Quyết định 43/2007/QĐ-UBND

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND định mức kinh phí đề tài khoa học công nghệ Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 46/2016/QĐ-UBND định mức chi nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2007/QĐ-UBND định mức kinh phí đề tài khoa học công nghệ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 22 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr-LS/TC-KHCN ngày 05/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LÂM DỒNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số 43 /2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Đề tài, dự án cấp tỉnh:

a) Đối với hoạt động phục vụ công tác quản lý :

Đơn vị : Ngàn đồng

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi đối với đề tài cấp tỉnh định mức theo quy mô

Từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng

Dưới 300 triệu đồng

1

2

3

5

6

7

1

Chi về tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

 

a

Xây dựng đề bài được duyệt của đề tài, dự án để công bố.

Đề tài, dự án

1.000 1.000 1.000

b

Họp Hội đồng xác định đề tài, dự án

 

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

200 200 200

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

150 150 150

-

Thư ký hành chính

 

100 100 100

-

Đại biểu được mời tham dự

 

50 50 50

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì

 

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá của uỷ viên phản biện

 

 

 

 

-

Nhiệm vụ có tới 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

450

360

300

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 6 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

400

320

280

-

Nhiệm vụ có từ 7 hồ sơ đăng ký trở lên

01 Hồ sơ

360

280

250

b

Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

 

 

 

-

-

Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

300

240

200

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 06 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

270

210

180

-

Nhiệm vụ có trên 07 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

250

200

170

c

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án

 

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

300

240

200

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

200

160

140

-

Thư ký hành chính

 

150

120

100

-

Đại biểu được mời tham dự

 

70

60

50

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của đề tài, dự án

 

 

 

 

-

Tổ trưởng tổ thẩm định

đề tài, dự án

250

200

170

-

Thành viên tham gia thẩm định

đề tài, dự án

200

160

140

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức ở cấp quản lý nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

 

 

-

Nhận xét đánh giá của phản biện

đề tài, dự án

1.000

800

700

-

Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

đề tài, dự án

600

480

420

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý.

(Số lượng chuyên gia cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

Báo cáo

1.000

800

700

c

Họp Tổ chuyên gia (nếu có)

Đề tài, dự án

 

 

 

-

Tổ trưởng

250

200

170

-

Thành viên

200

160

140

-

Đại biểu được mời tham dự

70

60

50

d

Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức

Đề tài, dự án

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

400

320

280

-

Thành viên, thư ký khoa học

300

240

200

-

Thư ký hành chính

150

120

100

-

Đại biểu được mời tham dự

70

60

50

b) Đối với các hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ:

Đơn vị : Ngàn đồng

Số TT 

Nội dung công việc 

Đơn vị tính 

Mức chi đối với đề tài cấp tỉnh định mức theo quy mô

Từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng

Dưới 300 triệu đồng

1

2

3

5

6

7

1

Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

Đề tài, dự án

2.000

1.600

1.400

2

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình KHCN và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)

Chuyên đề

 

 

 

 

- Chuyên đề loại 1

10.000

8.000

7.000

 

- Chuyên đề loại 2

30.000

24.000

21.000

3

Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn

Chuyên đề

 

 

 

 

- Chuyên đề loại 1

8.000

6.400

5.600

 

- Chuyên đề loại 2

12.000

9.600

8.400

4

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài, dự án

3.000

2.400

2.100

5

Lập mẫu phiếu điều tra:

Phiếu mẫu được duyệt

 

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

500

400

350

-Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

500

400

350

+ Trên 30 chỉ tiêu

1.000

800

700

6

Cung cấp thông tin :

Phiếu

 

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

50

40

35

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

50

40

35

+ Trên 30 chỉ tiêu

70

60

50

7

Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

Đề tài, dư án

4.000

3.200

2.800

8

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

Đề tài, dự án

12.000

9.600

8.400

9

Tư vấn đánh giá nghiệm thu nghiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)

 

 

 

 

-

Nhận xét đánh giá của phản biện

Đề tài, dự án

800

600

500

-

Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

Đề tài, dự án

500

400

350

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở/nghiệm thu nội bộ (Số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

 Báo cáo

800

600

500

c

Họp tổ chuyên gia (nếu có)

Buổi họp

 

 

 

-

Tổ trưởng

200

160

140

-

Thành viên

150

120

100

-

Đại biểu được mời tham dự

70

60

50

d

Họp Hội đồng nghiệm thu

Buổi họp

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

200

160

140

-

Thành viên, thư ký khoa học

150

120

100

-

Thư ký hành chính

100

80

70

-

Đại biểu được mời tham dự

70

60

50

10

Hội thảo khoa học

Buổi hội thảo

 

 

 

 

- Người chủ trì

200

160

140

 

- Thư ký hội thảo

100

80

70

 

- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

500

400

350

 

- Đại biểu được mời tham dự

70

60

50

11

Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài, dự án 

 Tháng

1.000

800

700

12

Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho Thư ký và kế toán của đề tài, dự án theo mức do chủ nhiệm đề tài quyết định).

 Năm

15.000

12.000

10.000

II. Cấp cơ sở, huyện, ngành

a) Đối với hoạt động phục vụ công tác quản lý :

Đơn vị : Ngàn đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Đề tài cấp huyện, ngành định mức theo quy mô

Từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng

Dưới 300 triệu đồng

1

2

3

4

5

6

1

Chi về tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

 

a

Xây dựng đề bài được duyệt của đề tài, dự án để công bố.

 Đề tài, dự án

700

b

Họp Hội đồng xác định đề tài, dự án

 

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

150

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

100

-

Thư ký hành chính

 

70

-

Đại biểu được mời tham dự

 

30

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì

 

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá của uỷ viên phản biện

 

 

 

 

-

Nhiệm vụ có tới 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

300

250

200

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 6 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

280

220

190

-

Nhiệm vụ có từ 7 hồ sơ đăng ký trở lên

01 Hồ sơ

250

190

170

b

Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

 

 

 

 

-

Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

200

160

140

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 06 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

180

150

120

-

Nhiệm vụ có từ 07 hồ sơ đăng ký trở lên

01 Hồ sơ

170

140

100

c

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án

 

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

 

200

160

140

-

Thành viên, thư ký khoa học

 

140

110

100

-

Thư ký hành chính

 

100

80

70

-

Đại biểu được mời tham dự

 

50

40

30

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của đề tài, dự án

 

 

 

 

-

Tổ trưởng tổ thẩm định

Đề tài, dự án

170

140

100

-

Thành viên tham gia thẩm định

Đề tài, dự án

140

110

100

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức ở cấp quản lý nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

 

 

-

Nhận xét đánh giá của phản biện

đề tài, dự án

700

550

500

-

Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

đề tài, dự án

400

330

290

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý.

(Số lượng chuyên gia cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

 Báo cáo

700

550

500

c

Họp Tổ chuyên gia (nếu có)

Đề tài, dự án

 

 

 

-

Tổ trưởng

170

140

100

-

Thành viên

140

100

90

-

Đại biểu được mời tham dự

50

40

30

d

Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức

Đề tài, dự án

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

280

220

190

-

Thành viên, thư ký khoa học

200

150

140

-

Thư ký hành chính

100

80

70

-

Đại biểu được mời tham dự

50

40

30

b) Đối với các hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ:

Đơn vị : Ngàn đồng

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Đề tài cấp huyện, ngành định mức theo quy mô

Từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng

Dưới 300 triệu đồng

1

Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

Đề tài, dự án

1.400

1.000

900

2

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình KHCN và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)

 Chuyên đề

 

 

 

 

- Chuyên đề loại 1

 

7.000

5.000

4.000

 

- Chuyên đề loại 2

 

20.000

15.000

13.000

3

Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn

 Chuyên đề

 

 

 

 

- Chuyên đề loại 1

 

5.000

4.000

3.000

 

- Chuyên đề loại 2

 

8.000

6.000

5.000

4

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài, dự án

 

2.000

1.500

1.000

5

Lập mẫu phiếu điều tra:

Phiếu mẫu được duyệt

 

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

350

250

200

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

350

250

200

+ Trên 30 chỉ tiêu

700

550

450

6

Cung cấp thông tin :

Phiếu

 

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

35

30

25

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

35

30

25

+ Trên 30 chỉ tiêu

50

40

30

7

Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

Đề tài, dư án

2.500

2.000

1.500

8

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

Đề tài, dự án

8.000

6.000

5.000

9

Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)

 

 

 

 

a

Nhận xét đánh giá

 

 

 

 


-

Nhận xét đánh giá của phản biện

Đề tài, dự án

400

350

250

-

Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

Đề tài, dự án

300

250

150

b

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở/nghiệm thu nội bộ (Số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

 Báo cáo

500

400

300

c

Họp tổ chuyên gia (nếu có)

 Buổi họp 

 

 

 

-

Tổ trưởng

140

100

70

-

Thành viên

100

80

60

-

Đại biểu được mời tham dự

50

40

30

d

Họp Hội đồng nghiệm thu

 Buổi họp

 

 

 

-

Chủ tịch Hội đồng

140

100

80

-

Thành viên, thư ký khoa học

100

70

50

-

Thư ký hành chính

70

50

40

-

Đại biểu được mời tham dự

50

40

30

10

Hội thảo khoa học

Buổi hội thảo

 

 

 

 

- Người chủ trì

140

100

90

 

- Thư ký hội thảo

70

50

40

 

- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

350

250

150

 

- Đại biểu được mời tham dự

50

40

30

11

Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài, dự án

 Tháng

700

500

300

12

Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho Thư ký và kế toán của đề tài, dự án theo mức do chủ nhiệm đề tài quyết định).

 Năm

10.000

8.000

6.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2007
Ngày hiệu lực02/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2007/QĐ-UBND định mức kinh phí đề tài khoa học công nghệ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2007/QĐ-UBND định mức kinh phí đề tài khoa học công nghệ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành22/11/2007
        Ngày hiệu lực02/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2007/QĐ-UBND định mức kinh phí đề tài khoa học công nghệ Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2007/QĐ-UBND định mức kinh phí đề tài khoa học công nghệ Lâm Đồng