Quyết định 23/2002/QĐ-UB

Quyết định 23/2002/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy, mại dâm, chống tội phạm của tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy mại dâm Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2002/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, MẠI DÂM, CHỐNG TỘI PHẠM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ về công tác phòng chống, tội phạm trong tình hình mới;

- Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 99/PV11 ngày 20-5-2002 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực phòng chống tội phạm tỉnh Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hòa Bình gồm các thành viên sau đây:

1- Ông Hà Công Dộng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban.

2- Ông Bùi Văn Lạnh, Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban thường trực.

3- Ông Đinh Duy Sơn, Giám đốc Sở Lao động-TBXH, Phó Ban.

Các Uỷ viên:

1- Ông Bùi Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên thường trực.

2- Ông Nguyễn Khắc Hoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3- Ông Hà Văn Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp.

4- Ông Lê Xuân Lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

5- Ông Ngô Đình Chiêm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

6- Ông Bùi Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá.

7- Ông Đặng Đình Dinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8- Ông Nguyễn Sỹ Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo.

9- Ông Nguyễn Văn Vóc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

10- Ông Bạch Quốc Khánh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin.

11- Ông Vũ Đình Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Mời các ông, bà sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

1- Ông Nguyễn Minh Thâu, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

2- Ông Bùi ỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình.

3- Bà Bùi Hiền Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4- Ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5- Ông Hà Đức Dục, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6- Ông Đinh Văn Trung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

7- Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Điều 2: Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch, chương trình phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội, tổ chức triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch của các Bộ, Ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm về tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, đề án về công tác phòng chống tội phạm tại địa phương.

Điều 3: Lập cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo do Phó Văn phòng Công an tỉnh phụ trách và các chuyên viên của một số ngành thành viên Ban chỉ đạo (theo danh sách đính kèm), đặt tại Văn phòng Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực do Ban chỉ đạo quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 48/2000/QĐ-UB ngày 13-12-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 5: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- VP Chính phủ (thay
- Ban chỉ đạo 138/CP (báo
- TV Tỉnh uỷ (cáo.
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các thành viên BCĐ.
- Các thành viên Ban TT.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+CVNC.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH
Hà Công Dộng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM.
(Kèm theo Quyết định số 23 /2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình).

A- Phụ trách cơ quan thường trực:

1- Ông Nguyễn Tiến San, Phó Văn phòng Công an tỉnh, phụ trách cơ quan thường trực.

B- Các thành viên cơ quan thường trực:

2- Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Phòng phòng chống TNXH, Sở Lao động-Thương binh xã hội.

3- Ông Quách Đình Minh, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp.

4- Bà Nguyễn Thị Lành, Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính-Vật giá.

5- Ông Lê Ngọc Quản, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Định canh định cư và vùng kinh tế mới.

6- Ông Hoàng Văn Son, Phó Ban công tác thanh niên, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

7- Ông Nguyễn Thế Khải, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

8- Ông Đinh Mạnh Hùng, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

9- Ông Lê Sơn, Chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10- Ông Nguyễn Văn Thành, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Hành chính, Sở Giáo dục-Đào tạo.

11- Ông Bùi Văn Giót, Chuyên viên Ban tổ chức Huấn luyện, Uỷ ban MTTQ tỉnh.

12- Bà Nguyễn Thị Lan, Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

13- Ông Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

14- Ông Hà Đình Tường, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách).

15- Ông Nguyễn Nghiêm Chính, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách).

16- Ông Nguyễn Văn Duyến, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách)./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2002
Ngày hiệu lực04/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 23/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy mại dâm Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy mại dâm Hòa Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýHà Công Dộng
       Ngày ban hành04/06/2002
       Ngày hiệu lực04/06/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy mại dâm Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy mại dâm Hòa Bình

           • 04/06/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực