Quyết định 234/QĐ-BHXH

Quyết định 234/QĐ-BHXH về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 234/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, PC (05).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 234/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm kịp thời đề nghị sửa đổi bổ sung, loại bỏ thủ tục không còn phù hợp; bổ sung thủ tục mới cần thiết đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

b) Hoàn thành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Các đơn vị trong ngành thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính; theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện tốt công tác này, đề nghị ban hành các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm các chi phí của cá nhân, tổ chức.

b) Thủ tục hành chính sau khi ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ đều phải được công bố, công khai bằng quyết định; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính và Trang điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

c) Phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, quy trình về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính và hành vi của cán bộ phải được đơn vị tiếp nhận phản ánh, kiến nghị chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế).

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng văn bản

1.1. Xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

- Đơn vị chủ trì:  Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban Thu, Ban Cấp sổ thẻ, Ban thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban Chi, Văn phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 – tháng 02/2014.

1.2. Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 – tháng 5/2014.

1.3. Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

- Đơn vị chủ trì: Ban Thu;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện:  Tháng 01 – tháng 4/2014.

1.4. Xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ KCB

- Đơn vị chủ trì: Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 – tháng 12/2014.

2. Rà soát quy định, thủ tục hành chính và đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2.1. Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức rà soát quy định, thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Thực hiện rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới)

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban Thu, Ban Cấp sổ thẻ, Ban thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban Chi, Văn phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 – tháng 9/2014.

2.2. Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban Thu, Ban Cấp sổ thẻ, Ban thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban Chi, Văn phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 – tháng 12/2014.

2.3. Tổng hợp và tổ chức đánh giá độc lập các thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế (Tổng hợp kết quả từ các đơn vị phối hợp để xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính báo cáo Tổng Giám đốc);

- Đơn vị phối hợp: Các Ban Thu, Ban Cấp sổ thẻ, Ban thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban Chi, Bảo hiểm xã hội tỉnh (Báo cáo kết quả rà soát các thủ tục hành chính đã được lựa chọn, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế);

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 – tháng 12/2014.

2.4. Thẩm định phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - tháng 12/2014.

3. Công bố, công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính

3.1. Công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính

Tất cả các thủ tục hành chính được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải được công bố bằng Quyết định, công khai trên trang điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Các Ban nghiệp vụ (Xây dựng quyết định công bố);

- Đơn vị phối hợp: Ban Pháp chế, Ban Tuyên truyền;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - tháng 12/2014.

3.2. Niêm yết công khai thủ tục hành chính

Tất cả các thủ tục hành chính được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải được niêm yết đúng quy định tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Bảo hiểm xã hội tỉnh), Bảo hiểm xã hội cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - tháng 12/2014.

4. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2014.

5. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - tháng 12/2014.

6. Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tổ chức kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội 15 tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các Ban Thu, Ban Cấp sổ thẻ, Ban thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban Chi, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 - tháng 12/2014.

7. Truyền thông các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên truyền;

- Đơn vị phối hợp: Ban Pháp chế, Ban Thu, Ban Chi, Ban Cấp sổ thẻ, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - tháng 12/2014.

8. Chế độ thông tin báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính

- Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện gửi báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế) định kỳ 6 tháng đầu năm trước ngày 10/6; báo cáo 01 năm trước ngày 30/11 để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định và được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Pháp chế là đầu mối giúp Tổng Giám đốc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc quy định tại Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính này.

2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương.

3. Ban Chi và Văn phòng bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 234/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu234/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 234/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu234/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành03/03/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

         • 03/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực