Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2012/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Xét nội dung Tờ trình số 3227/TTr-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 15 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

“Điều 15. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan gồm: Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Duy Tân, Điện Biên Phủ, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp III; công trình xây dựng cấp IV; Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1 nêu trên.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban quản lý Khu Công nghệ cao cấp giy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo đúng quy định, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên.

4. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc quản lý trật tự xây dựng thuộc phạm vi thẩm quyền đã được phân cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2018. Đồng thời thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 Về việc sửa đổi Điều 15 Quy đnh quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nng; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ t
ư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch;
- VP đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;

- Cổng Thông tin điện tử TP (để công khai văn bản);
- CVP và PCVP UBNDTP;
- L
ưu: VT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2018
Ngày hiệu lực19/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
      Người kýHuỳnh Đức Thơ
      Ngày ban hành09/07/2018
      Ngày hiệu lực19/07/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2019
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng