Quyết định 23/2010/QĐ-UBND

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với đại lý internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND thời gian mở, đóng cửa đại lý internet đã được thay thế bởi Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2010/QĐ-UBND thời gian mở, đóng cửa đại lý internet


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2010/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI GIAN MỞ, ĐÓNG CỬA HÀNG NGÀY ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ INTERNET HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 450/TTr-STTTT ngày 11/9/2010 và Báo cáo thẩm định số 174/BC-STP ngày 09/9/2010 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với đại lý Internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Đại lý Internet quy định tại Quyết định này là tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet do cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Cà Mau cấp phép; thời gian mở cửa hoạt động từ 08 giờ hàng ngày, thời gian đóng cửa ngưng hoạt động từ 22 giờ hàng ngày.

2. Các đại lý Internet phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại điểm kinh doanh theo quy định, trong đó ghi rõ thời gian mở, đóng cửa theo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhằm chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các đại lý Internet, trong đó có thời gian mở, đóng cửa hàng ngày của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Cà Mau đúng quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Quyết định này và các quy định của Nhà nước có liên quan đến quản lý đại lý Internet.

c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thường xuyên, xử lý kịp thời các vi phạm quản lý về thời gian mở, đóng cửa và các quy định khác đối với các đại lý kinh doanh Internet theo đúng các quy định của Nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tổ chức triển khai Quyết định này đến các đại lý Internet trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

b) Tiến hành kiểm tra, thanh tra thường xuyên, xử lý vi phạm về thời gian mở, đóng cửa và các quy định khác của Nhà nước đối với các đại lý kinh doanh Internet.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý chặt thời gian mở, đóng cửa và các quy định khác của Nhà nước đối với các đại lý kinh doanh Internet.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; chủ các đại lý Internet và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Website tỉnh Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, H, L23/10.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2010
Ngày hiệu lực23/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND thời gian mở, đóng cửa đại lý internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2010/QĐ-UBND thời gian mở, đóng cửa đại lý internet
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành13/10/2010
        Ngày hiệu lực23/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2010/QĐ-UBND thời gian mở, đóng cửa đại lý internet

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2010/QĐ-UBND thời gian mở, đóng cửa đại lý internet