Quyết định 2325/QĐ-TĐC

Quyết định 2325/QĐ-TĐC năm 2012 về Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2325/QĐ-TĐC Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2325/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông báo số 2979/TB-BKHCN ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hp quy,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định s 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Cnh phủ về quản hoạt động kinh doanh vàng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hp quy, các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Lưu VP, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Nội dung công việc

Thi hạn thực hiện và hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Rà soát các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến vàng

11-12/2012

 

 

1

Thống kê, tổng hợp các TCVN liên quan đến vàng

11/2012

Viện TCCL

- Vụ TC

2

Tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Ban kỹ thuật

11-12/2012

Viện TCCL

- Vụ TC

- Vụ HCHQ

3

Tìm hiểu, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay liên quan đến vàng (xác định tuổi vàng, lấy mẫu, phương pháp thử...) và cách thức quản lý, lấy mẫu của một số nước trên thế giới

11-12/2012

Viện TCCL

- Vụ TC

4

Tng hợp, báo cáo và kiến nghị phương án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia.

12/2012

Viện TCCL

- Vụ TC

- Vụ HCHQ

II

Quản lý chất lưng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

11/2012-3/2013

 

 

1

Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, quy định trong và ngoài nước liên quan đến quản lý chất lượng vàng, trong đó có vàng trang sức, vàng mỹ nghệ

11/2012

Vụ HCHQ

- Vụ HTQT

- Vụ TC

2

Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của một số cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Việt Nam hiện nay.

11/2012-01/2013

Vụ HCHQ

- Vụ TC

- Viện TCCL

3

Đánh giá thực trạng về năng lực thử nghiệm chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của một số tổ chức thử nghiệm tại Việt Nam hiện nay và đề xuất, kiến nghị

11-12/2012

Vụ HCHQ

- Trung tâm KT 1, 2, 3

- Viện ĐLVN

4

Nghiên cứu, rà soát các quy định về ghi nhãn được quy định trong TCVN 7054 và Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và đề xuất, kiến nghị

11-12/2012

Cục QLCL SPHH

- Vụ HCHQ

- Thanh tra Tổng cục

5

Nghiên cứu, đề xuất phân công trách nhiệm quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

01/2013

Vụ HCHQ

- Thanh tra Tổng cục

- Cục QLCL SPHH

6

Nghiên cứu cách thức thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm (phương pháp thử, thiết bị thử nghiệm) chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

12/2012

Vụ HCHQ

- Trung tâm KT 1, 2, 3

- Viện TCCL

- Viện ĐLVN

7

Nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn trang bị thiết bị, thống nhất phương pháp thử theo yêu cầu lấy mẫu tại mục 6 của bảng Kế hoạch này

12/2012

- Trung tâm KT 1, 3

- Vụ HCHQ

- Viện TCCL

- Viện ĐLVN

III

Kiểm định phương tiện đo lường của doanh nghiệp kinh doanh vàng

11/2012-12/2012

 

 

1

Đánh giá thực trạng về hoạt động thực thi các quy định hiện hành vđo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay và đề xuất, kiến nghị

11/2012

Vụ ĐL

- Viện ĐLVN

- Trung tâm KT 1, 2, 3

2

Đánh giá thực trạng về năng lực thử nghiệm mẫu phương tiện đo để phục vụ việc phê duyệt mẫu phương tiện đo và đề xuất, kiến nghị

11/2012

Vụ ĐL

- Viện ĐLVN

- Trung tâm KT 1, 2, 3

3

Đánh giá thực trạng về năng lực kiểm định phương tiện đo được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh vàng hiện nay tại Việt Nam và đề xuất, kiến nghị.

12/2012

Vụ ĐL

- Viện ĐLVN

- Trung tâm KT 1, 2, 3

4

Nghiên cứu, đề xuất mẫu chuẩn để thống nhất trong việc kiểm tra mẫu chuẩn của thiết bị thử nghiệm của các đơn vị kỹ thuật, các doanh nghiệp.

12/2012

Viện ĐLVN

- Vụ ĐL

- Trung tâm KT 1, 2, 3

IV

Xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng, đo lường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

01-3/2013

 

 

1

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư

01/2013

Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

2

Tổ chức ly ý kiến dự thảo Thông tư

01-3/2013

Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

3

Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ KHCN ký ban hành

03/2013

Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

V

Xây dựng dự thảo văn bản kỹ thuật hướng dẫn cách thức thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm (phương pháp thử, thiết bị thử nghiệm) chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

1-3/2013

 

 

1

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản kỹ thuật

01/2013

Vụ HCHQ

- Thanh tra Tổng cục

- Cục QLCL SPHH

- Trung tâm KT 1, 2, 3

2

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản kỹ thuật

01-3/2013

Vụ HCHQ

- Thanh tra Tổng cục

- Cục QLCL SPHH

- Trung tâm KT 1, 2, 3

3

Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành

3/2013

Vụ HCHQ

 

VI

Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Thông tư sau khi được Bộ KHCN ký ban hành

4-5/2013

 

 

1

Viết bài giới thiệu đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo và tạp chí; truyền hình, website...)

4-5/2013

Văn phòng TC

- Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

- Viện TCCL

- Trung tâm Thông tin

2

Tổ chức Hội nghị phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan

5/2013

Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

- Viện TCCL

VII

Kiểm tra, thanh tra thực hiện Thông tư sau khi được Bộ KHCN ký ban hành

Được triển khai ngay từ thời hạn Thông tư có hiệu lực

 

 

1

Lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và việc kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư

 

Cục QLCL SPHH

- Thanh tra TC

- Các Chi cục TĐC

- Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

2

Chủ trì, phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và địa phương về chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và việc kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư

 

Cục QLCL SPHH

- Thanh tra TC

- Các Chi cục TĐC

- Vụ HCHQ -Vụ ĐL

3

Tham gia hoạt động thanh tra do Thanh tra Bộ KHCN, Thanh tra các Sở KHCN chủ trì theo kế hoạch (nếu có)

 

Thanh tra TC

- Vụ HCHQ

- Vụ ĐL

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2325/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2325/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2012
Ngày hiệu lực14/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2325/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 2325/QĐ-TĐC Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2325/QĐ-TĐC Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2325/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNgô Quý Việt
        Ngày ban hành14/11/2012
        Ngày hiệu lực14/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2325/QĐ-TĐC Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2325/QĐ-TĐC Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ

            • 14/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực