Quyết định 2091/QĐ-UBND

Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 2091/QĐ-UBND 2016 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÈ PHỐ VÀO VIỆC KINH DOANH, BUÔN BÁN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN VÀ HUYỆN NA RÌ; CHẤP THUẬN DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI THỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP ĐỖ XE DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;

Căn cứ Thông tư số: 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số: 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 04/2008/TT-BXD ;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số: 775/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý khai thác sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số: 1548/SXD-PTĐT ngày 30/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, chấp thuận các nội dung sau:

A. Phê duyệt danh mục các tuyến đường phố có đủ điều kiện sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ:

1. Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn:

1.1. Đường Trường Chinh;

1.2. Đường Hùng Vương;

1.3. Đường Trần Hưng Đạo;

1.4. Đường Võ Nguyên Giáp;

1.5. Đường Phùng Chí Kiên;

1.6. Đường Kon Tum;

1.7. Đường Thanh Niên;

1.8. Đường Đội Kỳ;

 

1.9. Đường Nguyễn Thị Minh Khai;

1.10. Đường Chiến Thắng Phủ Thông;

1.11. Đường Nguyễn Văn Thoát;

1.12. Đường Dương Mạc Hiếu;

1.13. Đường Thái Nguyên;

1.14. Đường Nguyễn Văn Tố;

1.15. Đường Nông Quốc Chấn;

1.16. Đường Hoàng Văn Thụ;

1.17. Đường Phố Đức Xuân;

2. Trên địa bàn huyện Na Rì:

2.1. Đường từ cổng trường PTTH đến ngã ba đường đi Văn Học.

2.2. Đường bờ kè khu tái định cư chợ cũ thị trấn Yến Lạc.

B. Chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn như sau:

1. Đường Trường Chinh.

2. Đường Trần Hưng Đạo.

3. Đường Võ Nguyên Giáp

4. Đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số: 424/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình, tuyến đường phố có đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thị xã Bắc Kạn và số: 2236/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì có trách nhiệm xây dựng quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng vỉa hè của từng đoạn đường, tuyến phố nêu tại Điểm A Điều 1 Quyết định này; triển khai việc quản lý, sử dụng các tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn quản lý đảm bảo theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý việc sử dụng các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2091/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2091/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2016
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2091/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2091/QĐ-UBND 2016 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2091/QĐ-UBND 2016 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2091/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Nông Văn Chí
Ngày ban hành 20/12/2016
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2091/QĐ-UBND 2016 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2091/QĐ-UBND 2016 tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố kinh doanh Bắc Kạn