Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2017 công bố bổ sung thủ tục hành chính mới và đã bãi bỏ thuộc ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 229/QĐ-UBND 2017 công bố bổ sung thủ tục mới bãi bỏ thuộc ngành xây dựng Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ BÃI BỎ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ny 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ny 26/12/2013 của UBND tnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ca các cơ quan hành chính các cp trên địa bàn tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của S Xây dựng và ý kiến kiểm tra ca Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành và các th tục hành chính đã bãi b thuộc ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tnh Kon Tum ( danh mục và nội dung cụ thể của TTHCm theo).

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

- Bãi bỏ các TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc công b b sung các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực quy hoạch của ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tnh Kon Tum;

- Bãi b TTHC s 1, mục B và TTHC số 1, mục D phần I và II Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố các TTHC thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp; Th trưởng các sở, ban ngành; Ch tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
-
Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Ki
m soát TTHC (VPCT);
- Th
ường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường
trực HĐND tnh (b/c);
- Lưu VT-NC2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ BÃI BỎ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND, ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tnh (35 thủ tục).

TT

n thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực xây dựng:

1

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào s dụng.

2

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức kho sát xây dựng.

3

Thủ tục cấp/cp lại/điều chnh, b sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với t chức tư vn lập quy hoạch xây dựng.

4

Thủ tục cp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với t chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

5

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng chng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

6

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

7

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức thi công xây dựng công trình.

8

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đi vi t chức giám sát thi công xây dựng.

9

Thủ tục cp/cp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức kim định xây dựng.

10

Th tục cp/cấp lại/điều chỉnh, b sung nội dung chng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức qun lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

11

Th tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng ch hành nghề hết hạn s dụng)/điều chỉnh/bổ sung nội dung chng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kho sát xây dựng.

12

Th tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng ch hành ngh hết hạn sử dụng)/điều chnh/b sung nội dung chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng.

13

Thủ tục cấp/cấp lại (trường hp chứng chnh ngh hết hạn sử dụng)/điều chnh/bổ sung nội dung chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thm tra thiết kếy dựng.

14

Th tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/điều chnh/b sung nội dung chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng.

15

Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng.

16

Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/điều chnh/b sung nội dung chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực định giá xây dựng.

17

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (đối với trường hợp chng ch hành nghề bị rách nát, thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Kho sát xây dựng: Thiết kế quy hoạch xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng: Giám sát thi công xây dựng; Kim định xây dng; Định giá xây dựng.

18

Thủ tục b nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng.

19

Thủ tục đăng ký công b thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

20

Thủ tục đăng ký công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

21

Thủ tục điều chỉnh, thay đi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND cp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công b thông tin.

22

Thủ tục cp giấy phép hoạt động xây dựng cho t chức nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

23

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đng của dự án nhóm B, C.

24

Th tục điều chnh giấy phép hoạt động xây dựng cho t chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

II

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

1

Thủ tục chuyn nhượng toàn bộ hoc một phần dán khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở.

III

Lĩnh vực Nhà ở:

1

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2

Thủ tục thông báo nhà hình thành trong tương lai đủ điu kiện được bán, cho thuê mua.

3

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

4

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

5

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền qun lý của UBND cấp tỉnh.

6

Thủ tục cho thuê nhà sinh viên thuộc sở hữu nhà nước.

7

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà xã hội thuộc s hữu nhà nước.

8

Thủ tục cho thuê nhà cũ thuộc s hữu nhà nước (đối với trường hợp không nhận chuyển quyn thuê nhà ).

9

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hu nhà nước (đối với trường hợp nhận chuyn quyn thuê nhà ).

10

Th tục bán nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước.

2. Danh mục thủ tục hành chính đã bãi bỏ:

STT

S h TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc thay thế, hủy bỏ

I

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

*

Cấp tnh

 

1

 

Cấp Giy phép quy hoạch xây dựng cho d án đầu xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia thuộc thm quyền giải quyết của cp tnh.

Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

*

Cấp huyện

 

1

 

Cấp Giy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành: thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

2

 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

 

 

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

4

 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

5

 

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

6

 

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

7

 

Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

8

 

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đim dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

9

 

Thm định đ án điều chnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu229/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực12/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 229/QĐ-UBND 2017 công bố bổ sung thủ tục mới bãi bỏ thuộc ngành xây dựng Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 229/QĐ-UBND 2017 công bố bổ sung thủ tục mới bãi bỏ thuộc ngành xây dựng Kon Tum
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu229/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
    Người kýLại Xuân Lâm
    Ngày ban hành12/04/2017
    Ngày hiệu lực12/04/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 229/QĐ-UBND 2017 công bố bổ sung thủ tục mới bãi bỏ thuộc ngành xây dựng Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 229/QĐ-UBND 2017 công bố bổ sung thủ tục mới bãi bỏ thuộc ngành xây dựng Kon Tum