Quyết định 2334/QĐ-UBND

Quyết định 2334/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 2334/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 741/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2334/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ CTCT Trung ương;
- Như Điều 4 ;
- Lưu: VT, TCT30.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Huỳnh Minh Chắc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ..... TỈNH HẬU GIANG

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực………

1

Thủ tục a

2

Thủ tục b

3

Thủ tục c

4

Thủ tục d

n

…………..

II. Lĩnh vực……..

1

Thủ tục đ

2

Thủ tục e

3

Thủ tục f

4

Thủ tục g

n

…………..

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ…… TỈNH HẬU GIANG

I Lĩnh vực……….

1. Thủ tục a

Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

2. Thủ tục b

Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

n. Thủ tục n

II. Lĩnh vực………..

1.Thủ tục đ

Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 2. Thủ tục e

Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 n. Thủ tục n

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2334/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2334/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2009
Ngày hiệu lực27/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2334/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2334/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2334/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2334/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýHuỳnh Minh Chắc
       Ngày ban hành27/08/2009
       Ngày hiệu lực27/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2334/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2334/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính