Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004; Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 390/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; Đồng thời theo dõi tình hình thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên)

1. Nguyên tắc phân bổ chung

1.1. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan;

1.2. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải phục vụ cho thực hiện các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh và quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1.3. Các dự án, công trình được bố trí vốn phải có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác liên quan; bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả đầu tư; phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

1.4. Ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự sau: Hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước; các công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn; dự án trọng điểm của tỉnh, cơ sở hạ tầng các xã biên giới; các công trình chuyển tiếp của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020; cuối cùng mới bố trí cho các dự án khởi công mới và công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

1.5. Phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án; dành 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn cho dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn.

1.6. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương.

2. Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương (vốn xây dựng cơ bản tập trung) các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiêu chí về dân số, gồm 2 tiêu chí: Số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số của các huyện, thị xã, thành phố.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm 2 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo; số thu nội địa (không bao gồm số thu sử dụng đất).

c) Tiêu chí về diện tích, gồm: Diện tích đất tự nhiên của các huyện, thị xã, thành phố.

d) Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 3 tiêu chí: tiêu chí số đơn vị hành chính cấp huyện; huyện Miền núi; huyện biên giới của tỉnh.

e) Các tiêu chí bổ sung, bao gồm: Tiêu chí các xã biên giới đất liền, gồm: Xã biên giới Việt Nam – Trung Quốc; các xã biện giới Việt Nam – Lào.

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể

- Tổng số điểm của tỉnh tính toán cho các tiêu chí theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 102,42 điểm.

- Tổng số điểm xác định để đưa vào tính toán cho từng tiêu chí của 10 huyện, thị xã, thành phố là 500 điểm/102,42 điểm = 4,88 điểm, cụ thể:

a) Tiêu chí dân số

- Điểm tiêu chí dân số trung bình:

Số dân trung bình

Điểm

Cứ 10.000 người được tính

1,01

Dân số trung bình của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thông kê tỉnh Điện Biên năm 2014.

- Điểm tiêu chí số người dân tộc thiểu số:

Số dân tộc thiểu số

Điểm

Cứ 10.000 người dân tộc thiểu số được tính

1,95

Số người dân tộc thiểu số của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên năm 2009 (số liệu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009) làm cơ sở để xác định số người dân tộc thiểu số năm 2014.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển

- Điểm của tiêu chí số hộ nghèo:

Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn năm 2013)

Điểm

Cứ 5% hộ nghèo tính

0,65

Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thị xã, thành phố được xác định theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

- Điểm của tiêu chí thu nội địa:

Thu nội địa

Điểm

Cứ 5 tỷ đồng được tính

1,37

Số thu nội địa của các huyện, thị xã, thành phố (không bao gồm các khoản thu sử dụng đất) được tính theo dự toán thu NSNN năm 2015 do UBND tỉnh giao.

c) Tiêu chí diện tích đất

Diện tích tự nhiên

Điểm

Dưới 20 nghìn ha được

7

Từ 20 nghìn ha đến dưới 50 nghìn ha, cứ tăng thêm 10 nghìn ha được cộng thêm

0,2

Từ 50 nghìn ha đến dưới 100 nghìn ha, cứ tăng thêm 10 nghìn ha được cộng thêm

0,15

Từ 100 nghìn ha trở lên, cứ 10 nghìn ha tăng thêm được cộng thêm

0,06

Diện tích đất tự nhiên xác định điểm lấy theo số liệu diện tích đất tự nhiên tính đến ngày 01/01/2015 theo công bố của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện:

Đơn vị hành chính cấp huyện

Điểm

Mỗi huyện được tính

4,88

- Điểm của tiêu chí huyện miền núi:

Đơn vị hành chính cấp huyện miền núi

Điểm

Mỗi huyện được tính

2,44

- Điểm của tiêu chí huyện biên giới:

Đơn vị hành chính cấp huyện biên giới

Điểm

Mỗi huyện được tính

4,88

e) Các tiêu chí bổ sung

Điểm của tiêu chí xã biên giới:

Đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

Mỗi xã biên giới được tính

1,46

Số điểm của từng huyện, thị xã, thành phố theo các tiêu chí nêu trên được tính toán cụ thể và được cố định trong cả giai đoạn 2016 - 2020 (hằng năm trong thời kỳ ổn định sẽ không tính lại điểm).

4. Xác định mức vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương

a) Căn cứ các tiêu chí trên để tính số điểm của từng huyện, thị xã, thành phố (Điểm của từng huyện, thị xã, thành phố được xác định bằng tổng số điểm của 5 tiêu chí trên) và tổng số điểm của toàn tỉnh, làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trung hạn 5 năm và kế hoạch hằng năm trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

b) Phân bổ vốn

- Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương năm 2016:

+ Tổng nguồn vốn XDCB tập trung của tỉnh, sau khi đã trừ các khoản chi như: Trả nợ vay, vốn chuẩn bị đầu tư (2%), vốn đầu tư cho quốc phòng an ninh (5%), vốn đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ (9,01 tỷ đồng), vốn hỗ trợ dân tộc ít người theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg (dân tộc Cống 12 tỷ 750 triệu đồng); vốn thực hiện các dự án các ngành tỉnh (Các lĩnh vực đầu tư, đối ứng ODA do địa phương cam kết và các dự án cấp bách theo kết luận bằng văn bản của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh khoảng 20%), vốn dự phòng (10%); số vốn còn lại sẽ chia cho tổng số điểm toàn tỉnh để xác định số vốn tương ứng với 1 điểm.

+ Số vốn của mỗi huyện sẽ bằng số điểm của huyện đó nhân với số vốn tương ứng của 1 điểm (Các khoản ứng, vay vốn tín dụng ưu đãi từ năm 2016 trở đi bố trí cho dự án thuộc địa bàn huyện nào sẽ được trừ nợ theo kế hoạch trong tổng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ cho huyện đó theo đúng quy trình trả nợ vốn vay - Trừ các dự án trọng điểm của tỉnh vay đầu tư trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố).

- Vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương năm 2017 được tính tăng 10% so với số vốn đầu tư trong cân đối năm 2016 tính theo tiêu chí, định mức quy định Mục 3 như trên.

- Vốn đầu tư trong cân đối các năm 2018-2020 trong thời kỳ ổn định giai đoạn 2017-2020: Nguồn thu trong cân đối không tăng hoặc tăng không đáng kể (không đủ bù đắp cho nhiệm vụ chi thường xuyên); ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương các năm 2018-2020 được tính tăng 10% so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán số thu sử dụng đất và số thu xổ số kiến thiết hằng năm.


TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NSNN NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSĐP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tiêu chí phân bổ

Đơn vị

Tổng số điểm theo tiêu chí phân bổ của TW (theo QĐ 40/2015/QĐ-TTg)

Tổng số điểm theo tiêu chí phân bổ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

 

Toàn tỉnh

Điện Biên Phủ

Điện Biên

Điện Biên Đông

Tuần Giáo

Tủa Chùa

Mường Chà

Mường Nhé

Mường Ảng

Thị xã Mường Lay

Nậm Pồ

 

Tiêu chí phân bổ vốn XDCBTT

 

102,42

500,00

78,40

82,90

41,12

49,42

39,71

47,37

50,36

36,80

20,26

53,65

 

I

 Tiêu chí về dân số

Điểm

28,21

137,6

7,66

25,65

17,59

22,22

14,88

12,02

10,08

12,41

2,36

12,77

 

1

Dân số năm 2014

người

 

538.069

53.998

113.584

61.158

79.447

51.306

42.380

35.456

44.179

11.007

45.554

 

 

TC: 10.000 dân được 1,1 điểm

 

 

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Số điểm

Điểm

11,14

 54,4

5,46

11,48

6,18

8,03

5,19

4,28

3,58

4,47

1,11

4,60

 

2

Số dân tộc thiểu số (83 điểm)

người

 

426.782

11.264

72.545

58.445

72.646

49.652

39.607

33.249

40.662

6.374

42.338

 

 

TC: 10.000 dân được 1,95 điểm

 

 

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tỷ lệ dân tộc thiểu số

%

 

79,317

20,860

63,869

95,564

91,440

96,776

93,457

93,775

92,039

57,909

92,940

 

 -

Số điểm

Điểm

17,07

 83,2

 2,20

 14,17

 11,41

 14,19

 9,70

 7,73

 6,49

 7,94

 1,24

 8,17

 

II

Tiêu chí trình độ phát triển

Điểm

29,95

146

56,42

18,75

7,73

11,45

9,63

10,29

10,60

9,59

3,58

8,32

 

1

Tỷ lệ hộ nghèo (50 điểm)

Điểm

10,28

50,0

0,108

2,293

6,195

5,886

7,134

6,955

7,032

6,102

0,732

7,602

 

 -

Tỷ lệ hộ nghèo (năm 2013)

%

 

38,50

0,83

17,64

47,65

45,28

54,88

53,50

54,09

42,32

5,63

58,48

 

 

 Số hộ nghèo

Hộ

 

39.422

112

4.651

5.445

7.425

5.239

4.113

3.690

3.976

166

4.605

 

 

Cứ 5% hộ nghèo được tính

Điểm

 

0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm

Điểm

 

50

0,11

2,29

6,19

5,89

7,13

6,96

7,03

6,10

0,73

7,60

 

2

Thu nội địa (96 điểm)

 

19,67

96,32

56,31

16,45

1,54

5,56

2,50

3,34

3,57

3,49

2,85

0,71

 

 -

Thu nội địa (Không kể thu đấu giá đất, X.số) số giao năm 2015

Tỷ đồng

 

349,57

205,00

59,90

5,60

20,25

9,10

12,15

13,00

11,60

10,37

2,60

 

 -

Tổng số điểm =
 Tổng số thu/5 tỷ đồng x 1,37 điểm

Điểm

 

1,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số điểm

 Điểm

19,67

96,32

56,31

16,45

1,54

5,56

2,50

3,34

3,57

3,49

2,85

0,71

 

III

 Tiêu chí về diện tích

Điểm

16,56

80,8

7,00

8,73

8,48

8,43

7,88

8,47

8,69

7,49

7,00

8,65

 

1

Diện tích tự nhiên

1000 ha

 

956,29

6,43

163,93

120,90

113,78

68,53

119,94

157,37

44,35

11,26

149,81

 

 

Dưới 20 nghìn ha được 7 điểm

 

 

 

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

 

 

Từ 20 nghìn ha đến dưới 50 nghìn ha, cứ 10.000 được cộng thêm 0,2 điểm

 

 

 

 

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,49

 

0,60

 

 

Từ 50 nghìn ha đến dưới 100 nghìn ha, cứ 10.000 được cộng thêm 0,15 điểm

 

 

 

 

0,75

0,75

0,75

0,28

0,75

0,75

 

 

0,75

 

 

Trên 100 nghìn ha trở lên, cứ 10000 được cộng thêm 0,06 điểm

 

 

 

 

0,38

0,13

0,08

 

0,12

0,34

 

 

0,30

 

 

Số điểm

Điểm

16,56

81

7,00

8,73

8,48

8,43

7,88

8,47

8,69

7,49

7,00

8,65

 

IV

 Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp huyện

Điểm

19,00

92,7

7,32

12,20

7,32

7,32

7,32

12,20

12,20

7,32

7,32

12,20

 

1

 Đơn vị hành chính cấp huyện

 

 

93

7,3

12,2

7,3

7,3

7,3

12,2

12,2

7,3

7,3

12,2

 

 

Số đơn vị hành chính cấp huyện

Điểm

10

48,8

4,88

4,88

4,88

4,88

4,88

4,88

4,88

4,88

4,88

4,88

 

 

Số huyện Miền núi

Điểm

5

24,40

2,44

2,44

2,44

2,44

2,44

2,44

2,44

2,44

2,44

2,44

 

 

Số huyện Biên giới

Điểm

4

19,52

 

4,88

 

 

 

4,88

4,88

 

 

4,88

 

V

Các tiêu chí bổ sung

 

8,70

42,47

0,00

17,57

0,00

0,00

0,00

4,39

8,79

0,00

0,00

11,72

 

1

 Xã Biên giới (42 điểm)

Điểm

8,70

42,5

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

4,4

8,8

0,0

0,0

11,7

 

 

 Số xã biên giới

Điểm

 

29,0

0

12,0

0

0

0

3,0

6,0

0,0

0,0

8,0

 

 

 Số điểm/1 xã

Điểm

1,46

42,47

 

17,6

 

 

 

4,4

8,8

 

 

11,7

 

VI

 Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP
 (Kế hoạch năm 2016)

 

 

602.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Trả nợ Ngân hàng PT(tín dụng NN)

Tr.đồng

 

84.594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuẩn bị đầu tư

Tr.đồng

2%

10.353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Quốc phòng an ninh

Tr.đồng

5%

30.115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Khoa học công nghệ

Tr.đồng

 

9.010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Dân tộc cống

Tr.đồng

 

12.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 Dự án công cộng + các ngành tỉnh quản lý

Tr.đồng

20%

120.460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dự phòng

Tr.đồng

10%

60.230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng vốn (Từ mục 1 đến 7) năm 2016

 

 

327.512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng vốn (Từ mục 1 đến 7) giai đoạn 2016-2020

 

 

1.999.494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 Vốn CĐNSĐP các huyện năm 2016

 

 

274.788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 Điểm để phân bổ hàng năm

Điểm

102,42

500,0

78,40

82,90

41,12

49,42

39,71

47,37

50,36

36,80

20,26

53,65

 

 

Tỷ lệ điểm để phân bổ hàng năm

%

 

 

15,7

16,6

8,2

9,9

7,9

9,5

10,1

7,4

4,1

10,7

 

8.2

Kế hoạch năm 2016

Tr.đồng

 

274.788

43.085

45.561

22.600

27.159

21.826

26.035

27.677

20.225

11.133

29.487

 

 

 Dự kiến Kế hoạch năm 2017

 

 

302.267

47.394

50.117

24.860

29.875

24.008

28.639

30.445

22.247

12.246

32.435

 

 

Dự kiến Kế hoạch năm 2018

 

 

332.493

52.133

55.129

27.346

32.862

26.409

31.503

33.489

24.472

13.471

35.679

 

 

Dự kiến Kế hoạch năm 2019

 

 

365.743

57.346

60.642

30.081

36.149

29.050

34.653

36.838

26.919

14.818

39.247

 

 

Dự kiến Kế hoạch năm 2020

 

 

402.317

63.081

66.706

33.089

39.763

31.955

38.118

40.522

29.611

16.300

43.172

 

 

Tổng giai đoạn 2016-2020

 

 

1.677.608

263.039

278.155

137.976

165.808

133.248

158.949

168.970

123.475

67.969

180.020

 

*

 Vốn đầu tư XDCBTT toàn tỉnh (100%) giai đoạn 2016-2020

 

 

3.677.102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

 KH vốn năm 2015 (theo QĐ số 993/QĐ-UBND)

Tr.đồng

 

94.400

17.066

12.294

10.152

11.950

10.023

9.681

9.784

8.310

 

5.140

 

8.4

 Tỷ lệ vốn tăng so với KH năm 2015

%

 

 

252,5

370,6

222,6

227,3

217,8

268,9

282,9

243,4

 

573,7

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành23/11/2015
       Ngày hiệu lực03/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Điện Biên

          • 23/11/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/12/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực