Quyết định 23/2011/QĐ-UBND

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 1635/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 (đã sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện: Cái Bè, Châu Thành và Gò Công Tây sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trừ di chúc) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận, bao gồm:

a) Huyện Cái Bè: 09 xã, thị trấn thuộc huyện, gồm: thị trấn Cái Bè và các xã Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành, Thiện Trí, Hậu Mỹ Phú, Mỹ Đức Đông.

b) Huyện Cai Lậy: 09 xã thuộc huyện, gồm các xã: Tân Hội, Nhị Quí, Phú Quí, Ngũ Hiệp, Long Trung, Long Tiên, Long Khánh, Cẩm Sơn, Tân Bình.

c) Huyện Châu Thành: 09 xã, thị trấn thuộc huyện, gồm: thị trấn Tân Hiệp và các xã Tân Hương, Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, Tân Hội Đông, Thân Cữu Nghĩa, Long An, Thạnh Phú, Bình Đức.

d) Huyện Chợ Gạo: 07 xã thuộc huyện, gồm các xã: Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Phú Kiết, Trung Hòa, Hòa Tịnh.

đ) Huyện Gò Công Tây: 13 xã, thị trấn thuộc huyện, gồm: thị trấn Vĩnh Bình và các xã Yên Luông, Thành Công, Đồng Sơn, Bình Phú, Long Vĩnh, Bình Nhì, Thạnh Trị, Đồng Thạnh, Bình Tân, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, Long Bình.

e) Thị xã Gò Công: 07 xã thuộc thị xã, gồm các xã: Long Chánh, Long Thuận, Long Hòa, Long Hưng, Bình Đông, Tân Trung, Bình Xuân.

Điều 2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định.

Việc xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho và Ủy ban nhân dân cấp xã gồm: thị trấn Cai Lậy thuộc huyện Cai Lậy; 17 xã, phường thuộc thành phố Mỹ Tho; 05 phường thuộc thị xã Gò Công thực hiện chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng, chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây và thị xã Gò Công tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/08/2011
Ngày hiệu lực 01/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/06/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Dương Minh Điều
Ngày ban hành 17/08/2011
Ngày hiệu lực 01/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/06/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch