Quyết định 2048/QĐ-UBND

Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 31/8/2016 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 2048/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
ỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2048/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/8/2016 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 31/8/2016 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (kèm theo danh mục 02 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần và danh mục 53 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Phần hết hiệu lực
(Điều, khoản)

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

04/6/2008

Ban hành tiêu chuẩn giống cây trồng khi xuất vườn ươm của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số thứ tự thứ 5 (Keo lai giâm) và 11 (Tre Điềm trúc) Điều 3 bản Quy định kèm theo Quyết định

Áp dụng tiêu chuẩn ngành 04TCN 69 - 2004 cho phù hợp quy định tại Điều 44 - Pháp lệnh giống cây trồng.

2

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND

12/3/2010

Về việc Thành lập và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư, Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

Các điều: 2, 3, 4, 5 của Quyết định

Thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định s32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/8/2016 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

27/1999/QĐ-UB

19/3/1999

Phê duyệt danh mục các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc các vùng xung yếu dễ xảy ra cháy rừng và các tháng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Không còn phù hợp thực tiễn. Hàng năm, UBND tỉnh căn cứ vào Luật Ngân sách và Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, ban hành đơn giá đlàm cơ sở lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh. Căn cứ văn bản của UBND tỉnh, các đơn vị chủ rừng lập dự toán PCCCR mùa khô hàng năm và được Chi cục kiểm lâm phê duyệt thực hiện. Theo đó, mức đơn giá phụ cấp đã thay đổi, danh mục các xã phường thị trấn trọng điểm xảy ra cháy rừng cũng không còn áp dụng.

01/01/2016

2

Quyết định

162/1999/QĐ-UB

30/11/1999

Điều chnh danh mục các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc các vùng xung yếu dễ xảy ra cháy rừng và các tháng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3

Quyết định

133/1999/QĐ-UB

19/10/1999

Ban hành quy định về mức chi bồi dưỡng cho tổ chức, cá nhân có công tố cáo, phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 6-Điều 1)

01/10/2014

4

Quyết định

65/2004/QĐ-UB

13/4/2004

Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý chương trình Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý hết hiệu lực theo thời gian (2003 - 2010). Hiện Ban qun lý không còn tồn tại.

01/01/2016

5

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND

22/11/2007

Về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

29/8/2016

6

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

20/3/2008

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

27/12/2015

7

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

09/7/2008

Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

8

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND

16/7/2008

Ban hành quy định về quản lý khai các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh

25/4/2016

9

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh

6/7/2016

10

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Về mức thu, nộp tỷ lệ điều tiết và chế độ qun lý, sử dụng phí qua cầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Do trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không còn đối tượng điều chỉnh và Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 ca HĐND tỉnh không quy định về loại phí này

25/7/2014

11

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính: "Đối với phí đấu thầu và phí thẩm định kết quả đấu thầu chuyển sang cơ chế giá, thực hiện theo quy định của Luật Đu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng"

17/02/2014

12

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND

16/6/2009

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh

28/01/2013

13

Quyết định

66/2009/QĐ-UBND

22/7/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bi Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh

08/04/2016

14

Quyết định

72/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh

24/7/2016

15

Quyết định

87/2009/QĐ-UBND

30/11/2009

Ban hành quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh

28/02/2016

16

Quyết định

103/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh

27/6/2016

17

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/07/2016 của UBND tỉnh

15/7/2016

18

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

15/01/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh

29/5/2016

19

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

22/01/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh

27/6/2016

20

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

10/02/2010

Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện theo quy định tại Điều 44 - Pháp lệnh giống cây trồng quy định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng; không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành về giống cây trồng. Việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng phải áp dụng TCVN hoặc TCN, những loài cây chưa có TCVN hoặc TCN thì khuyến khích chủ thtự công bố theo tiêu chuẩn cơ sở. Ví dụ: Cây giống Bơ. TCVN 9301:2013.

01/01/2016

21

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

06/5/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

03/09/2016

22

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

12/5/2010

Ban hành quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh

19/6/2016

23

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND

09/11/2010

Về việc điều chnh Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

24

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

18/4/2015

25

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND

09/12/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

08/4/2016

26

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

28/7/2011

Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

27

Quyết định

64a/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng

28

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

22/02/2013

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

29

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

04/01/2011

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh

28/01/2016

30

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

06/5/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

18/4/2015

31

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

15/6/2011

Về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh

03/01/2016

32

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND

05/8/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh

21/01/2013

33

Quyết định

57/2011/QĐ-UBND

01/11/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh

21/4/2016

34

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

13/6/2011

Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh

11/02/2016

35

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

06/6/2012

Điều chnh, bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh

36

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND

06/02/2013

Điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quặng Bauxit đã quy định tại Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

37

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

08/8/2012

Về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh

04/09/2016

38

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh

21/4/2016

39

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

17/5/2013

Về sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

40

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

05/6/2013

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh

11/02/2016

41

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh

07/06/2016

42

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ sđiều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

43

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

44

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

45

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

46

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

47

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

48

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

49

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

50

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

51

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

52

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

53

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh

15/02/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2048/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2048/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2016
Ngày hiệu lực16/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2048/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2048/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2048/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2048/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành16/09/2016
       Ngày hiệu lực16/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2048/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2048/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng 2016

           • 16/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực