Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn c Luật Đt đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính ph quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một s nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Theo đ nghị ca Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 2518/TTr-STNMT ngày 13/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 80/2004/QĐ-UBND ngày 13/7/2004 về việc ban hành đơn giá đất đ thực hiện đn bù khu tái định cư xã Trà Đa.

2. Quyết định số 134/2004/QĐ-UBND ngày 09/12/2004 về việc ban hành bảng giá đất đền bù khu tái định cư T 21, Hoa Lư, thành phố Pleiku.

3. Quyết định s 64/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 về việc ban hành bàng giá đất các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku.

4. Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 về việc ban hành giá đất tính thu tiền sdụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng.

5. Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 về việc ban hành bng giá đất Khu tái định cư, Khu quy hoạch: Hoa Lư - Phù Đổng, Công ty thương mại Xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty Xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, Khu 2,5 ha xã Trà Đa, Xí nghiệp ging Ong, Kho công ty Dược, Công ty cà phê thuộc thành phố Pleiku.

6. Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 về việc ban hành bảng giá đất tại Khu tiểu thcông nghiệp xã Diên Phú, thành phPleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng y ban nhân dân tỉnh đăng công báo tnh và đăng tải trên Cng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tnh đối với Quyết định này.

2. Giao STư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của y ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đc S Tài nguyên và Môi trường; Giám đc các s, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân thành phPleiku và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 3;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kim tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
-
Đoàn ĐBQH tnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tnh;
- Đ/c Ch tịch UBND tnh;
- Các đ/c PCT U
BND tnh;
- S
Tư pháp;
- C
ác PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông
tin điện tử tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, K
TTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(11/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýĐỗ Tiến Đông
       Ngày ban hành27/08/2019
       Ngày hiệu lực10/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (11/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Gia Lai

           • 27/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực