Quyết định 394/QĐ-UBND

Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bổ sung thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 394/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 42/TTr-SXD ngày 18/7/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 584/STP-KSTTHC ngày 20/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (có danh mục và nội dung cụ thể của tng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

- Thay thế các thủ tục hành chính: số 15, 16, 17 khoản I mục A; số 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoản II mục A; số 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoản IV mục C tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tnh Kon Tum.

- Thay thế các thủ tục hành chính: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 khoản I mục 1 tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính đã bãi bỏ thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Các Giám đốc Sở: Xây dựng, Tư pháp; Th trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PC UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐI, B SUNG VÀ THAY TH VÀ BÃI B THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT S XÂY DNG; UBND CP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định 394/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

PHN I

DANH MỤC TH TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 01 thủ tục.

STT

Tên TTHC

I

Lĩnh vực Xây dựng

1

Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng ch hành nghề hết hạn sử dụng)/điu chỉnh/bổ sung nội dung chng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực quản lý dự án.

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 22 thủ tục.

STT

S h TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I

Lĩnh vực Xây dựng

 

1

 

Thủ tục thm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

2

 

Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thuộc báo cáo kinh tế k thuật thuộc thm quyền của Sở Xây dựng.

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

3

 

Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thm quyền của Sở Xây dựng.

4

 

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với t chức khảo sát xây dựng.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ

5

 

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

6

 

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với t chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

 

7

 

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức lp, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

 

8

 

Thủ tục cp/cấp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

9

 

Thủ tục cấp/cp lại/điều chnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức thi công xây dựng công trình.

 

10

 

Thủ tục cp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II hạng III đối với t chức giám sát thi công xây dựng.

 

11

 

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng ch ng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với t chức kim định xây dựng.

 

12

 

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng ch năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý, thm tra chi phí đầu tư xây dựng.

 

13

 

Thủ tục cấp/cấp lại (trưng hợp chng ch hành nghề hết hạn sử dụng)/điều chỉnh/, bổ sung nội dung chng chỉ hành ngh hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng.

 

14

 

Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chng ch hành nghề hết hạn sử dụng)/điều chnh/, bổ sung nội dung chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng.

 

15

 

Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng ch hành ngh hết hạn sử dụng)/điều chỉnh/, bổ sung nội dung chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng.

 

II

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

 

1

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng.

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

2

 

Thủ tục thẩm định đ án quy hoạch xây dựng vùng.

3

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị.

4

 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch đô thị

5

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù.

6

 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch khu chức năng đc thù.

III

Lĩnh vực Quản lý giá xây dựng

1

 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch.

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

C. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: 06 thủ tục.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:

 

1

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

2

 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch đô thị.

3

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù.

4

 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù.

5

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn.

6

 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 394/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu394/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2017
Ngày hiệu lực25/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 394/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 394/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 394/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu394/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýLại Xuân Lâm
     Ngày ban hành25/07/2017
     Ngày hiệu lực25/07/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 394/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 394/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Kon Tum