Quyết định 229/QĐ-BTP

Quyết định 229/QĐ-BTP năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 229/QĐ-BTP 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Tư pháp 2014


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 229 /QĐ-BTP ngày 30 /01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1.

Quyết định của TTgCP

Số 74/2009/QĐ-TTg

ngày 07/5/2009

Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

15/3/2014

2.

Thông tư

Số 21/2010/TT-BTP

ngày 01/12/2010

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

Được thay thế bằng Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

15/01/2014

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

3.

Thông tư liên tịch

Số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN

ngày 21/5/2007

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

16/6/2014

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, THỐNG KÊ, TÀI CHÍNH

4.

Thông tư liên tịch

Số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

ngày 14/5/2010

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bị thay thế, bãi bỏ từng phần bởi 02 (hai) văn bản:

- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (thay thế các quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kể từ ngày 14/3/2014);

- Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (bãi bỏ các quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kể từ ngày 15/9/2014).

15/9/2014

 

5.

Thông tư liên tịch

Số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

ngày 02/12/2010

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

01/9/2014

 

6.

Thông tư

Số 02/2011/TT-BTP

ngày 13/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp

16/01/2014

7.

Thông tư

Số 08/2011/TT-BTP

ngày 05/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Được thay thế bằng Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

16/01/2014

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

8.

Pháp lệnh

Số 09/1998/PL-UBTVQH10

ngày 25/12/1998

Về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

01/01/2014

9.

Nghị định

Số 160/1999/NĐ-CP

ngày 18/10/1999

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

Được thay thế bằng Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

25/4/2014

10.

Thông tư

Số 18/2010/TT-BTP

ngày 05/11/2010

Quy định về Báo cáo viên pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

01/02/2014

LĨNH VỰC THANH TRA

11.

Nghị định

Số 74/2006/NĐ-CP

ngày 01/8/2006

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

Được thay thế bằng Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

20/7/2014

LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

12.

Thông tư liên tịch

Số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC

ngày 24/6/2010

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

20/4/2014

 

13.

Thông tư liên tịch

Số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

ngày 07/7/2010

Hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

20/4/2014

 

14.

Thông tư

Số 03/2009/TT-BTP

ngày 30/9/2009

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

 

20/4/2014

 

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

15.

Thông tư

Số 07/2011/TT-BTP

ngày 31/3/2011

Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý

01/7/2014

LĨNH VỰC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

16.

Thông tư

Số 03/2010/TT-BTP

ngày 03/3/2010

Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01/7/2014

Tổng số: 16 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1.

Nghị định

- Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010;

- Về bán đấu giá tài sản

- Điều 19;

- Đoạn 2 Khoản 1 Điều 25.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

01/6/2014

2.

Thông tư liên tịch

- Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/5/2010;

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí chi trả, lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán tiền bồi dưỡng giám định tư pháp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

15/11/2014

3.

Thông tư

- Số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Một phần các biểu mẫu số 20/TP-TTTM và 21/TP-TTTM

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp

16/01/2014

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

4.

Thông tư

- Số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010;

- Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

- Điều 1;

- Điểm e Khoản 2 Điều 2;

- Điều 3;

- Khoản 2 Điều 5;

- Khoản 4 Điều 6;

- Điều 8;

- Điểm d Khoản 1, Khoản 2 Điều 9;

- Điểm a Khoản 2 Điều 12;

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 15;

- Khoản 2, Khoản 4 Điều 16;

- Khoản 2 Điều 18;

- Khoản 2 Điều 19.

Được sửa đổi bởi Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

15/4/2014

 

 

 

- Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 6;

- Khoản 2, Khoản 3 Điều 7;

- Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 9;

- Điểm b Khoản 2 Điều 12;

- Khoản 1 Điều 24.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

15/4/2014

5.

Thông tư

- Số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011;

- Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

- Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 6 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 4;

- Điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1.6 Khoản 1 Điều 5;

- Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 7;

- Điểm 1.3 Khoản 1, Khoản 2 Điều 12;

- Điểm 2.1 và 2.3 Khoản 2, Khoản 4 Điều 13;

- Khoản 2 Điều 14;

- Khoản 4 Điều 15;

- Khoản 3 Điều 17;

- Khoản 1, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 18;

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 19;

- Khoản 2 Điều 23.

 

Được sửa đổi bởi Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

15/4/2014

 

 

 

- Khoản 2 Điều 4;

- Điểm 1.2 Khoản 1, Khoản 3 Điều 12;

- Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 15;

- Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 18.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

15/4/2014

LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH

6.

Luật

- Số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Quốc tịch Việt Nam

Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

26/6/2014

 

 

 

Khoản 3 Điều 26

Bị bãi bỏ bởi Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

26/6/2014

7.

Nghị định

- Số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009;

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Điều 4, 18, 19, 20 và Khoản 2 Điều 30

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

01/12/2014

 

 

 

 

- Khoản 12 Điều 26;

- Khoản 6 và Khoản 7 Điều 27;

- Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

01/12/2014

8.

Thông tư

- Số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010;

- Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Các biểu mẫu số TP/HT-2010-TK.1 và số TP/HT-2010-TK.2

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp

16/01/2014

LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

9.

Nghị định

- Số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009;

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

15/12/2014

 

Tổng số: 09 văn bản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu229/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2015
Ngày hiệu lực30/01/2015
Ngày công báo26/02/2015
Số công báoTừ số 277 đến số 278
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 229/QĐ-BTP 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Tư pháp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 229/QĐ-BTP 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Tư pháp 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu229/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHà Hùng Cường
       Ngày ban hành30/01/2015
       Ngày hiệu lực30/01/2015
       Ngày công báo26/02/2015
       Số công báoTừ số 277 đến số 278
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 229/QĐ-BTP 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Tư pháp 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 229/QĐ-BTP 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Tư pháp 2014

           • 30/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực