Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND về Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Quy chế thu sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh ở cấp xã Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 719/TTr-BCH ngày 24/9/2012 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Ninh Bình tại Báo cáo thẩm định số 158/BC-STP ngày 14/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 315/QĐ-UB ngày 08/4/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định lập và sử dụng quỹ đảm phụ Quốc phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

QUY CHẾ

THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 02/10//2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh; đối tượng đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – An ninh

1. Việc thu Quỹ Quốc phòng - An ninh phải bảo đảm đúng đối tượng và đúng mức đóng góp được quy định tại Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các khoản thu phải có biên lai, chứng từ thu theo mẫu của Bộ Tài chính; các nguồn thu phải được nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước.

3. Quỹ Quốc phòng - An ninh được quản lý, sử dụng theo Luật Ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch; nguồn kinh phí còn dư được luân chuyển sang năm sau để sử dụng, không được dùng vào mục đích khác.

Chương II

THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH

Điều 4. Tổ chức thu Quỹ Quốc phòng - An ninh

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thu Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn quản lý theo đối tượng, mức thu được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2. Việc thu Quỹ Quốc phòng - An ninh phải bằng tiền mặt và tổ chức thu vào tháng 6 hàng năm.

Điều 5. Quản lý Quỹ Quốc phòng – An ninh

1. Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý Quỹ Quốc phòng - An ninh thông qua tài khoản tiền gửi của Ủy ban nhân dân cấp xã mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Quỹ Quốc phòng - An ninh được trích để lại một phần cho đơn vị thu để chi bồi dưỡng cho người trực tiếp đi thu và chi phí mua biên lai thu, sổ sách, chứng từ phục vụ thu, chi; cụ thể:

a) Đối với Ủy ban nhân dân các phường được trích để lại 5% tổng số tiền thu được;

b) Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được trích để lại 10% tổng số tiền thu được.

3. Số tiền còn lại phải nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước để sử dụng cho các hoạt động được quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Sử dụng Quỹ quốc phòng - An ninh

1. Quỹ Quốc phòng - An ninh được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động sau:

a) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và an ninh cơ sở;

b) Tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

c) Tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi và hội thao quốc phòng - an ninh;

d) Tuần tra, canh gác;

đ) Mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ quốc phòng - an ninh cơ sở;

e) Thi đua khen thưởng công tác dân quân tự vệ và an ninh cơ sở;

g) Chi hỗ trợ cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh - trật tự theo sự điều động của cấp có thẩm quyền.

2. Các khoản chi khác phục vụ cho công tác quốc phòng - an ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Có trách nhiệm tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động các đối tượng đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh theo đúng quy định; thực hiện công khai minh bạch việc thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/12 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, kiểm tra việc quản lý thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả việc quản lý thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Tài chính) trước ngày 25/12 hàng năm.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – An ninh của các xã, phường, thị trấn.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành.

b) Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu, quản lý và sử dụng Quốc phòng - An ninh thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu phát hiện có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Quốc Trị
        Ngày ban hành02/10/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình