Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2009/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 25/2009/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tạm thời Trường Cao đẳng Cộng đồng;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau tại Tờ trình số 90/TTr-CĐCĐ ngày 28/11/2009 và Báo cáo thẩm định số 227/BC-STP ngày 26/11/2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;          
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, CVNC (H), L51/12

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau là cơ sở giáo dục công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về: chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển giáo dục; về tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng; về đào tạo các chuyên ngành chuyên môn kỹ thuật ở trình độ cao đẳng và thấp hơn; về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế tạm thời Trường Cao đẳng Cộng đồng ban hành tại Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều 6 và Điều 7 của Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (sau đây gọi tắt là Trường)

1. Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm:

a) Lãnh đạo Trường gồm: Hiệu trưởng và không quá 3 Phó Hiệu trưởng;

b) Các phòng, khoa chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Phòng Khoa học - công nghệ và Quan hệ quốc tế;

- Khoa cơ bản;

- Khoa Chuyên ngành.

2. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm tình hình cụ thể ở mỗi giai đoạn phát triển của địa phương, Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các phòng, khoa chuyên môn, đơn vị tương đương trực thuộc Trường theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện việc thành lập, tách, sáp nhập, đổi tên các phòng, khoa và các đơn vị tương đương của Trường do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, khoa, đơn vị tương đương trực thuộc Trường; quy định trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, khoa, đơn vị tương đương trực thuộc Trường theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Biên chế của Trường Cao đẳng Cộng đồng

1. Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác và định hướng phát triển của Trường, Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế sự nghiệp của Trường.

2. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Trường phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch cán bộ, viên chức nhà nước và quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

1. Hiệu trưởng là người đứng đầu của nhà trường; trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các quy định, quy chế và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về lĩnh vực công tác do mình phụ trách.

2. Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, một Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Trường.

3. Trưởng phòng, khoa và Thủ trưởng đơn vị tương đương trực thuộc Trường là người trực tiếp phụ trách điều hành hoạt động của phòng, khoa và đơn vị tương đương; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động do mình phụ trách.

4. Phó Trưởng phòng, khoa và Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương trực thuộc Trường là người giúp việc cho Trưởng phòng, Trưởng khoa và Thủ trưởng đơn vị tương đương; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng khoa và Thủ trưởng đơn vị tương đương và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

Điều 7. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật

1. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

2. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương của Trường do Hiệu trưởng Trường quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức hiện hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 8. Luân chuyển, điều động

Hiệu trưởng Trường quyết định việc luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong phạm vi quản lý của nhà trường theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

Chương III

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Điều 9. Trách nhiệm của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

1. Trường thông báo công khai về:

a) Chỉ tiêu, điều kiện, kế hoạch và phương thức tuyển sinh mới hàng năm; Quy chế về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ, các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định riêng của trường liên quan đến tổ chức đào tạo, điều kiện học tập, quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên;

b) Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, điều kiện phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của người học tại trường;

c) Số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp và có được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

2. Trường chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội; thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, khoa học tại địa phương nơi trường đặt trụ sở.

3. Trường Cao đẳng chủ động thực hiện chủ trương xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện để xã hội có thể tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp ý kiến cho nhà trường về quy hoạch phát triển, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo; hỗ trợ kinh phí cho người học và tiếp nhận người tốt nghiệp; giám sát các hoạt động giáo dục và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh.

4. Trường thường xuyên cập nhật thông tin nêu ở khoản 1 Điều này và các thông tin khác về tổ chức hoạt động của trường.

Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa Trường với Uỷ ban nhân dân tỉnh

Mối quan hệ công tác giữa Trường với Uỷ ban nhân dân tỉnh là mối quan hệ phục tùng; Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Trường giữ mối liên hệ thường xuyên với Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về các mặt công tác và toàn bộ hoạt động của Trường về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Quan hệ giữa Trường với các Bộ, ngành, với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh

1. Trường chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục khác, các cơ sở nghiên cứu khoa học, các cơ sở thực hành, các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, sinh viên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu, tham quan, thực tập, thực hành rèn luyện nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ vào sản xuất, gắn việc giảng dạy, học tập với các hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

2. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và việc tuyển dụng người học đã tốt nghiệp.

Điều 12. Quan hệ giữa Trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, cơ quan thông tin đại chúng

Trường chủ động phối hợp với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu về các hoạt động này; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao cho sinh viên và tuyên truyền cho nhà trường.

Điều 13. Quan hệ giữa Trường với chính quyền địa phương các cấp

Trường Cao đẳng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nơi trường đặt trụ sở trong việc đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống xã hội và đào tạo nhân lực cho địa phương; đảm bảo trật tự, an ninh, bảo đảm môi trường học tập, cảnh quan sư phạm và an toàn cho người học; ngăn chặn các tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Điều 14. Quan hệ giữa Trường, gia đình và xã hội

Mối quan hệ giữa Trường, gia đình và xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 30, 31 và 32 của Quy chế tạm thời Trường Cao đẳng Cộng đồng ban hành tại Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng

Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện tốt Quy định này, góp phần cùng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2009
Ngày hiệu lực02/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2009/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2009/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành23/12/2009
        Ngày hiệu lực02/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2009/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2009/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau