Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tiếp dân đã được thay thế bởi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2012/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tiếp dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mi công tác tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân như sau:

1. Cấp tỉnh:

- Cán bộ, công chức thường xuyên làm việc tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) mức chi bồi dưỡng là 100.000đ/người/ngày (Một trăm nghìn đồng một người, một ngày), gồm:

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách công tác tiếp công dân;

+ Cán bộ công chức phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (theo định kỳ hoặc đột xuất), gồm: Lãnh đạo: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời hoặc triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo và cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố được thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân; cán bộ, công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang; người làm công tác dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở Tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; lái xe phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội được hưởng mức chi bồi dưỡng là 100.000đ/người/ngày (Một trăm nghìn đồng một người, một ngày); riêng cán bộ, ng chức đang hưởng phụ cấp trách nhiệm thanh tra được hưởng mức hỗ trợ là 80.000đ/người/ngày (Tám mươi nghìn đồng một người, một ngày).

- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường được hưởng mức chi bồi dưỡng là 50.000đ/người/ngày (Năm mươi nghìn đồng một người, một ngày).

- Cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường được cấp có thm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư được hưởng mức chi bồi dưng là 50.000đ/người/ngày thực tế xử lý đơn thư (Năm mươi nghìn đồng một người, một ngày).

2. Cấp huyện: Cán bộ, công chức chuyên trách và không chuyên trách làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Văn phòng UBND cấp huyện được hưởng mức chi bồi dưỡng là 100.000đ/người/ngày (Một trăm nghìn đồng một người, một ngày).

3. Cấp xã: Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND cấp xã được hưởng mức chi bồi dưỡng là 50.000đ/người/ngày (Năm mươi nghìn đồng một người, một ngày).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; THT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tiếp dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2012/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tiếp dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Thông
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2012/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tiếp dân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2012/QĐ-UBND mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức tiếp dân