Quyết định 2326/QĐ-UBND

Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định 2091/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÈ PHỐ VÀO VIỆC KINH DOANH, BUÔN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2091/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số: 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số: 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 1569/2010/QĐ-UBND ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số: 1849/SXD-QH ngày 14/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại Quyết định số: 2091/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Đưa các tuyến đường: Trường Chinh, Hùng Vương và Phố Đức Xuân ra khỏi Danh mục 17 tuyến đường phố có đủ điều kiện sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại Khoản 1, Mục A, Điều 1 Quyết định số: 2091/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo Quyết định số: 2091/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn xây dựng quy định cụ thể về quản lý, sử dụng vỉa hè của từng đoạn đường, tuyến phố còn lại đủ điều kiện sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại Quyết định số: 2091/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và giải tỏa vỉa hè của các tuyến đường: Trường Chinh, Hùng Vương và Phố Đức Xuân xong trước ngày 30/3/2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn xem xét phương án bố trí, sắp xếp một vài địa điểm kinh doanh, dịch vụ tại vị trí mới phù hợp để bố trí cho các hộ hiện đang kinh doanh, dịch vụ trên vỉa hè tại các tuyến đường: Trường Chinh, Hùng Vương và Phố Đức Xuân sau khi thực hiện giải tỏa; báo cáo các Sở, Ngành chuyên môn có liên quan để xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện. Trong đó, lưu ý việc quản lý tốt về môi trường, đặc biệt là nước thải, rác thải; nhà hàng, quán phải đảm bảo tính thẩm mỹ; đồng thời, nghiên cứu lắp đặt thùng chứa rác, nhà vệ sinh công cộng tại các địa điểm kinh doanh, dịch vụ tại vị trí được bố trí, sắp xếp mới trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2326/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/11/2019
Ngày hiệu lực 21/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2326/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh tỉnh Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh tỉnh Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành 21/11/2019
Ngày hiệu lực 21/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh tỉnh Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2326/QĐ-UBND 2019 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh tỉnh Bắc Kạn

  • 21/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực