quyết định 2282/QĐ-UBND

Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2014 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2282/QĐ-UBND 2014 bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 59/2007/QĐ-TTg">103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2007/QĐ-TTg">103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1904/STC-HCSN ngày 26/6/2014 và đề nghị của liên ngành Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT tại Biên bản họp ngày 22/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

Loại xe, nhãn xe

Nhiên liệu sử dụng

Dung tích xilanh (cm3)

Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng cho các chỉ số km xe đã vận hành (lít/100km)

Định mức tiêu hao nhiên liệu chuẩn

Từ 10.000km đến 60.000km

Trên 60.000km đến 120.000km

Trên 120.000km đến 200.000km

Trên 200.000km trở lên

b

c

d

K=1

K=1,3

K=1,35

K=1,4

Cộng thêm 1 lít

MITSUBISHI -L200 GL (bán tải, 02 cầu, máy dầu)

Diesel

2.835

10

13

13,5

14

15

Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2282/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/07/2014
Ngày hiệu lực 17/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2282/QĐ-UBND 2014 bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2282/QĐ-UBND 2014 bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành 17/07/2014
Ngày hiệu lực 17/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2282/QĐ-UBND 2014 bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2282/QĐ-UBND 2014 bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định