Quyết định 229/QĐ-BTTTT

Quyết định 229/QĐ-BTTTT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 229/QĐ-BTTTT kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 Số: 229/QĐ-BTTTT

 Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông, tạo hành lang pháp lý vững chắc trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

a) Xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật An toàn thông tin; các đề án trong Chương trình công tác năm 2014 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng;

b) Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện đổi mới thể chế về doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ (đặc biệt là bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình), xác định rõ vai trò quản lý nhà nước của Bộ và nhiệm vụ của Bộ trong việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước;

c) Đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, thực hiện đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi ban hành, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

d) Đổi mới và đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

e) Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về thông tin và truyền thông; thường xuyên thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) và đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo hướng đơn giản, hiện đại, hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm. Năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Kiểm soát chặt chẽ các TTHC ngay từ khi xây dựng văn bản, đảm bảo các TTHC khi ban hành đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí thực hiện thấp nhất;

b) Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng TTHC thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhất là các TTHC có liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp;

c) Công khai, minh bạch tất cả các TTHC: kịp thời thống kê đưa các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ/hủy bỏ lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia và Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của Bộ để người dân và doanh nghiệp tiện tra cứu và thực hiện;

d) Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính và hành vi hành chính theo quy định của pháp luật

đ) Tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị thuộc Bộ và một số địa phương về tình hình thực hiện, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

a) Triển khai thực hiện Nghị định 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Bộ Thông tin và Truyền thông. Rà soát, xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ đảm bảo bộ máy hành chính nhà nước Bộ Thông tin và truyền thông tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống;

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và truyền thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thông tin và truyền thông ở địa phương;

d) Nghiên cứu, triển khai xây dựng dự thảo  Nghị định của Chính phủ ban hành cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Tổ chức tập huấn, xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Rà soát, hoàn chỉnh các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông để phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Bộ trong giai đoạn hiện nay;

c) Rà soát, hoàn chỉnh Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Bộ;

d) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 của Bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định;

e) Nâng cao kỷ luật trong hoạt động công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông; quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

5. Cải cách tài chính công

Với mục tiêu điều hành linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định, đúng nội dung, đúng mục đích; thực hiện công tác chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công tác phân cấp trong quản lý kinh tế, đầu tư và tài chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Nghiêm túc thực hiện Luật ngân sách nhà nước và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP về thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Nghị định 115/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính liên quan đến xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án, chính sách thuộc các lĩnh vực đã được phê duyệt.

c) Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi khoa học công nghệ;

d) Triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kế hoạch thu, chi, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phát triển của ngành theo đúng các mục tiêu, tiến độ, đảm bảo đúng quy định, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của nhà nước.

đ) Xây dựng Quy định phân cấp trong quản lý kinh tế, đầu tư và tài chính đối với các tổ chức thuộc Bộ.

6. Hiện đại hóa hành chính

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành; 100% các văn bản đi, đến trong nội bộ cơ quan được thực hiện trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc;

c) Nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới hoặc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản để đảm bảo phần mềm quản lý văn bản điều hành hoạt động hiệu quả và an toàn.

d) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành có khả năng kết nối từ Bộ, các đơn vị thuộc Bộ đến cơ sở;

đ) Các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ triển khai xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao;

e) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Rà soát và công bố danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ;

g) Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định, đảm bảo liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng;

h) Từng bước hiện đại hoá công sở cơ quan Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hoá nền hành chính.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhanh nhạy, quyết liệt, kịp thời, thông suốt và hiệu quả thể hiện tính sáng tạo và sự quyết tâm triển khai cải cách hành chính. Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính góp phần tạo sự chuyển biến mới trong ngành thông tin và truyền thông.

a) Thống nhất nhận thức, hành động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác cải cách hành chính

b) Xác định rõ ràng và đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, Lãnh đạo đơn vị và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông đối với nhiệm vụ cải cách hành chính;

c) Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ; đồng thời có chế độ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính;

d) Bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính;

đ) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban, Cổng thông tin điện tử của Bộ, của các đơn vị và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ

e) Quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính ở trong và ngoài nước.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 của Bộ được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ

a) Căn cứ vào nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả;

b) Gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình về Vụ Tổ chức cán bộ: Báo cáo Quý gửi vào ngày 20 của tháng cuối cùng của Quý; Báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 10 tháng 6 và Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định;

c) Bố trí cán bộ làm công tác cải cách hành chính, lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của Bộ.

b) Chủ trì, đề xuất Lãnh đạo Bộ kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cải cách hành chính của Bộ để đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

c) Chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

d) Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ thực hiện đánh giá, tự chấm điểm kết quả cải cách hành chính của Bộ theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

đ) Chủ trì xây dựng báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng và hàng năm trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

e) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính và lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

g) Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chuyên môn để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân.

3. Vụ Pháp chế

a) Chủ trì theo dõi, triển khai thực hiện lĩnh vực cải cách thể chế; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; đổi mới và đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về thông tin và truyền thông.

b) Chủ trì triển khai thực hiện cải cách TTHC của Bộ; tiếp nhận, xử lý những vướng mắc kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC;

4. Vụ Kế hoạch Tài chính

- Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công của Bộ.

- Căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và chế độ tài chính hiện hành, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch kinh phí để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác cải cách hành chính.

5. Văn phòng Bộ

Căn cứ các quy định hiện hành và trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Trung tâm Thông tin

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính của Bộ.

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

c) Nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới hoặc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản để đảm bảo phần mềm quản lý văn bản điều hành hoạt động hiệu quả và an toàn.

d) Tổng hợp, xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ.

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

7. Vụ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo dõi, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

b) Phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện đổi mới quản lý tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. Cải cách thể chế

Luật An toàn thông tin

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

 

Tháng 3/2014

 

Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

Tháng 12/2014

 

Quy chế quản lý hoạt động văn phòng đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Cục Thông tin đối ngoại

 

Tháng 9/2014

 

Xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành phân bổ băng tần trên 470 MHz phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh

Cục Tần số vô tuyến điện

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định về quản lý, tổ chức và tiếp nhận đóng góp qua Cổng nhân đạo quốc gia 1400

Cục Viễn thông

 

Tháng 01/2014

 

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ vô tuyến điện hàng hải

Vụ TCCB

 

Quý I/2014

 

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

Tháng 04/2014

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý II/2014

 

Thông tư hướng dẫn quản lý điểm truy nhập Internet công cộng

Cục Viễn thông

 

Tháng 06/2014

 

Thông tư ban hành quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia, bảng phân bổ và sử dụng các loại mã số viễn thông

Cục Viễn thông

 

Tháng 06/2014

 

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 đối với hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Cục PTTH&TTĐT

 

Quý II, III/2014

 

Thông tư quy định chế độ báo cáo đối với các doanh nghiệp CNTT

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý III/2014

 

Thông tư sửa đổi Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý III/2014

 

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định quy định về hoạt động in

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

Tháng 10/2014

 

Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông

Cục Viễn thông

 

Tháng 10/2014

 

Thông tư quy định về kết nối các mạng viễn thông công cộng

Cục Viễn thông

 

Tháng 10/2014

 

Thông tư hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất phần mềm và nội dung số

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý IV/2014

 

Thông tư quy định về sát hạch và cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý IV/2014

 

Thông tư ban hành chuẩn kỹ năng CNTT chuyên nghiệp

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý IV/2014

 

Thông tư quy định về sát hạch và cấp chứng chỉ kỹ năng CNTT chuyên nghiệp

Vụ Công nghệ thông tin

 

Quý IV/2014

 

Thông tư quy định lưu trữ, quản lý, khai thác và sử dụng kho tem tuyên truyền thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ TTTT

Vụ Bưu chính

 

Tháng 11/2014

 

Thông tư quy định về thừa nhận các phòng đo kiểm đã được Bên tham gia MRA về đánh giá phù hợp thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

Tháng 11/2014

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ TTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ TTTT

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định việc quản lý giá cước viễn thông

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định kết nối Internet

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định quản lý giá cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định quản lý hoạt động khuyến mại dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định giá cước hòa mạng dịch vụ truy nhập Internet

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 quy định việc cập nhật thông tin các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Cục Tin học hóa

 

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP được ban hành

 

Thông tư Hướng dẫn mô hình chính quyền điện tử cấp tỉnh

Cục Tin học hóa

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư sửa đổi Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT (hướng dẫn Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

Cục Tin học hóa

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định quản lý giá cước dịch vụ bưu chính

Vụ Bưu chính

 

Tháng 12/2014

 

Thông tư quy định về đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Cục Tin học hóa

 

Sau khi Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực

 

Thông tư Quy định quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

 

Sau khi Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực

 

Thông tư quy định quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

 

Sau khi Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực

 

Thông tư quy định cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử và bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

 

Sau khi Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực

 

Thông tư hướng dẫn báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

 

Năm 2014

 

Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước cho Đề án thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Vụ Kế hoạch Tài chính

Quý III/2014

 

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về phân loại hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin

VNCERT

 

Năm 2014

 

Thông tư hướng dẫn về việc giám sát an toàn mạng Internet Việt Nam

VNCERT

 

Năm 2014

 

 

Thông tư liên tịch Bộ TTTT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT và Phòng Văn hóa – Thông tin

Vụ TCCB

 

Quý I/2014

 

 

Thông tư liên tịch Bộ TTTT và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

Tháng 7/2014

 

 

Thông tư liên tịch Bộ TTTT và Bộ Xây dựng về cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Cục Viễn thông

 

Tháng 12/2014

 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn các đơn vị phát thanh, truyền hình trong cả nước tăng cường tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên các phương tiện truyền thống

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

Năm 2014

 

II. Cải cách thủ tục hành chính

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 6/2014

 

Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Các đơn vị báo chí ngành

Tháng 01/2014 đến tháng 02/2014

 

Xây dựng và ban hành danh mục thủ tục hành chính được rà soát theo lĩnh vực của năm 2014 và tổ chức triển khai theo kế hoạch Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 02/2014 đến tháng 11/2014

 

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

 

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

 

Tổ chức tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5, 10/2014

 

Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 04/2014 đến 11/2014

 

Triển khai công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát TTHC.

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10/2014 đến 12/2014

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang tin điện tử - chuyên mục cải cách thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin

Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 02/2014 đến tháng 12/2014

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổ chức thuộc Bộ có liên quan

Quý I/ 2014

 

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ đảm bảo bộ máy hành chính nhà nước Bộ Thông tin và truyền thông tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống

Các tổ chức thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 1-3/2014

 

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và truyền thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn Thông tin và Truyền thông ở địa phương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổ chức có liên quan thuộc Bộ

Tháng 1-9/2014

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổ chức thuộc Bộ

Tháng 3- 9/2014

 

Tổ chức tập huấn xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các tổ chức thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ

Tháng 3/2014

 

Rà soát, hoàn chỉnh các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông để phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Bộ trong giai đoạn hiện nay

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổ chức thuộc Bộ

Tháng 1-6/2014

 

Rà soát, hoàn chỉnh Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổ chức thuộc Bộ

Tháng 1-6/2014

 

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các tổ chức thuộc Bộ trong phạm vi được phân cấp

- Các tổ chức thuộc Bộ

Năm 2014

 

Thực hiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Tổ chức cán bộ; Các tổ chức thuộc Bộ trong phạm vi được phân cấp

Các tổ chức thuộc Bộ

Năm 2014

 

 

Nâng cao kỷ luật trong hoạt động công vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông; quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

- Vụ Tổ chức cán bộ; Các tổ chức thuộc Bộ trong phạm vi được phân cấp

 

Năm 2014

 

V. Cải cách tài chính công

Xây dựng Quy định phân cấp trong quản lý kinh tế, đầu tư và tài chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Kế hoạch tài chính

 

Quý IV/2014

 

Xây dựng và ban hành các định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành

Vụ Kế hoạch tài chính

 

Năm 2014

 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kế hoạch thu, chi, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phát triển của ngành

Vụ Kế hoạch tài chính

 

Năm 2014

 

VI. Hiện đại hóa nền hành chính

Xây dựng hệ phần mềm quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về Chương trình đề tài tem Bưu chính kỷ niệm

Vụ Bưu chính

 

Năm 2014

 

Đầu tư hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu về Viễn thông

Cục Viễn thông

 

Năm 2014

 

Xây dựng “Cổng thông tin điện tử Cục Viễn thông”

Cục Viễn thông

 

Năm 2014

 

Hệ thống chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao

Cục Viễn thông

 

Năm 2014

 

Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông

Cục Viễn thông

 

Năm 2014

 

Cung cấp và lắp đặt thiết bị Tin học văn phòng năm 2014

Cục Viễn thông

 

Năm 2014

 

Nâng cấp phần mềm phục vụ cho công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện

 

Năm 2014

 

Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

Cục Tần số vô tuyến điện

 

Năm 2014

 

 

Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số

Cục Tần số vô tuyến điện

 

Năm 2014

 

Thí điểm triển khai việc thuê dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Cục Tin học hóa

 

Năm 2014

 

Thí điểm thuê dịch vụ đào tạo trực tuyến (E-Learning) thử nghiệm

Cục Tin học hóa

 

Năm 2014

 

Đầu tư hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT của Việt Nam tại Cục Ứng dụng CNTT

Cục Tin học hóa

 

Năm 2014

 

Nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới hoặc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Quý II-IV/2014

 

VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2014

 

Đánh giá, tự chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2014 của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2014

 

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ và tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2014

 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ

Năm 2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu229/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 229/QĐ-BTTTT kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 229/QĐ-BTTTT kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu229/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 229/QĐ-BTTTT kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 229/QĐ-BTTTT kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông

           • 10/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực