Quyết định 40/2010/QĐ-UBND

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 16/2010/QĐ-UBND quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND cho người lao động vay vốn đi lao động ở nước ngoài Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2010/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2010/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2010 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHO VAY VỐN ĐI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay vốn đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1729/TTr-STC ngày 06/10/2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

1. Điều chỉnh tiết c, khoản 1, điều 8 như sau:

“c. Nguồn vốn xử lý rủi ro: lấy từ Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng được trích lập từ nguồn lãi cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn địa phương. Trong trường hợp nguồn Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng không đủ để xử lý các trường hợp rủi ro thì Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh.

Kết thúc mỗi năm, căn cứ vào số dư Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng trích lập từ nguồn lãi cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn địa phương và báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội về kết quả hoạt động cho vay bằng nguồn vốn địa phương; tùy theo tình hình thực tế, Sở Tài chính rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trích một phần Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay của địa phương”.

2. Điều chỉnh khoản 2, điều 8 như sau:

“2. Đối với nguồn vốn của Trung ương: thực hiện theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tường Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội”.

3. Điều chỉnh điều 9 như sau:

“Điều 9: Phân phối và sử dụng lãi thu được từ nguồn ủy thác cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Số tiền lãi do Ngân hàng Chính sách xã hội thu được từ việc cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn địa phương được sử dụng như sau:

1. Chi trả hoa hồng cho Tổ tiết kiệm và vay vốn, chi trả phí ủy thác cho tổ chức Hội nhận ủy thác cho vay;

2. trích lập Quỹ Dự phòng rủi ro tín dụng bằng 5% trên số tiền lãi thực thu;

3. Trích 35% trên số tiền lãi thực thu để bù đắp một phần chi quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội;

4. Trích 10% số tiền lãi thực thu để chi phí cho hoạt động và khen thưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị;

5. Sau khi trừ các khoản chi phí, trích theo tỷ lệ % nói trên, số tiền lãi thực thu còn lại được bổ sung tương ứng vào nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động của địa phương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 2, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;;
- Lưu: VT, VX3, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2010
Ngày hiệu lực19/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành09/11/2010
       Ngày hiệu lực19/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2010/QĐ-UBND vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài