Quyết định 2335/QĐ-UBND

Quyết định 2335/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2335/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1772/TTr- SGDĐT ngày 31/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT(p/h cập nhật PM MCĐT);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT,TTTT,KSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (87 TTHC)

Stt

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm và cơ quan thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (78 TTHC)

1

BTN- 261560

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 02/2014/TT- BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TTHC liên thông

2

BTN- 261693

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

60 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 59/2012/TT- BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TTHC liên thông

3

BTN- 261575

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

4

BTN- 261576

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

5

BGD-BTN- 285219

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

6

BTN- 261578

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chưa có quy định cụ thể

- Tiếp nhận và trả kết quả tại:

+ Trung tâm hành chính công tỉnh: trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác.

+ Trường nơi chuyển đến: trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố

- Cơ quan giải quyết: Trường học, Sở GD&ĐT

không

Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

7

BTN- 261579

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Chưa có quy định cụ thể

- Tiếp nhận và trả kết quả tại:

+ Trung tâm hành chính công tỉnh: trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông.

+ Trường học: trường hợp xin học lại tại trường củ hoặc xin học lại tại trường khác

- Cơ quan giải quyết: Trường học, Sở GD&ĐT

không

Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới)

8

BTN- 261593

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

12 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

-Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 13/2013/QĐ- UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh bình thuận

 

9

BTN- 261592

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chưa có quy định cụ thể

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ.

- Thông tư 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: Đối với xã: ngày 30/9; Đối với huyện: ngày 05/10; Đối với tỉnh: ngày 10/10. Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30/12 hằng năm)

10

BTN- 261594

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Chưa có quy định cụ thể

- Tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ sở giáo dục (trường học).

- Cơ quan giải quyết: Các cơ sở giáo dục (trường học), Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTB&XH, Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

(Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4).

11

BGD-BTN- 285233

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh

không

Quyết định số 70/2014/QĐ- TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

 

12

BGD-BTN- 285234

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh

không

Quyết định số 70/2014/QĐ- TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

 

13

BTN- 261586

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại:

+ Trung tâm hành chính công tỉnh: trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT.

+ Trường đại học, cao đẳng: trường hợp thuộc thẩm quyền của trường đại học, cao đẳng.

- Cơ quan giải quyết: Trường đại học, cao đẳng, Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14

BTN- 261587

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn viên của trường.

15

BGD-BTN- 285229

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm non

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 25/2014/TT- BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

16

BGD-BTN- 285224

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học.

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

17

BGD-BTN- 285225

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

18

BGD-BTN- 285226

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục Thường xuyên

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

19

BGD-BTN- 285207

Xếp hạng Trung tâm giáo dục Thường xuyên

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 48/2008/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

20

BGD-BTN- 285297

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Không quy định rõ

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTB &XH, Sở GD&ĐT

không

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5

21

BGD-BTN- 285327

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

 

22

BGD-BTN- 285328

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

 

23

BGD-BTN- 285227

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 03/2014/TT- BGDĐT ngày ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

24

BGD-BTN- 285152

Phê duyệt đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo đối với hồ sơ liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp).

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH.

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 34/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

25

BGD-BTN- 285153

Gia hạn đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo đối với hồ sơ liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với hồ sơ liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp).

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, Sở LĐTB& XH.

không

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

26

BGD-BTN- 285154

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Đối với đối tượng thực hiện thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt động giáo dục trước ngày Nghị định số 73/2012/NĐ-CP có hiệu lực: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết; Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

-Thông tư số 34/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

27

BGD-BTN- 285155

Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Đối với đối tượng thực hiện thủ tục mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt động giáo dục trước ngày Nghị định số 73/2012/NĐ-CP có hiệu lực: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

-Thông tư số 34/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

28

BGD-BTN- 285156

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

27 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

29

BGD-BTN- 285157

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

Không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

30

BGD-BTN- 285158

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

- Văn bản đồng ý về nguyên tắc cho giải thể cơ sở giáo dục: 15 ngày.

- Quyết định xác nhận việc giải thể cơ sở giáo dục: 10 ngày.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

31

BGD-BTN- 285159

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

32

BGD-BTN- 285168

Xét, cấp học bổng chính sách

Không quy định rõ

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

- Quyết định số 152/2007/QĐ- TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

-Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2008.

-Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016

Học bổng được cấp 2 đợt/năm, mỗi đợt 06 tháng (tháng 10 và tháng 3). TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

33

BGD-BTN- 285244

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

 

-Thông tư số 16/2016/TT- BGDĐ ngày 18 tháng 5 năm 2016

-Quyết định số 72/2014/QĐ-Ttg ngày 17 tháng 12 năm 2014

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp tỉnh.

34

BGD-BTN- 285329

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

35

BGD-BTN- 285330

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

36

BGD-BTN- 285331

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

37

BGD-BTN- 285332

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

38

BGD-BTN- 285334

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

39

BGD-BTN- 285333

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

40

BGD-BTN- 285335

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

41

BGD-BTN- 285336

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

42

BGD-BTN- 285339

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

43

BGD-BTN- 285340

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

44

BGD-BTN- 285345

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

45

BGD-BTN- 285351

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

46

BGD-BTN- 285358

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

47

BGD-BTN- 285359

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

48

BGD-BTN- 285362

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

49

BGD-BTN- 285363

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

50

BGD-BTN- 285364

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

51

BGD-BTN- 285369

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

52

BGD-BTN- 285349

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

53

BGD-BTN- 285367

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

54

BGD-BTN- 285368

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

55

BGD-BTN- 285400

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số.

Không quy định rõ thời gian

- Tiếp nhận và trả kết tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.

-Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.

56

BGD-BTN- 285401

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh.

Không quy định rõ thời gian

- Tiếp nhận và trả kết tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

57

BGD-BTN- 285404

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người.

- Đối với học sinh học tại các cơ Sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

- Tiếp nhận và trả kết tại:

+ Trường học: đối với học sinh học tại các cơ Sở giáo dục công lập.

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh: đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

- Cơ quan giải quyết: Trường học, Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ.

 

58

BGD-BTN- 285326

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

59

BGD-BTN- 285337

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

60

BGD-BTN- 285338

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

61

BTN- 261520

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

62

BTN- 261531

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

63

BTN- 261533

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

64

BTN- 261535

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

65

BGD-BTN- 285346

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

66

BGD-BTN- 285347

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

67

BGD-BTN- 285348

Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

68

BGD-BTN- 285350

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

69

BGD-BTN- 285206

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

70

BGD-BTN- 285353

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

71

BTN- 261537

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

72

BGD-BTN- 285355

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

12 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

73

BTN- 261540

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

12 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

74

BTN- 261541

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

75

BTN- 261579

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

76

BTN- 261580

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

17 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

77

BTN- 261596

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

78

BTN- 261596

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

22 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

II. Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh (06 TTHC)

1

BTN- 261604

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Cơ quan giải quyết: Hội đồng thi; Ban phúc khảo; Ban thư ký Hội đồng thi.

không

- Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 04/2018/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2

BGD-BTN- 285246

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

3

BGD-BTN- 285245

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Không quy định cụ thể

- Tiếp nhận và trả kết quả tại: các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Cơ quan giải quyết: các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

không

- Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 04/2018/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(thời hạn xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4

BGD-BTN- 285402

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết tại Trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch.

- Cơ quan giải quyết: Trung tâm sát hạch (Trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học; trung tâm CNTT).

Theo quy định

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016

 

5

BGD-BTN- 285398

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Theo đợt tuyển sinh

- Tiếp nhận và trả kết quả tại cơ sở dự bị đại học.

- Cơ quan giải quyết: Cơ sở dự bị đại học

không

Thông tư số 26/2016/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

6

BGD-BTN- 285294

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT, UBND tỉnh

không

Thông tư số 01/2016/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

III. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (03 TTHC)

1

BTN- 261608

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2

BTN- 261610

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

13 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Quyết định số 01/VBHN- BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã đăng ký giảm thời gian (thời gian theo quy định 15 ngày)

3

BTN- 261612

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở GD&ĐT

không

Thông tư số 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã đăng ký giảm thời gian (thời gian theo quy định 05 ngày)

PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (46 TTHC)

Stt

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm và cơ quan thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (43 TTHC)

1

BTN-261646

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

15 ngày

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2

BTN-261632

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

03 ngày

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

3

BTN-261644

Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học

03 ngày

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

4

BTN-261643

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

40 ngày

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ

-Thông tư 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

5

BTN-261638

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Không quy định

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Thông tư số 17/2003/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

6

BTN-261637

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Không quy định

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

- Nghị định số 75/2006/NĐ- CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ,

-Thông tư số 17/2003/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

7

BGD-BTN- 285407

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Không quy định

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT- BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa thực hiện 2 lần trong năm. Lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11; lần 2 vào tháng 2 hoặc tháng 3

8

BGD-BTN- 285375

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

9

BGD-BTN- 285377

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện, cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện, UBND cấp huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

10

BGD-BTN- 285382

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

11

BGD-BTN- 285387

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

12

BGD-BTN- 285388

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

45 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết; Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

13

BGD-BTN- 285389

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

14

BGD-BTN- 285390

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

15

BGD-BTN- 285391

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

16

BGD-BTN- 285392

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

17

BGD-BTN- 285371

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

18

BGD-BTN- 285282

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Hội khuyến học huyện, UBND cấp huyện

Không

Thông tư số 44/2014/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

19

BGD-BTN- 285280

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện.

Không

Thông tư số 59/2012/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

20

BGD-BTN- 285267

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết; Phòng GD&ĐT, UBND huyện.

Không

Thông tư số 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

21

BGD-BTN- 285266

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết; Phòng GD&ĐT, UBND huyện

Không

Thông tư số 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

22

BGD-BTN- 285339

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định không rõ

- Tiếp nhận và trả kết tại bộ phận một cửa cơ quan.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, phòng KH-TC.

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.

- Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.

23

BGD-BTN- 285403

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Quy định không rõ

- Tiếp nhận và trả kết tại bộ phận một cửa cơ quan.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, Phòng KH-TC

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ

- Công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

24

BGD-BTN- 285370

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

25

BTN-261628

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

26

BTN-261629

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

27

BTN-261630

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

28

BTN-261631

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

29

BTN-261621

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

30

BTN-261623

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

31

BTN-261624

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết; Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

32

BTN-261622

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

33

BTN-261682

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

34

BGD-BTN- 285379

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

35

BTN-261683

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

36

BTN-261684

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND huyện

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

37

BGD-BTN- 285154

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Đối với đối tượng thực hiện thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt động giáo dục trước ngày Nghị định số 73/2012/NĐ-CP có hiệu lực: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND cấp huyện

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

-Thông tư số 34/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp huyện.

38

BGD-BTN- 285156

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

27 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp huyện.

39

BGD-BTN- 285157

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

Không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp huyện.

40

BGD-BTN- 285158

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

- Văn bản đồng ý về nguyên tắc cho giải thể cơ sở giáo dục: 15 ngày

- Quyết định xác nhận việc giải thể cơ sở giáo dục : 10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND cấp huyện

không

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp huyện.

41

BGD-BTN- 285159

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND cấp huyện

không

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp huyện.

42

BGD-BTN- 285244

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

 

- Thông tư số 16/2016/TT- BGDĐ ngày 18 tháng 5 năm 2016

- Quyết định số 72/2014/QĐ- Ttg ngày 17 tháng 12 năm 2014

TTHC cấp trung ương nhưng phân cấp thực hiện ở cấp huyện.

43

BTN- 261587

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường hợp đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú và trung tâm học tập cộng đồng

II. Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh (01 TTHC)

 

BGD-BTN- 285294

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT, UBND cấp huyện

không

Thông tư số 01/2016/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

III. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

1

BGD-BTN- 285248

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Thông tư số 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2

BGD-BTN- 285250

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT

không

Thông tư số 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

PHẦN C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05 TTHC)

Stt

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm và cơ quan thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (05 TTHC)

1

BGD-BTN- 285396

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

2

BGD-BTN- 285397

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

3

BTN- 261682

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

4

BTN- 261683

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã. - Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

5

BGD-BTN- 285395

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2335/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực10/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2335/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2335/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2335/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2335/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực10/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2335/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2335/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bình Thuận

            • 10/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực