Quyết định 2345/QĐ-UBND

Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2345/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1677/TTr-SVHTTDL ngày 02/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Ban Điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Đề án Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên giúp việc Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành Đề án) nhằm giúp UBND tỉnh Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Điều 2.

1. Ban Điều hành hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bàn bạc, thảo luận và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

2. Từng thành viên Ban Điều hành Đề án chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban điều hành về kết quả thực hiện.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ chung của Ban Điều hành Đề án.

1. Quán triệt, phổ biến nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

2. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm về thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

4. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mô hình điểm về Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn năm 2012 và chỉ đạo nhân rộng giai đoạn tiếp theo đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Điều 4. Các thành viên Ban Điều hành Đề án được sử dụng bộ máy cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ, được phân công như sau:

1. Trưởng ban Điều hành Đề án:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tất cả các hoạt động của Ban Điều hành Đề án.

- Chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Ban Điều hành; chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch, quyết định của Ban Điều hành được UBND tỉnh giao.

2. Phó Trưởng ban Thường trực:

- Giúp Trưởng Ban điều hành, giải quyết các công việc cụ thể của Ban; được thay mặt Trưởng Ban điều hành các cuộc họp của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020” theo Kế hoạch của Ban Điều hành.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Ban điều hành:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020” theo lĩnh vực quản lý nhà nước do ngành phụ trách.

- Tham mưu đề xuất lựa chọn địa bàn và phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm xây dựng 01 xã nông thôn mới về văn hóa trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc triển khai thí điểm xây dựng 01 xã nông thôn mới về văn hóa trong năm 2012 và những năm tiếp theo; các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

5. Sở Xây dựng - Thành viên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020” theo lĩnh vực quản lý nhà nước do ngành phụ trách.

- Giúp Trưởng Ban điều hành Đề án hướng dẫn các huyện, thị xã, các xã, thị trấn thực hiện quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở gồm: Trung tâm văn hóa - Thể thao xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, ấp theo tiêu chuẩn quy phạm của ngành Xây dựng và tiêu chí 06 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất cho Ban Điều hành Đề án lựa chọn địa bàn và phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm xây dựng 01 xã nông thôn mới về văn hóa trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

6. Sở Tài chính - Thành viên.

- Cân đối ngân sách đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án.

- Tham mưu UBND tỉnh cấp phát kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch Đề án phát triển văn hóa nông thôn theo tiến độ; quản lý chặt chẽ và hướng dẫn thanh, quyết toán nguồn kinh phí chi thường xuyên cho Đề án phát triển văn hóa nông thôn theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan cân đối ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho công tác lập quy hoạch xây dựng xã điểm, xây dựng các thiết chế văn hóa nông thôn mới, kinh phí hoạt động của Ban Điều hành.

- Kêu gọi, thu hút các nguồn lực và đề xuất kế hoạch phân bổ vốn đầu tư theo lộ trình thực hiện của Đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

8. Sở Nội vụ - Thành viên.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020” theo lĩnh vực ngành phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

9. Ban Dân tộc - Thành viên.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện các chương trình, dự án có liên quan do Ban Dân tộc quản lý, lồng ghép thực hiện theo nội dung kế hoạch Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020” thuộc lĩnh vực do ngành phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp về quy hoạch đất, sử dụng đất để đầu tư phát triển Đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

11. Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia thực hiện Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển dạy nghề, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập cho người dân theo Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

13. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cấp phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các nội dung kế hoạch, Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng 2020”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

14. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Điều hành và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển văn hóa nông thôn. Tổ chức quy hoạch, cân đối ngân sách hàng năm, hỗ trợ đầu tư ngân sách xây dựng mỗi xã với các thiết chế văn hóa cơ sở gồm: Trung tâm văn hóa - Thể thao xã; mỗi thôn, ấp có Nhà văn hóa - Khu thể thao theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy phạm của ngành xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Chương III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ hội họp.

1. Ban Điều hành họp định kỳ 6 tháng 1 lần; trường hợp cần thiết Ban Điều hành có thể triệu tập họp đột xuất; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn.

2. Trưởng Ban Điều hành tùy theo tình hình có quyền quyết định mời thêm các đại biểu không thuộc Ban Điều hành tham dự các cuộc họp của Ban.

3. Các phiên họp của Ban Điều hành phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 3 ngày làm việc. Các thành viên trong Ban Điều hành có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban.

4. Kết luận của Trưởng Ban hoặc Phó trưởng Ban Điều hành (khi được ủy quyền) được thông báo tới các thành viên của Ban bằng thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo.

Các thành viên Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của Trưởng Ban điều hành.

Điều 7. Mối quan hệ công tác.

Ban Điều hành là cơ quan giúp việc, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan.

Điều 8. Quy định về sử dụng con dấu trong Ban điều hành.

Trưởng ban Điều hành được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi đóng dấu các văn bản của Ban Điều hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các thành viên Ban Điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Trong quá trình hoạt động, nếu có những nội dung nào trong Quy chế hoạt động của Ban Điều hành cần sửa đổi, bổ sung hoặc có khó khăn, vướng mắc thì các thành viên Ban Điều hành kịp thời báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Điều hành để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2345/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2345/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2345/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2345/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Huy Phong
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2012 Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án

         • 27/11/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực