Quyết định 2333/QĐ-BCT

Quyết định 2333/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 2333/QĐ-BCT năm 2014 rà soát đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính Bộ Công Thương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2333/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HOÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan theo Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định này (dùng biểu mẫu tại Công văn số 172/CCTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không chồng chéo bảo đảm đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhưng không ảnh hưởng tới chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

2. Sản phẩm:

Báo cáo kết quả rà soát của các đơn vị kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định có liên quan được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện kế hoạch

1. Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này, hoàn thành việc rà soát và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đáp ứng được mục tiêu và tiến độ đề ra và gửi kết quả rà soát theo đúng thời gian quy định về Vụ Pháp chế.

2. Giao Vụ Pháp chế: Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các thủ tục, quy định hành chính có liên quan kèm theo Kế hoạch này và tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 30 tháng 9 năm 2014; trả lại và yêu cầu các đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; báo cáo Lãnh đạo Bộ khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát thủ tục hành chính, quy định có liên quan và phê bình những đơn vị không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- VCCI;
- Lưu: VT, PC(KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HOÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2333/QĐ-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên quy định, thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian gửi kết quả

I. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến Hóa chất

1

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

- Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương.

Cục Hóa chất

- Vụ Pháp chế

- Cục Kỹ thuật an toàn và MTCN

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

2

Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất.

- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 108/2008/NĐ-CP">28/2010/TT-BCT.

Cục Hóa chất

 

- Vụ Pháp chế

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

3

Giấy xác nhận khai báo hoá chất nhập khẩu.

15/7/2014

II. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lưu thông hàng hóa trong nước (kinh doanh rượu và thuốc lá)

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 119/2007/NĐ-CP sản xuất kinh doanh">02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại NĐ 119/2007/NĐ-CP.

 

Vụ Thị trường trong nước

 

- Vụ Pháp chế

- Vụ Công nghiệp nhẹ

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

15/7/2014

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

15/7/2014

4

Cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh">39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Vụ Thị trường trong nước

 

- Vụ Pháp chế

- Vụ Công nghiệp nhẹ

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

5

Cấp lại Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

15/7/2014

6

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

15/7/2014

III. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

- Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ.

 

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Cục Kỹ thuật an toàn và MTCN

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Vụ Thị trường trong nước

 

- Vụ Pháp chế

- Cục Kỹ thuật an toàn và MTCN

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

15/7/2014

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

- Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Thông tư 11/2010/TT-BCT về ban hành quy chế đại lý kd khí dầu mỏ hoá lỏng.

Cục Kỹ thuật an toàn và MTCN

 

- Vụ Pháp chế

- Vụ Thị trường trong nước

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

15/7/2014

III. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến Công nghiệp tiêu dùng (sản xuất rượu và thuốc lá)

1

Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Vụ Thị trường trong nước

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá

15/7/2014

3

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 3 triệu lít/năm trở lên

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

- Thông tư số 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh">39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Vụ Pháp chế

- Vụ Thị trường trong nước

- Cục TM điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

15/7/2014

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 3 triệu lít/năm trở lên

15/7/2014

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 3 triệu lít/năm trở lên

15/7/2014

IV. Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011);

- Thông tư 40/2012/TT-BCT 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

- Vụ Pháp chế;

- Cục TM điện tử và CNTT;

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực;

- Các đơn vị có liên quan.

 

15/7/2014

2

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

- Thông tư 40/2012/TT-BCT 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

 

15/7/2014

3

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

15/7/2014

4

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

15/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2333/QĐ-BCT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2333/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2014
Ngày hiệu lực 19/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2333/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2333/QĐ-BCT năm 2014 rà soát đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính Bộ Công Thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2333/QĐ-BCT năm 2014 rà soát đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2333/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành 19/03/2014
Ngày hiệu lực 19/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 2333/QĐ-BCT năm 2014 rà soát đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính Bộ Công Thương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2333/QĐ-BCT năm 2014 rà soát đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính Bộ Công Thương

  • 19/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực