Quyết định 1495/QĐ-CTUBND

Quyết định 1495/QĐ-CTUBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ đầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1495/QĐ-CTUBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 501/TTr-STP ngày 11 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ đầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực;

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc đối tượng hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013, tổng số 770 văn bản;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013, tổng số 484 văn bản;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến hết ngày 31/12/2013, tổng số 286 văn bản;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đến hết ngày 31/12/2013, tổng số 73 văn bản.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ đầu được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức đăng tải Quyết định này và các Danh mục văn bản trên Trang thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên; đăng Công báo tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến hết ngày 31/12/2013.

2. Sở Tư pháp: Tổ chức tạo lập hệ cơ sở dữ liệu điện tử Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013 bằng hình thức văn bản điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh: Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới; trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, phải đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Xuân Thơi

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-CTUBND ngày 06/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản hoặc trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 154 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 113/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

24/01/2002

 

2

Nghị quyết

Số 188/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2009.

17/12/2004

 

3

Nghị quyết

Số 89/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009

Về quy định số lượng chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố.

01/7/2009

 

4

Nghị quyết

Số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác.

01/4/2010

Hết hiệu lực một phần

5

Nghị quyết

Số 144/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

Về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

01/10/2010

 

6

Nghị quyết

Số 296/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

18/12/2011

 

7

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

31/7/2012

 

8

Nghị quyết

Sô 31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc chuyển đổi trường mần non bán công sang trường mầm non công lập.

18/12/2012

 

9

Nghị quyết

Sô 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh khóa XIV về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác.

18/12/2012

 

10

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ.

04/8/2013

 

11

Quyết định

Số 67/QĐ-UB ngày 14/01/1997

Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật.

14/01/1997

 

12

Quyết định

Số 70/QĐ-UB ngày 14/02/1997

Thành lập Chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

14/7/1997

 

13

Quyết định

Số 133/QĐ-UB ngày 28/02/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

28/02/1997

 

14

Quyết định

Số 117/QĐ-UB ngày 28/02/1997

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

28/02/1997

 

15

Quyết định

Số 121/QĐ-UB ngày 03/3/1997

Về việc thành lập Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều.

03/3/1997

 

16

Quyết định

Số 137/QĐ-UB ngày 08/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

08/3/1997

 

17

Quyết định

Số 143/QĐ-UB ngày 11/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Thương mại Du lịch tỉnh Hưng Yên

11/3/1997

 

18

Quyết định

Số 144/QĐ-UB ngày 11/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên.

11/3/1997

 

 

19

Quyết định

Số 230/QĐ-UB ngày 21/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

21/3/1997

 

20

Quyết định

Số 231/QĐ-UB ngày 21/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

21/3/1997

 

21

Quyết định

Số 232/QĐ-UB ngày 21/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hưng Yên.

21/3/1997

 

22

Quyết định

Số 233/QĐ-UB ngày 21/3/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hưng Yên.

21/3/1997

 

23

Quyết định

Số 212/QĐ-UB ngày 24/3/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

24/3/1997

 

24

Quyết định

Số 262/QĐ-UB ngày 05/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

05/4/1997

 

25

Quyết định

Số 264/QĐ-UB ngày 05/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

05/4/1997

 

26

Quyết định

Số 265/QĐ-UB ngày 05/4/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên.

05/4/1997

 

27

Quyết định

Số 319/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hưng Yên.

23/4/1997

 

28

Quyết định

Số 320/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Hưng Yên.

23/4/1997

 

29

Quyết định

Số 321/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Hưng Yên.

23/4/1997

 

30

Quyết định

Số 328/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học CN&MT tỉnh Hưng Yên.

23/4/1997

 

31

Quyết định

Số 340/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên.

23/4/1997

 

32

Quyết định

Số 426/QĐ-UB ngày 23/4/ 1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Hưng Yên.

23/4/ 1997

 

33

Quyết định

Số 495/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp.

23/4/1997

 

34

Quyết định

Số 542/QĐ-UB ngày 24/5/1997

Ban hành Quy chế khen thưởng (tạm thời) đối với ngành Giáo dục và đào tạo.

24/5/1997

 

35

Quyết định

Số 697/QĐ-UB ngày 18/6/1997

Về việc thành lập Chi cục Di dân, Phát triển vùng kinh tế mới.

18/6/1997

 

36

Quyết định

Số 1703/QĐ-UB ngày 17/12/1997

Về việc quy định tiêu chuẩn sở, ban, ngành, thuộc tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh và quy trình xét duyệt công nhận.

17/12/1997

 

37

Quyết định

Số 1791/QĐ-UB ngày 23/12/1997

Ban hành Quy chế (tạm thời) thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với các ngành.

23/12/1997

 

 

38

Quyết định

Số 1880/1998/QĐ-UB ngày 19/10/1998

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

19/10/1998

 

39

Quyết định

Số 2281/1998/QĐ-UB ngày 02/12/1998

Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp.

02/12/1998

 

40

Quyết định

Số 2626/1998/QĐ-UB ngày 30/12/1998

Thành lập Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi.

30/12/1998

 

41

Quyết định

Số 1780/1999/QĐ-UB

ngày 24/9/1999

Ban hành bản Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Hưng Yên.

 

 

42

Quyết định

Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 05/10/1999

Về giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995.

05/10/1999

 

43

Quyết định

Số 2340/1999/QĐ-UB ngày 25/11/1999

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ.

25/11/1999

 

44

Quyết định

Số 02/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000

Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên.

03/02/2000

 

45

Quyết định

Số 03/2000/QĐ-UB ngày 18/01/ 2000

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18/01/ 2000

 

46

Quyết định

Số 04/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000

Về thẩm quyền ký các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18/01/2000

 

47

Quyết định

Số 46/2001/QĐ-UB ngày 17/10/2001

Về việc thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình trẻ em trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

01/12/2001

 

48

Quyết định

Số 55/2001/QĐ-UB ngày 28/11/2001

Về việc thành lập Ban quản lý Dự án các khu công nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

28/11/2001

 

49

Quyết định

Số 12/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

27/02/2002

 

50

Quyết định

Số 18/2002/QĐ-UB ngày 26/3/2002

Về việc ban hành chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi học và khuyến khích ưu đãi tài năng.

01/01/2002

 

51

Quyết định

Số 48/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002

Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi cục di dân PTVKTM thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

11/9/2002

 

52

Quyết định

Số 56/2003/QĐ-UB ngày 07/10/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc UBND tỉnh.

07/10/2003

 

53

Quyết định

Số 57/2003/QĐ-UB ngày 07/10/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND tỉnh.

07/10/2003

 

54

Quyết định

Số 66/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003

Về việc ban hành Quy chế thực hiện Cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên.

26/12/2003

 

55

Quyết định

Số 67/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

26/12/2003

 

56

Quyết định

Số 02/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004

Về việc đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

06/01/2004

 

57

Quyết định

Số 13/2004/QĐ-UB ngày 05/3/2004

Về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

05/3/2004

 

58

Quyết định

Số 72/2004/QĐ-UB ngày 12/8/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

12/8/2004

 

59

Quyết định

Số 73/2004/QĐ-UB ngày 12/8/2004

Về việc thẩm quyền ký các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

12/8/2004

 

60

Quyết định

Số 81/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004

Về việc ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với tập thể.

09/9/2004

 

61

Quyết định

Số 87/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004

Về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

27/10/2004

 

62

Quyết định

Số 03/2005/QĐ-UB ngày 18/01/2005

Về việc quy định các chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, cán bộ thôn, khu phố.

01/01/2005

 

63

Quyết định

Số 04/2005/QĐ-UB ngày 19/01/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

19/01/2005

 

64

Quyết định

Số 38A/2005/QĐ-UBND ngày 19/4/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

29/4/2005

 

65

Quyết định

Số 39A/2005/QĐ-UBND ngày 19/4/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

29/4/2005

 

66

Quyết định

Số 44/2005/QĐ-UBND ngày 09/6/2005

Ban hành Quy chế về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý.

19/6/2005

 

67

Quyết định

Số 60/2005/QĐ-UBND ngày 11/8/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

21/8/2005

 

68

Quyết định

Số 61/2005/QĐ-UBND ngày 11/8/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hưng Yên.

21/8/2005

 

69

Quyết định

Số 77/2005/QĐ-UBND ngày 21/9/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

01/10/2005

 

70

Quyết định

Số 78/2005/QĐ-UBND ngày 21/9/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

01/10/2005

 

71

Quyết định

Số 15/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

Về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2009.

26/02/2006

 

72

Quyết định

Số 49/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Hưng Yên.

01/4/2006

 

73

Quyết định

Số 50/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

01/4/2006

 

74

Quyết định

Số 52/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên.

01/4/2006

 

75

Quyết định

Số 55/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Hưng Yên.

06/5/2006

 

76

Quyết định

Số 60/2006/QĐ-UBND ngày 12/06/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Hưng Yên.

22/6/2006

 

77

Quyết định

Số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

01/7/2006

 

78

Quyết định

Số 65/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006

Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh thành lập.

21/7/2006

 

79

Quyết định

Số 68/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006

Về việc quy định tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh và quy trình xét duyệt công nhận.

05/8/2006

 

80

Quyết định

Số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006

Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

20/8/2006

 

81

Quyết định

Số 135/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2009.

08/01/2007

 

82

Quyết định

Số 678/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007

Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

15/4/2007

 

83

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên.

21/10/2007

 

84

Quyết định

Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh.

09/02/2008

 

85

Quyết định

Số 705/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông.

21/3/2008

 

86

Quyết định

Số 12/2008/QĐ-UBND ngày 23/04/2008

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên.

03/5/2008

 

87

Quyết định

Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên.

10/5/2008

 

88

Quyết định

Số 1543/QĐ-UBND ngày 13/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực thuộc UBND tỉnh.

13/8/2008

 

89

Quyết định

Số 1546/QĐ-UBND ngày 13/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

13/8/2008

 

90

Quyết định

Số 1551/QĐ-UBND ngày 14/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

14/8/2008

 

91

Quyết định

Số 1653/QĐ-UBND ngày 28/8/2008

Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

28/8/2008

 

92

Quyết định

Số 1760/QĐ-UBND ngày 17/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

17/9/2008

 

93

Quyết định

Số 1900/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

Thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

10/10/2008

 

94

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

19/11/2008

 

95

Quyết định

Số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

23/3/2009

 

96

Quyết định

Số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

27/3/2009

 

97

Quyết định

Số 741/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Thành lập Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16/4/2009

 

98

Quyết định

Số 743/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

16/4/2009

 

99

Quyết định

Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

Ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn.

18/5/2009

 

100

Quyết định

Số 883/QĐ-UBND ngày 11/5/2009

Về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua Khen thưởng.

11/5/2009

 

101

Quyết định

Số 884/QĐ-UBND ngày 11/5/2009

Về việc ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

11/5/2009

 

102

Quyết định

Số 949/QĐ-UBND ngày 19/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

19/5/2009

 

103

Quyết định

Số 1247/QĐ-UBND ngày 06/7/2009

Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

06/7/2009

 

104

Quyết định

Số 1307/QĐ-UBND ngày 15/7/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

15/7/2009

 

105

Quyết định

Số 16/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

Về việc quy định số lượng, chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố.

12/8/2009

 

106

Quyết định

Số 1657/QĐ-UBND ngày 27/8/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

27/8/2009

 

107

Quyết định

Số 1769/QĐ-UBND ngày 08/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

07/10/2009

 

108

Quyết định

Số 2437/QĐ-UBND ngày 01/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

01/12/2009

 

109

Quyết định

Số 2439/QĐ-UBND ngày 02/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

02/12/2009

 

110

Quyết định

Số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

21/01/2010

 

111

Quyết định

Số 559/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

Kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về Phòng, chống tham nhũng.

16/3/2010

 

112

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Ban hành “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác”.

20/5/2010

Hết hiệu lực một phần

113

Quyết định

Số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

13/5/2010

Hết hiệu lực một phần

114

Quyết định

Số 1159/QĐ-UBND ngày 10/6/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

10/6/2010

 

115

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/6/2010

 

116

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010

Bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011 về thẩm quyền ký văn bản.

01/7/2010

 

117

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại một số văn bản của UBND tỉnh.

09/8/2010

 

118

Quyết định

Số 1625/QĐ-UBND ngày 11/8/2010

Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

11/8/2010

 

119

Quyết định

Số 1681/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

16/8/2010

 

120

Quyết định

Số 1956/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/10/2010

 

121

Quyết định

Số 1957/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Đổi tên và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/10/2010

 

122

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Quy định chức danh, số lượng, phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, khu phố.

03/12/2010

 

123

Quyết định

Số 2324/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23/11/2010

 

124

Quyết định

Số 2327/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

23/11/2010

 

125

Quyết định

Số 2328/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

23/11/2010

 

126

Quyết định

Số 735/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

Về việc quy định mức thưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh.

27/4/2011

 

127

Quyết định

Số 873/QĐ-UBND ngày 24/5/2011

Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức và biên chế Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

24/5/2011

 

128

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

30/7/2011

 

129

Quyết định

Số 1222/QĐ-UBND ngày 22/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh.

22/7/2011

 

130

Quyết định

Số 1422/QĐ-UBND ngày 18/8/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

18/8/2011

 

131

Quyết định

Số 1443/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên.

23/8/2011

 

132

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

Ban hành Quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

23/10/2011

 

133

Quyết định

Số 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

18/11/2011

 

134

Quyết định

Số 2070/QĐ-UBND ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

12/12/2011

 

135

Quyết định

Số 818/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/5/2012

 

136

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn II, Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

26/8/2012

 

137

Quyết định

Số 2128/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

11/12/2012

 

138

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh.

01/01/2013

 

139

Quyết định

Số 685/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

08/4/2013

 

140

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2013

 

141

Quyết định

Số 1256/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành kèm theo Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần; tổ chức viếng thân nhân cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần.

22/7/2013

 

142

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng.

03/8/2013

 

143

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý.

03/9/2013

 

144

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

24/9/2013

 

145

Quyết định

Số 2136/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

15/11/2013

 

146

Chỉ thị

Số 13/1998/CT-UB ngày 03/6/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.

03/6/1998

 

147

Chỉ thị

Số 11/1999/CT-UB ngày 06/5/1999

Về công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phát động thi đua 2 năm (1999-2000) lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, chào đón thế kỷ 21 và tiến tới Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc.

06/5/1999

 

148

Chỉ thị

Số 05/2004/CT-UB ngày 18/3/2004

Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ.

18/3/2004

 

149

Chỉ thị

Số 20/2004/CT-UB ngày 04/10/2004

Về việc hưởng ứng và thực hiện đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

04/10/2004

 

150

Chỉ thị

Số 06/2006/CT-UBND ngày 14/4/2006

Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; kỷ niệm 175 ngày thành lập tỉnh Hưng Yên và 10 năm ngày tái lập tỉnh.

24/4/2006

 

151

Chỉ thị

Số 13/2006/CT-UBND ngày 28/9/2006

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

08/10/2006

 

152

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 30/3/2007

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

10/4/2007

 

153

Chỉ thị

Số 17/2007/CT-UBND ngày 23/11/2007

Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTG ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

03/12/2007

 

154

Chỉ thị

Số 09/2009/CT-UBND ngày 11/5/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền “.

21/5/2009

 

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 18 VĂN BẢN

1

Quyết định

Số 2382/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999

Ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật.

29/11/1999

 

2

Quyết định

Số 55/2005/QĐ-UBND ngày 05/7/2005

Về việc ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

15/7/2005

 

3

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

12/3/2011

Hết hiệu lực một phần

5

Quyết định

Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

30/7/2011

 

5

Quyết định

số 20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

09/9/2011

 

6

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

Ban hành Quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

23/10/2011

 

7

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/4/2012

 

8

Chỉ thị

Số 37/CT-UB ngày 06/9/1997

Về việc thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

06/9/1997

 

9

Chỉ thị

Số 08/1998/CT-UB ngày 18/4/1998

Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 7/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

18/4/1998

 

10

Chỉ thị

Số 29/1999/CT-UB ngày 30/11/1999

Về việc thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch.

30/11/1999

 

11

Chỉ thị

Số 11/2002/CT-UB ngày 24/5/2002

Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

24/5/2002

 

12

Chỉ thị

Số 17/2004/CT-UB ngày 06/8/2004

Về việc đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở.

06/8/2004

 

13

Chỉ thị

Số 07/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

Về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

09/6/2006

 

14

Chỉ thị

Số 07/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

07/4/2007

 

15

Chỉ thị

Số 13/2007/CT-UBND ngày 03/7/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

13/7/2007

 

16

Chỉ thị

Số 03/2008/CT-UBND ngày 29/01/2008

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

09/02/2008

 

17

Chỉ thị

Số 04/2010/CT-UBND ngày 20/8/2010

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

30/8/2010

 

18

Chỉ thị

Số 06/2010/CT-UBND ngày 31/8/2010

Về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

10/9/2010

 

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 81 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 01/1998/NQ-HĐ ngày 22/01/1998

Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1998.

22/01/1998

 

2

Nghị quyết

Số 54/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 1998.

24/7/1998

 

3

Nghị quyết

Số 23/1999/NQ-HĐ ngày 06/02/1998

Về kinh tế xã hội.

06/02/1998

 

4

Nghị quyết

Số 25/1999/NQ-HĐ ngày 06/02/1999

Về phân bổ đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của tỉnh năm 1999.

06/02/1999

 

5

Nghị quyết

Số 73/1999/NQ-HĐ ngày 22/7/1999

Về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 1999.

22/7/1999

 

6

Nghị quyết

Số 16/2000/NQ-HĐ ngày 28/01/2000

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2000.

28/01/2000

 

7

Nghị quyết

Số 18/2000/NQ-HĐ ngày 28/01/2000

Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000.

28/01/2000

 

8

Nghị quyết

Số 77/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2000.

21/7/2000

 

9

Nghị quyết

Số 79/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Về bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000.

21/7/2000

 

10

Nghị quyết

Số 14/2001/NQ-HĐ ngày 19/01/2001

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001.

19/01/2001

 

11

Nghị quyết

Số 57/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2001.

19/7/2001

 

12

Nghị quyết

Số 109/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002.

24/01/2002

 

13

Nghị quyết

Số 111/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Về nhiệm vụ đầu tư XDCB năm 2002.

24/01/2002

 

14

Nghị quyết

Số 200/2002/NQ-HĐ ngày 03/7/2002

Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2002.

03/7/2002

 

15

Nghị quyết

Số 01/2003/NQ-HĐ ngày 10/01/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003.

10/01/2003

 

16

Nghị quyết

Số 03/2003/NQ-HĐ ngày 10/01/2003

Về nhiệm vụ đầu tư XDCB năm 2003.

10/01/2003

 

17

Nghị quyết

Số 06/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2003.

04/7/2003

 

18

Nghị quyết

Số 12/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004.

10/12/2003

 

19

Nghị quyết

Số 14/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003

Về nhiệm vụ đầu tư XDCB năm 2004.

10/12/2003

 

20

Nghị quyết

Số 52/2004/NQ-HĐ ngày 21/5/2004

Về đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2004.

21/5/2004

 

21

Nghị quyết

Số 182/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005.

17/12/2004

 

22

Nghị quyết

Số 184/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005.

17/12/2004

 

23

Nghị quyết

Số 84/2005/NQ-HĐ ngày 20/7/2005

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2005.

20/7/2005

 

24

Nghị quyết

Số 172/2005/NQ-HĐ ngày 30/12/2005

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006.

30/12/2005

 

25

Nghị quyết

Số 174/2005/NQ-HĐND ngày 30/12/2005

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006.

30/12/2005

 

26

Nghị quyết

Số 75/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.

29/7/2006

 

27

Nghị quyết

Số 76/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên từ nay đến 2015 và định hướng đến 2020.

29/7/2006

 

28

Nghị quyết

Số 184/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

18/12/2006

 

29

Nghị quyết

Số 186/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.

18/12/2006

 

30

Nghị quyết

Số 89/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/ 2007

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

27/7/2007

 

31

Nghị quyết

Số 185/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008.

22/12/2007

 

32

Nghị quyết

Số 187/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010.

22/12/2007

 

33

Nghị quyết

Số 188/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/ 2007

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

22/12/2007

 

34

Nghị quyết

Số 117/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

25/7/2008

 

35

Nghị quyết

Số 241/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009.

15/12/2008

 

 

36

Nghị quyết

Số 243/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

15/12/2008

 

37

Nghị quyết

Số 87/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

06/8/2009

 

38

Nghị quyết

Số 195/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009

Về thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và phân bổ năm 2010.

24/12/2009

 

39

Nghị quyết

Số 199/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

24/12/2009

 

40

Nghị quyết

Số 100/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.

14/7/2010

 

41

Nghị quyết

Số 142/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Hưng Yên.

06/9/2010

 

42

Nghị quyết

Số 210/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

23/12/2010

 

43

Nghị quyết

Số 212/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.

23/12/2010

 

44

Nghị quyết

Số 217/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

20/12/2010

 

45

Nghị quyết

Số 99/2011/NQ-HĐND ngày 18/6/2011

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.

28/6/2011

 

46

Nghị quyết

Số 284/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

19/12/2011

 

47

Nghị quyết

Số 285/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

19/12/2011

 

48

Nghị quyết

Số 01/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.

31/7/2012

 

49

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

18/12/2012

 

50

Nghị quyết

Số 24/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.

18/12/2012

 

51

Nghị quyết

Số 07/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

04/8/2013

 

52

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

14/12/2013

 

53

Quyết định

Số 343/QĐ-UB ngày 19/3/1998

Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19/3/1998

 

54

Quyết định

Số 1523/1998/QĐ-UB ngày 21/8/1998

Về việc quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình XDCB.

21/8/1998

 

55

Quyết định

Số 1088/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/6/1999

 

56

Quyết định

Số 1089/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/6/1999

 

57

Quyết định

Số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001

Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

31/7/2001

 

58

Quyết định

Số 52/2002/QĐ-UB ngày 22/11/2002

Điều chỉnh một phần nội dung Mục 1b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

22/11/2002

 

59

Quyết định

Số 12/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

Quy định về tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

03/4/2003

 

60

Quyết định

Số 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

Quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên.

03/4/2003

 

61

Quyết định

Số 89/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

03/11/2004

 

62

Quyết định

Số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007

Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/8/2007

 

63

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

24/11/2008

Hết hiệu lực một phần

64

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Về việc cho phép chỉ định thầu đối với các dự án có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 tỷ đồng.

06/4/2009

 

65

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật trên cổng Thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

13/4/2009

 

66

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

02/10/2009

 

67

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Sửa đổi một số điều của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

06/02/2010

 

68

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010

Bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng.

06/6/2010

 

69

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011

Quy định Cơ chế đầu tư và Mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên.

09/7/2011

 

70

Quyết định

Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

30/7/2011

 

71

Chỉ thị

Số 17/CT-UB ngày 06/5/1997

Về việc tăng cường quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

06/5/1997

 

72

Chỉ thị

Số 32/CT-UB ngày 11/8/1997

Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, gia công chế tác vàng.

11/8/1997

 

73

Chỉ thị

Số 19/1998/CT-UB ngày 10/7/1998

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 1999 của tỉnh Hưng Yên.

10/7/1998

 

74

Chỉ thị

Số 09/2000/CT-UB ngày 25/4/2000

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005.

25/4/2000

 

75

Chỉ thị

Số 14/2001/CT-UB ngày 14/9/2001

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002.

14/9/2001

 

76

Chỉ thị

Số 16/2002/CT-UB ngày 03/9/2002

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003.

03/9/2002

 

77

Chỉ thị

Số 05/2003/CT-UB ngày 07/7/2003

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 của tỉnh Hưng Yên.

07/7/2003

 

78

Chỉ thị

Số 21/2004/CT-UB ngày 20/10/2004

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

20/10/2004

 

79

Chỉ thị

Số 14/2004/CT-UB ngày 28/6/2004

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 của tỉnh Hưng Yên.

28/6/2004

 

80

Chỉ thị

Số 18/2004/CT-UB ngày 26/8/2004

Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê.

26/8/2004

 

81

Chỉ thị

Số 06/2008/CT-UBND ngày 05/5/2008

Về triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế lạm phát và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

15/5/2008

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 223 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 02/1998/NQ-HĐND ngày 22/01/1998

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 1998.

22/01/1998

 

2

Nghị quyết

Số 53/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/7/1998

 

3

Nghị quyết

Số 55/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng phó thôn.

01/7/1998

 

4

Nghị quyết

Số 57/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 1997.

24/7/1998

 

5

Nghị quyết

Số 58/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

24/7/1998

 

6

Nghị quyết

Số 24/1999/NQ-HĐ ngày 06/02/1999

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 1999.

06/02/1999

 

7

Nghị quyết

Số 72/1999/NQ-HĐ ngày 22/7/1999

Về mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư chi bộ, Trưởng phó khu phố ở các phường thuộc thị xã Hưng Yên.

01/7/1999

 

8

Nghị quyết

Số 17/2000/NQ-HĐ ngày 28/01/2000

Về dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2000.

28/01/2000

 

9

Nghị quyết

Số 15/2001/NQ-HĐ ngày 19/01/2001

Về dự toán và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2001.

19/01/2001

 

10

Nghị quyết

Số 16/2001/NQ-HĐ ngày 19/01/2001

Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001.

19/01/2001

 

11

Nghị quyết

Số 110/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Về dự toán ngân sách địa phương năm 2002.

24/01/2002

 

12

Nghị quyết

Số 78/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 1999.

21/7/2000

 

13

Nghị quyết

Số 80/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Quy định mức thu học phí đối với các trường Trung học phổ thông dân lập.

21/7/2000

 

14

Nghị quyết

Số 58/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

Về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2000.

19/7/2001

 

15

Nghị quyết

Số 60/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

Về mức thu và sử dụng quỹ nghĩa vụ lao động công ích.

19/7/2001

 

16

Nghị quyết

Số 114/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Về việc quy định tạm thời Cơ chế điều tiết lại ngân sách cho các địa phương khi giao đất làm công nghiệp.

01/01/2002

 

17

Nghị quyết

Số 115/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Về việc điều chỉnh mức hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố.

01/01/2002

 

18

Nghị quyết

Số 199/2002/NQ-HĐ ngày 03/7/2002

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2001.

03/7/2002

 

19

Nghị quyết

Số 02/2003/NQ-HĐ ngày 10/01/2003

Về dự toán ngân sách địa phương năm 2003

10/01/2003

 

20

Nghị quyết

Số 07/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2002.

01/7/2003

 

21

Nghị quyết

Số 09/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Về việc trợ cấp ngoài phần thu học phí và ngân sách xã đài thọ hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế

01/8/2003

 

22

Nghị quyết

Số 10/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Về phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

01/8/2003

 

23

Nghị quyết

Số 11/2003/NQ-HĐ ngày 09/12/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

08/12/2003

 

24

Nghị quyết

Số 13/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2004.

10/12/2003

 

25

Nghị quyết

Số 16/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003

Về chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên cơ sở.

10/12/2003

 

26

Nghị quyết

Số 53/2004/NQ-HĐ ngày 21/5/2004

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2003.

21/5/2004

 

27

Nghị quyết

Số 183/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

Về dự toán ngân sách năm 2005.

17/12/2004

 

28

Nghị quyết

Số 173/2005/NQ-HĐND ngày 30/12/2005

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2006.

30/12/2005

 

29

Nghị quyết

Số 186/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố.

01/01/2005

 

30

Nghị quyết

Số 175/2005/NQ-HĐND ngày 30/12/2005

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2004.

10/01/2006

 

31

Nghị quyết

Số 178/2005/NQ-HĐND ngày 30/12/2005

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn.

01/01/2006

 

32

Nghị quyết

Số 78/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

29/7/2006

 

33

Nghị quyết

Số 80/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

Về các khoản thu ở các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên từ năm học 2006 - 2007

29/7/2006

 

34

Nghị quyết

Số 125/2006/NQ-HĐND ngày 17/10/2006

Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007.

27/10/2006

 

35

Nghị quyết

Số 185/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007.

18/12/2006

 

36

Nghị quyết

Số 187/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2005.

18/12/2006

 

37

Nghị quyết

Số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về việc miễn thủy lợi phí nông nghiệp.

27/7/2007

 

38

Nghị quyết

Số 91/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về việc điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và bổ sung phụ cấp bảo vệ dân phố.

01/7/2007

 

39

Nghị quyết

Số 92/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí hộ tịch.

27/7/2007

 

40

Nghị quyết

Số 186/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về dự toán Ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2008.

22/12/2007

 

41

Nghị quyết

Số 189/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng.

27/12/2007

 

42

Nghị quyết

Số 191/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2006.

22/12/2007

 

43

Nghị quyết

Số 195/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

22/12/2007

 

44

Nghị quyết

Số 118/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

01/01/2008

 

45

Nghị quyết

Số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa.

05/8/2008

Hết hiệu lực một phần

46

Nghị quyết

Số 242/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

15/12/2008

 

47

Nghị quyết

Số 244/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007.

22/12/2008

 

48

Nghị quyết

Số 246/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

25/12/2008

Hết hiệu lực một phần

49

Nghị quyết

Số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

25/12/2008

 

50

Nghị quyết

Số 90/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009

Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2009

 

51

Nghị quyết

Số 194/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009

Về dự toán ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2010.

21/12/2009

 

52

Nghị quyết

Số 196/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2008.

21/12/2009

 

53

Nghị quyết

Số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn.

02/4/2010

 

54

Nghị quyết

Số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

02/4/2010

 

55

Nghị quyết

Số 37/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

02/4/2010

 

56

Nghị quyết

Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

01/10/2010

 

57

Nghị quyết

Số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách (Từ năm 2011 đến năm 2015).

06/9/2010

Hết hiệu lực một phần

58

Nghị quyết

Số 211/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2011.

23/12/2010

 

59

Nghị quyết

Số 213/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009.

20/12/2010

 

60

Nghị quyết

Số 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015.

20/12/2010

 

61

Nghị quyết

Số 218/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

20/12/2010

 

62

Nghị quyết

Số 286/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012.

18/12/2011

 

63

Nghị quyết

Số 287/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

18/12/2011

 

64

Nghị quyết

Số 291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.

18/12/2011

 

65

Nghị quyết

Số 292/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ.

18/12/2011

 

66

Nghị quyết

Số 293/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

18/12/2011

 

67

Nghị quyết

Số 295/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

18/12/2011

 

68

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

69

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/10/2012

 

70

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

71

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

72

Nghị quyết

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

31/7/2012

 

73

Nghị quyết

Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

74

Nghị quyết

Số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

75

Nghị quyết

Số 10/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

76

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/7/2012

 

77

Nghị quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập.

01/10/2012

Hết hiệu lực một phần

78

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

18/12/2012

 

79

Nghị quyết

Số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2013

18/12/2012

 

80

Nghị quyết

Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

01/4/2013

 

81

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

18/12/2012

 

82

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý.

18/12/2012

 

83

Nghị quyết

Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

04/8/2013

 

84

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

14/12/2013

 

85

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014.

14/12/2013

 

86

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

14/12/2013

 

87

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/01/2014

 

88

Quyết định

Số 128/QĐ-UB ngày 04/3/1997

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy.

04/3/1997

 

89

Quyết định

Số 649/QĐ-UB ngày 10/6/1997

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu, thẩm định giá mua sắm đồ dùng trang bị, phương tiện làm việc đối với cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước.

10/6/1997

 

90

Quyết định

Số 657/QĐ-UB ngày 11/6/1997

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ dự trữ của tỉnh.

11/6/1997

 

91

Quyết định

Số 883/QĐ-UB ngày 17/7/1997

Quy định mức giá tối thiểu nhà ở, đất ở.

17/7/1997

 

92

Quyết định

Số 978/QĐ-UB ngày 06/8/1997

Quy định mức giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/8/1997

 

93

Quyết định

Số 979/QĐ-UB ngày 06/8/1997

Về việc bán đấu giá nhà, chuyển quyền sử dụng mặt bằng xây dựng và giải quyết thanh lý tài sản.

06/8/1997

 

94

Quyết định

Số 1131/QĐ-UB ngày 28/8/1997

Thay đổi hệ số phụ cấp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp tỉnh, huyện, thị xã.

28/8/1997

 

95

Quyết định

Số 1313/QĐ-UB ngày 15/10/1997

Về việc lập sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ, năng suất để tính tỷ lệ thiệt hại xét giảm thuế miễn thuế SDĐNN khi có thiên tai, sâu bệnh.

15/10/1997

 

96

Quyết định

Số 1314/QĐ-UB ngày 15/10/1997

Quy định thời gian sử dụng cơ bản của một số cây lâu năm

15/10/1997

 

97

Quyết định

Số 1473/QĐ-UB ngày 15/11/1997

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền.

15/11/1997

 

98

Quyết định

Số 80/QĐ-UB ngày 20/01/1998

Về việc trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các nhà trường.

20/01/1998

 

99

Quyết định

Số 666/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998

Về việc thu nộp phí thẩm định dự toán thiết kế các công trình xây dựng.

13/4/1998

 

100

Quyết định

Số 841/1998/QĐ-UB ngày 08/5/1998

Về chế độ đối với huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên các môn thể thao.

08/5/1998

 

101

Quyết định

Số 1108/1998/QĐ-UB ngày 16/6/1998

Ban hành Quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng của tỉnh.

16/6/1998

 

102

Quyết định

Số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17/6/1998

Ban hành mức thu thủy lợi phí.

17/6/1998

 

103

Quyết định

Số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01/7/1998

Về việc trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên.

01/7/1998

 

104

Quyết định

Số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

29/7/1998

 

105

Quyết định

Số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu lệ phí chứng thư tạm thời ở xã, phường, thị trấn.

29/7/1998

 

106

Quyết định

Số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu phí, lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn tỉnh.

29/7/1998

 

107

Quyết định

Số 1467/QĐ-UB ngày 15/8/1998

Về việc quy định chế độ chi tiêu hội nghị của các cơ quan hành chính sự nghiệp tỉnh Hưng Yên.

15/8/1998

 

108

Quyết định

Số 1468/1998/QĐ-UB ngày 15/8/1998

Về việc quy định chế độ chi trả công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước tỉnh Hưng Yên đi công tác trong nước.

15/8/1998

 

109

Quyết định

Số 1540/1998/QĐ-UB ngày 28/8/1998

Bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn; trưởng, phó thôn.

28/8/1998

 

110

Quyết định

Số 2394/1998/QĐ-UB ngày 23/12/1998

Về việc thu một phần học phí của học sinh là cán bộ y tế xã, thôn học lớp dược tá do tỉnh mở và đào tạo.

23/12/1998

 

111

Quyết định

Số 29/1999/QĐ-UB ngày 12/01/1999

Về việc thu, nộp và quản lý lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu tỉnh Hưng Yên.

12/01/1999

 

112

Quyết định

Số 150/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

Về chế độ phụ cấp thường trực chuyên môn y tế.

03/02/1999

 

113

Quyết định

Số 151/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

Về chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở.

03/02/1999

 

114

Quyết định

Số 242/1999/QĐ-UB ngày 01/3/1999

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách.

01/3/1999

 

115

Quyết định

Số 805/1999/QĐ-UB ngày 07/5/1999

Về việc quy định tạm thời mức thu lệ phí tuyển sinh năm học 1999 - 2000 và thu tiền hồ sơ học sinh dự thi tốt nghiệp năm học 1998 - 1999.

07/5/1999

 

116

Quyết định

Số 994/1999/QĐ-UB ngày 08/6/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính.

08/6/1999

 

117

Quyết định

Số 1157/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/7/1999

 

118

Quyết định

Số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12/7/1999

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân nông thôn.

12/7/1999

 

119

Quyết định

Số 06/2001/QĐ-UB ngày 21/3/2001

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

21/3/2001

 

120

Quyết định

Số 22/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001

Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

06/8/2001

 

121

Quyết định

Số 23/2001/QĐ-UB ngày 08/8/2001

Về việc quy định mức thu, chi quỹ nghĩa vụ lao động công ích năm 2001.

18/8/2001

 

122

Quyết định

Số 26/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001

Ban hành Định mức chi cho sản xuất chương trình thời sự văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

06/9/2001

 

123

Quyết định

Số 27/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001

Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn.

06/9/2001

 

124

Quyết định

Số 39/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001

Về việc thu và quản lý sử dụng Quỹ kinh tế mới.

28/9/2001

 

125

Quyết định

Số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001

Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập.

04/10/2001

 

126

Quyết định

Số 42/2001/QĐ-UB ngày 08/10/2001

Quy định mức thu tại các cơ sở Y tế công lập tỉnh Hưng Yên về viện phí, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe và dịch vụ y tế tại các trạm xá các xã, phường, thị trấn.

08/10/2001

 

127

Quyết định

Số 02/2002/QĐ-UB ngày 21/01/2002

Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

21/01/2002

 

128

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002

Điều chỉnh mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn.

27/02/2002

 

129

Quyết định

Số 24/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002

Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

15/5/2002

 

130

Quyết định

Số 2641/2002/QĐ-UB ngày 06/11/ 2002

Về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2002.

06/11/2002

 

131

Quyết định

Số 08/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

20/01/2003

 

132

Quyết định

Số 967/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Tạm thời phân chia nguồn thu phí trông, giữ các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tạm giữ và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông.

15/5/2003

 

133

Quyết định

Số 22/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003

Ban hành Bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên.

16/5/2003

 

134

Quyết định

Số 44/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003

Về việc trợ cấp hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

21/7/2003

 

135

Quyết định

Số 45/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003

Về việc phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

21/7/2003

 

136

Quyết định

Số 53/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003

Quy định mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

22/9/2003

 

137

Quyết định

Số 62/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

31/10/2003

 

138

Quyết định

Số 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003

Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn của các cấp chính quyền địa phương.

17/12/2003

 

139

Quyết định

Số 14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004

Về việc ban hành một số điểm cụ thể về thẩm định giá, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, đấu thầu mua sắm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/4/2004

 

140

Quyết định

Số 65/2004/QĐ-UB ngày 23/6/2004

Về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.

23/6/2004

 

141

Quyết định

Số 67/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.

28/6/2004

 

142

Quyết định

Số 68/2004/QĐ-UB ngày 30/6/2004

Ban hành bản Quy định về quản lý giá.

30/6/2004

 

143

Quyết định

Số 97/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.

28/12/2004

 

144

Quyết định

Số 42/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

09/5/2005

 

145

Quyết định

Số 50/2005/QĐ-UBND ngày 01/7/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ khuyến công tỉnh Hưng Yên.

11/7/2005

 

146

Quyết định

Số 99/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

08/01/2006

 

147

Quyết định

Số 100/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Bổ sung nội dung Quyết định sổ 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

09/01/2006

 

148

Quyết định

Số 124/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

07/10/2006

 

149

Quyết định

Số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng ở xã, phường, thị trấn.

25/11/2006

 

150

Quyết định

Số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.

01/01/2007

 

151

Quyết định

Số 132/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc ban hành Quy định giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

08/01/2007

 

152

Quyết định

Số 08/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007

Bãi bỏ Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên.

12/7/2007

 

153

Quyết định

Số 1398/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn, khu phố; giáo viên mầm non ngoài biên chế và bổ sung mức phụ cấp đối với bảo vệ dân phố.

01/7/2007

 

154

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/9/2007

Quy định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

08/10/2007

 

155

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007

Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng.

07/01/2008

 

156

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008

Về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/5/2008

 

157

Quyết định

Số 13/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên và chi tiêu tiếp khách trong nước.

12/5/2008

 

158

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14/9/2008

Hết hiệu lực một phần

159

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

14/9/2008

 

160

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Quy định mức hỗ trợ làng văn hóa, khu phố (tổ dân phố) văn hóa.

14/9/2008

 

161

Quyết định

Số 23/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

14/9/2008

 

162

Quyết định

Số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh thư nhân dân.

10/10/2008

 

163

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên.

08/01/2009

 

164

Quyết định

Số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

08/01/2009

Hết hiệu lực một phần

165

Quyết định

Số 846/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

01/01/2009

 

166

Quyết định

Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/8/2009

 

167

Quyết định

Số 1925/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Về việc quy định đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/10/2009

 

168

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

22/4/2010

 

169

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

22/4/2010

 

170

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải.

22/4/2010

 

171

Quyết định

Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước.

22/4/2010

 

172

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/4/2010

 

173

Quyết định

Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/4/2010

 

174

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên.

19/6/2010

 

175

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Ban hành Bảng giá tối thiểu ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm căn cứ tính phí trước bạ.

31/7/2010

 

176

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

25/10/2010

 

177

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

27/12/2010

Hết hiệu lực một phần

178

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên.

01/10/2011

 

179

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Quy định mức thu học phí, lệ phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

19/3/2011

 

180

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

19/3/2011

Hết hiệu lực một phần

181

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.

07/7/2011

 

182

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Hưng Yên.

29/9/2011

 

183

Quyết định

Số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011

Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên.

02/12/2011

 

184

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Sửa đổi Điều 4 Chương II Quy định giá thuê đất, thuê mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

07/01/2012

 

185

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

12/02/2012

 

186

Quyết định

Số 491/QĐ-UBND ngày 27/3/2012

Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác lập Đề án xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/4/2012

 

187

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012

Quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

15/4/2012

 

188

Quyết định

Số 653/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Quy định mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

07/5/2012

 

189

Quyết định

số 06/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

190

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

191

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

192

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

193

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

194

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

195

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

196

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/10/2012

 

197

Quyết định

Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

01/9/2012

 

198

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

Quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.

01/10/2012

Hết hiệu lực một phần

199

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

01/01/2013

 

200

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012

Về việc phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg và Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ

09/10/2012

 

201

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên.

24/10/2012

 

202

Quyết định

Số 2116/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

07/12/2012

 

203

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

30/12/2012

 

204

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

07/01/2013

 

205

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

07/01/2013

 

206

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.

01/4/2013

 

207

Quyết định

Số 694/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

Quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện tỉnh Hưng Yên.

20/4/2013

 

208

Quyết định

Số 695/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

Quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới hợp tác xã tỉnh Hưng Yên.

20/4/2013

 

209

Quyết định

Số 1180/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/7/2013

 

210

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/10/2013

 

211

Chỉ thị

Số 20/1998/CT-UB ngày 28/7/1998

Về việc khảo sát tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ lệ thu nhập chịu thuế.

28/7/1998

 

212

Chỉ thị

Số 21/1998/CT-UB ngày 19/8/1998

Về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế.

19/8/1998

 

213

Chỉ thị

Số 30/1998/CT-UB ngày 24/12/1998

Về việc triển khai thực hiện các Luật Thuế mới.

24/12/1998

 

214

Chỉ thị

Số 02/1999/CT-UB ngày 29/01/1999

Về việc triển khai quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thanh toán nợ 221 giai đoạn II.

29/01/1999

 

215

Chỉ thị

Số 25/1999/CT-UB ngày 29/9/1999

Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông thôn.

29/9/1999

 

216

Chỉ thị

Số 13/2000/CT-UB ngày 15/5/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương và dịch vụ ngoài quốc doanh.

15/5/2000

 

217

Chỉ thị

Số 10/2001/CT-UB ngày 07/6/2001

Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

07/6/2001

 

218

Chỉ thị

Số 12/2001/CT-UB ngày 20/8/2001

Về việc tăng cường công tác củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20/8/2001

 

219

Chỉ thị

Số 08/2003/CT-UB ngày 03/10/2003

Về việc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

03/10/2003

 

220

Chỉ thị

Số 08/2004/CT-UB ngày 14/4/2004

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ.

14/4/2004

 

221

Chỉ thị

Số 02/2005/CT-UBND ngày 28/4 /2005

Về việc triển khai Đề án thí điểm ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác cho UBND xã, phường, thị trấn thu năm 2005.

08/5/2005

 

222

Chỉ thị

Số 05/2007/CT-UBND ngày 18/3/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.

28/3/2007

 

223

Chỉ thị

Số 02/CT-UBND ngày 13/01/2012

Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

23/01/2012

 

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 09 VĂN BẢN

1

Quyết định

Số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

26/02/1999

 

2

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14/10/2013

 

3

Chỉ thị

Số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999

Về việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu.

18/5/1999

 

4

Chỉ thị

Số 06/2001/CT-UB ngày 18/4/2001

Về việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân.

18/4/2001

 

5

Chỉ thị

Số 15/2001/CT-UB ngày 03/10/2001

Về việc hoàn trả vốn đầu tư xây dựng lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến các hộ dân nông thôn.

03/10/2001

 

6

Chỉ thị

Số 15/2002/CT-UB ngày 23/8/2002

Về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn.

23/8/2002

 

7

Chỉ thị

Số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004

Về việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện.

19/3/2004

 

8

Chỉ thị

Số 12/CT-UBND ngày 01/10/2008

Về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

11/10/2008

 

9

Chỉ thị

Số 09/CT-UBND ngày 03/12/2010

Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường dịp tết nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011.

13/12/2010

 

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 43 VĂN BẢN

1

Quyết định

Số 334/QĐ-UB ngày 17/3/1998

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng giống gia súc tỉnh Hưng Yên.

17/3/1998

 

2

Quyết định

Số 1013/1998/QĐ-UB ngày 01/6/1998

Ban hành Quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

01/6/1998

 

3

Quyết định

Số 1420/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc Vắcxin đối với gia súc, gia cầm.

06/8/1988

 

4

Quyết định

Số 26/2000/QĐ-UB ngày 29/8/2000

Về việc quy định tạm thời một số cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2000.

29/8/2000

 

5

Quyết định

Số 03/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002

Ban hành bản Quy định tạm thời về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

22/01/2002

 

6

Quyết định

Số 58/2002/QĐ-UB ngày 19/12/2002

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề tỉnh Hưng Yên.

19/12/2002

 

7

Quyết định

Số 968/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003

Về việc cơ chế khuyến khích hỗ trợ nuôi cá rô phi đơn tính xuất khẩu giai đoạn 2003-2005

16/5/2003

 

8

Quyết định

Số 46/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003

Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

22/7/2003

 

9

Quyết định

Số 03/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004

Thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên.

06/01/2004

 

10

Quyết định

Số 49/2004/QĐ-UB ngày 25/5/2004

Ban hành Quy chế tạm thời quản lý khu công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

25/5/2004

 

11

Quyết định

Số 46/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

25/6/2005

 

12

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008

Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/4/2008

 

13

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010

Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống nông thôn tỉnh Hưng Yên.

24/01/2010

 

14

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020

22/4/2010

 

15

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/4/2012

 

16

Quyết định

Số 854/QĐ-UBND ngày 04/6/2012

Điều chỉnh đơn giá ngày công lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

04/6/2012

 

17

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013

Quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015

18/3/2013

 

18

Chỉ thị

Số 44/CT-UB ngày 05/8/1997

Về việc tập trung diệt chuột để bảo vệ sản xuất.

05/8/1997

 

19

Chỉ thị

Số 35/CT-UB ngày 28/8/1997

Về việc tiêm phòng, chữa bệnh và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

28/8/1997

 

20

Chỉ thị

Số 23/1998/CT-UB ngày 10/9/1998

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

10/9/1998

 

21

Chỉ thị

Số 05/2001/CT-UB ngày 06/4/ 2001

Về công tác phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai năm 2001.

06/4/2001

 

22

Chỉ thị

Số 09/2002/CT-UB ngày 16/5/2002

Về việc tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi nội đồng.

16/5/2002

 

23

Chỉ thị

Số 02/2004/CT-UB ngày 20/01/2004

Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2004.

20/01/2004

 

24

Chỉ thị

Số 12/2004/CT-UB ngày 13/5/2004

Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ.

13/5/2004

 

25

Chỉ thị