Quyết định 2370/QĐ-UBND

Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2013 công bố, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/6/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2013 công bố xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2370/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2012 ĐẾN NGÀY 30/6/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của liên ngành Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 946/TTr LN-STP-VPUBND ngày 10/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, xử lý kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/6/2013:

1. Văn bản còn hiệu lực, gồm: 29 văn bản (có danh mục kèm theo Biểu 1).

2. Văn bản hết hiệu lực, gồm: 03 văn bản (có danh mục kèm theo Biểu 2).

3. Văn bản sửa đổi, bổ sung về thể thức và nội dung, gồm: 03 văn bản (có danh mục kèm theo Biểu 3).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực đã được sửa đổi, bổ sung nêu tại Quyết định này tổ chức in, phát hành: “Tập XV - Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/6/2013” theo Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Biểu 1

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

2

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

3

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

4

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

5

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

6

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

7

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn II, Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn

27/8/2012

 

8

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2012

 

9

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/10/2012

 

10

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

22/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

03/9/2012

 

11

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

01/10/2012

 

12

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

08/10/2012

Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

01/01/2013

 

13

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

08/10/2012

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở được Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

19/10/2012

 

14

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

09/10/2012

Về việc phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

09/10/2012

 

15

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

24/10/2012

Về việc quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

04/11/2012

 

16

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

04/12/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

15/12/2012

 

17

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013

01/01/2013

 

18

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên

08/01/2013

 

19

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

08/01/2013

 

20

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

30/01/2013

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

11/02/2013

 

21

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

06/3/2013

Về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh

01/01/2013

 

22

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

08/3/2013

Về việc quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015

19/3/2013

 

23

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

14/3/2013

Về việc ban hành Đề án chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập

14/3/2013

 

24

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

18/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

01/4/2013

 

II. CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

06/CT-UBND

11/7/2012

Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí

22/7/2012

 

2

Chỉ thị

08/CT-UBND

27/11/2012

Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2013

08/12/2012

 

3

Chỉ thị

09/CT-UBND

03/12/2012

Về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh theo chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

03/12/2012

 

4

Chỉ thị

01/CT-UBND

08/02/2013

Về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)

08/02/2013

 

5

Chỉ thị

03/CT-UBND

09/5/2013

Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

20/5/2013

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Biểu 2

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. QUYẾT ĐỊNH

1.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Quyết định về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

08/01/2013

II. CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

07/CT-UBND ngày 31/8/2012

Về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn, vì từ ngày 06/12/2013 là năm học 2013 - 2014

05/12/2013

2

Chỉ thị

02/CT-UBND ngày 26/4/2013

Chỉ thị về việc tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn, đã hoàn thành nhiệm vụ xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014

30/10/2013

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Biểu 3

STT

Tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản

Bản gốc

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ hoặc lý do

1

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013.

 

- Tại Mục I số thứ tự 137 và 151 Phụ lục số 03, quy định về mức giá đất:

 

“137. Đường giao thông bê tông trong đê có các mặt cắt trên 3,5m đến 5 m, thuộc các phường - giá 2.000.

151. Đường giao thông bê tông trong đê có các mặt cắt từ 2,5m đến 3,5 m, thuộc các phường - giá 2.000”.

- Tại Mục I điểm B số thứ tự 03 và 04 Phụ lục số 04, quy định giá đất:

“03. Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến 3,5 m thuộc các xã - giá 1.000;

04. Các trục đường có mặt cắt < 2,5m - giá 1.000”.

- Đề nghị sửa lại hai quy định về giá tiền đất tại số thứ tự số 137 và 151 Mục I Phụ lục số 03 thành một như sau:

“Đường giao thông bê tông trong đê có các mặt cắt cắt từ 2,5m đến 5m, thuộc các phường - giá 2.000”.

 

 

 

 

- Đề nghị sửa lại hai quy định về giá tiền đất tại số thứ tự số 03 và 04 Mục I điểm B Phụ lục số 04 thành một như sau:

“Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m trở xuống thuộc các xã - giá 1.000”.

Tạo sự thống nhất về giá tiền đất giữa các tuyến đường, đoạn đường có mặt cắt từ 2,5m đến 5m phường, xã; tránh vướng mắc trên thực tiễn áp dụng pháp luật. Vì, nếu quy định như giá đất tại 02 đoạn đường, tuyến đường của phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định đều có giá là 2.000; giá đất tại 02 đoạn đường, tuyến đường của phụ lục số 04 đều có giá là 1.000, việc quy định này về bản chất giá đất không có gì khác nhau và có thể dẫn đến cách hiểu không thống nhất, gây ra khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật trên thực tiễn.

2

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh.

- Tại đoạn 1 Điều 1 Quyết định, quy định: “… Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2012…”

- Không quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.

- Sửa năm ban hành của đoạn 1 Điều 1 là: “… Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010…”

- Quy định rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản, cụ thể: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

 

 

 

 

- Phù hợp Điều 5, 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

3

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015.

- Không quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.

- Quy định rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản, cụ thể: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

- Phù hợp Điều 5, 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2370/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2370/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2013 công bố xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2013 công bố xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2370/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýDoãn Thế Cường
       Ngày ban hành12/12/2013
       Ngày hiệu lực12/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2013 công bố xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2013 công bố xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL Hưng Yên

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực