Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ĐÃ BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 186/TTr-STP ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, gồm 10 văn bản, trong đó 09 quyết định và 01 chỉ thị (có Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Chuyên viên các khối;
- NC (A);
- Lưu: VT, L17/01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH CẦN BÃI BỎ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị

do kiến nghị

Ghi chú

I- QUYẾT ĐỊNH:

1.

Quyết định

57/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003

Về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu viện phí và các dịch vụ y tế khác phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Thẩm quyền ban hành quy định này hiện nay thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và đã có Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau, quy định cụ thể mức thu viện phí.

 

2.

Quyết định

75/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Văn bản căn cứ vào Nghị định số 07/2003/NĐ-CP để ban hành, nay có Nghị định số 29/2007/NĐ-CP thay thế và Nghị định này đã có Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 thay thế, đồng thời áp dụng trực tiếp theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

 

3.

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND ngày 24/01/2006

Ban hành quy chế quản lý hoạt động trò chơi giải trí.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Văn bản căn cứ vào Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 để ban hành, nay có Nghị định số 56/2006/NĐ-CP thay thế. Đồng thời hiện nay nội dung văn bản này không còn phù hợp với thực tế.

 

4.

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006

Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành 814.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Văn bản căn cứ vào Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 để ban hành, nay đã có Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 thay thế và hiện nay có Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thay thế Nghị định số 56/2006/NĐ-CP Đồng thời Đội 814 không còn tồn tại trên thực tế mà thực hiện theo pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

 

5.

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động mua bán, vận chuyển SPTS từ khai thác biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Văn bản căn cứ Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu và thuyền viên có QĐ 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá thay thế và thực tế không có yêu cầu điều chỉnh.

 

6.

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, thì Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo nên việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

7.

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với đại lý Internet hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Văn bản căn cứ vào Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet để ban hành, hiện nay Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đã có Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2013 thay thế, nội dung quy định chi tiết và áp dụng trực tiếp quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

 

8.

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010

Ban hành quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Văn bản căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN để ban hành, quyết định này đã bị Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ và hiện nay áp dụng trực tiếp theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý giống thủy sản.

 

9.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 4

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ.

 

II- CHỈ THỊ:

10.

Chỉ thị

30/2001/CT-UBND ngày 16/11/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo và xử lý các hoạt động trái phép khu vực bãi bồi phía Tây huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 49/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2014
Ngày hiệu lực 14/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Cà Mau

  • 14/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực