Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông đã được thay thế bởi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 08/6/2009 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 117/SGTVT-VP ngày 04 tháng 4 năm 2013, về đề nghị thành lập phòng Pháp chế thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1- “Điều 21. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Pháp chế;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng;

- Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng.

* Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.”

2. Các nội dung khác của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định hiện hành.

Riêng Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo; Web Văn phòng;
- Đài PTTH; Báo Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ;
- Lưu: VT, TKCT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành17/05/2013
       Ngày hiệu lực27/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông