Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm ma tuý của tỉnh Hòa Bình

Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý đã được thay thế bởi Quyết định 23/2002/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ma túy mại dâm Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 04/06/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2000/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, MA TUÝ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

- Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; Quyết định số 139/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998 - 2000;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 63/PV11 ngày 05/6/2000, về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý tỉnh Hoà Bình, gồm các thành viên sau đây:

1 - Ông Hà Công Dộng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban.

2 - Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban thường trực.

3 - Ông Nguyễn Xuân Chiển, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội, Phó Ban.

Các Uỷ viên:

1- Ông Bùi Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên thường trực.

2- Ông Hà Văn Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp.

3- Ông Ngô Đình Chiêm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

4- Bà Nguyễn Thị Lợi, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

5- Ông Nguyễn Khắc Hoàn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6- Ông Nguyễn Khang Thái, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.

7- Ông Đặng Đình Dinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

8- Ông Lê Xuân Lịch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9- Ông Nguyễn Văn Vóc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

10- Ông Ngô Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin.

11- Ông Vũ Đình Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Mời các ông, bà sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

1- Ông Nguyễn Minh Thâu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2- Ông Bùi ỉnh, Tổng biên tập Báo Hoà Bình.

3- Bà Bùi Hiền Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4- Ông Hoàng Thanh Mịch, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

5- Ông Hà Đức Dục, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6- Ông Đinh Văn Trung, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

7- Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

Điều 2: Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch, chương trình phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội, tổ chức triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật; công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch của các Bộ, Ngành Trung ương và của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý về tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, đề án về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tại địa phương.

Điều 3: Lập Cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo do Phó Văn phòng Công an tỉnh phụ trách và các Chuyên viên của một số ngành thành viên Ban chỉ đạo (theo danh sách đính kèm), đặt tại Văn phòng Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực do Ban chỉ đạo quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma tuý của tỉnh.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 09/6/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Điều 5: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5 (Để
- VP Chính phủ (
- Ban chỉ đạo 138/CP (thay
- UBQG PC ma tuý (
- TV Tỉnh uỷ (b/c
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Các thành viên BCĐ.
- Các thành viên Ban TT.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+CVNC.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
CHỦ TỊCH
Hà Công Dộng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIÚP VIÊC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, MA TUÝ CỦA TỈNH
(Kèm theo quyết định số: 48/2000/QĐ-UB ngày 13/12/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình).

1- Ông Phí Văn Hùng, Phó Văn phòng Công an tỉnh, phụ trách Cơ quan Thường trực.

2- Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh xã hội.

3- Ông Quách Đình Minh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp.

4- Bà Nguyễn Thị Lành, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính -Vật giá.

5- Ông Lê Ngọc Quản, Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư, Chi cục Định canh định cư và vùng kinh tế mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6- Ông Ngô Đăng Dung, Phó Ban phong trào thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

7- Ông Nguyễn Thế Khải, Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

8- Ông Lê Sơn, Chuyên viên phòng Văn hoá xã hội, Sở Kế hoạch và đầu tư.

9- Ông Nguyễn Văn Thành, Chuyên viên phòng Giáo dục thể chất, Sở Giáo dục - Đào tạo.

10- Ông Đinh Kim Mười, Chuyên viên Ban tổ chức huấn luyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh.

11- Bà Nguyễn Thị Lan, Chuyên viên Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

12- Ông Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

13- Ông Hà Đình Tường, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách).

14- Ông Đồng Văn Thuấn, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách).

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2000
Ngày hiệu lực13/12/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/06/2002
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2000/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýHà Công Dộng
       Ngày ban hành13/12/2000
       Ngày hiệu lực13/12/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/06/2002
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý