Quyết định 884/QĐ-UBND

Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 2070/QĐ-UBND 2011 ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 884/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THƯỞNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-SNV ngày 16/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 09/9/2004 của UBND tỉnh.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

QUY CHẾ

THƯỞNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu trước tình hình hiện nay của đất nước; tạo động lực cách mạng mới và động viên các tổ chức, cá nhân phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch của tỉnh hàng năm, góp phần tích cực vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Là tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, được bình chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu các khối thi đua thuộc ngành, huyện, thành phố.

II. TIÊU CHUẨN

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, khối doanh nghiệp, huyện, thành phố. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm (kể cả các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành dọc cấp trên giao).

2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập.

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, không có cá nhân bị kỷ luật (từ hình thức cảnh cáo trở lên).

III. SỐ LƯỢNG

(Có phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy trình:

Trong quý I hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tổ chức đăng ký giao ước thi đua. Cuối năm tiến hành tổng kết, bình xét, lựa chọn đơn vị dẫn đầu (trong số các đơn vị đã đăng ký thi đua đầu năm) đạt tiêu chuẩn tại Mục II nêu trên để UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh nhất thiết phải thông qua bình xét, đánh giá bỏ phiếu do các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố tổ chức.

2. Thời gian:

Thời gian tiến hành bình xét, suy tôn tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của đơn vị vào dịp tổng kết năm kế hoạch (từ 01/12 năm trước đến 28/02 năm sau). Tuy nhiên do đặc điểm nhiệm vụ riêng của từng đơn vị có thể tiến hành bình chọn trước hoặc sau thời gian quy định nhưng không được quá 30 ngày (riêng ngành giáo dục tiến hành bình chọn sau khi kết thúc năm học).

3. Thủ tục và hồ sơ đề nghị:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố lập hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh đối với tập thể được suy tôn là dẫn đầu gửi về Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Báo cáo thành tích;

- Biên bản bình bầu (do các đơn vị thuộc khối, cụm đã giao ước thi đua tiến hành bình chọn);

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng TĐKT đơn vị;

- Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

- Văn bản hiệp y (nếu có).

4. Hình thức khen và mức thưởng:

Tặng Cờ kèm theo tiền thưởng (mức thưởng theo quy định của Chính phủ).

5. Tổ chức trao cờ và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh:

Tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng; Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoặc cá nhân có thẩm quyền khác khi cần thiết.

Lễ trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức (theo quy định của Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ) nhằm tạo ra động lực và khí thế thi đua mới để từng đơn vị tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thời gian tiếp theo./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Đơn vị

SL cờ

Ghi chú

1

Văn phòng Tỉnh ủy

01

 

2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

01

 

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

01

 

4

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

01

 

5

Ban Dân vận Tỉnh ủy

01

 

6

Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh

01

 

7

Trường Chính trị N.V.Linh

01

 

8

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh

01

 

9

Văn phòng UBND tỉnh

01

 

10

Sở Nội vụ

01

 

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01

 

12

Sở Tài chính

01

 

13

Sở Công Thương

02

- Công nghiệp

- Thương mại

14

Sở Giao thông Vận tải

01

 

15

Sở Xây dựng

01

 

16

Sở Nông nghiệp và PTNT

02

- Nông nghiệp

- Thủy lợi

17

Sở Y tế

02

- Y tế

- Dân số

18

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

02

- Văn hóa

- Thể thao

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

03

- Khối GDTHPT

- Khối GDCN

- Khối các phòng giáo dục

20

Sở Lao động TB&XH

01

 

21

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

 

22

Sở Khoa học và Công nghệ

01

 

23

Sở Thông tin và Truyền thông

01

 

24

Sở Tư pháp

01

 

25

Thanh tra tỉnh

01

 

26

Lực lượng Công an tỉnh

03

- Lực lượng chính quy

- CA xã, phường, thị trấn

- An ninh trật tự (Doanh nghiệp, trường học…)

27

Lực lượng Quân sự tỉnh

03

- Lực lượng chính quy

- Quân sự địa phương

- Dân quân tự vệ

28

Toà án nhân dân tỉnh

01

 

29

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

01

 

30

Đài Phát thanh và Truyền hình

01

 

31

Cục Thuế tỉnh

01

 

32

Kho bạc Nhà nước tỉnh

01

 

33

Ngành Ngân hàng

01

Gồm các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh

34

Cục Thống kê tỉnh

01

 

35

Bảo hiểm xã hội

01

 

36

Ngành Viễn thông Hưng Yên

01

 

37

Ngành Bưu điện

01

 

38

Ngành Điện lực

01

 

39

Ủy ban MTTQ tỉnh

01

 

40

Liên đoàn Lao động tỉnh

01

 

41

Đoàn TNCS HCM tỉnh

01

 

42

Hội Nông dân tỉnh

01

 

43

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

01

 

44

Hội Cựu chiến binh tỉnh

01

 

45

Mỗi huyện, thành phố

03

- Xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan, đơn vị, xí nghiệp thuộc cấp huyện.

- Các trường THCS, TH và Mầm non.

46

Khối Doanh nghiệp

03

- Dẫn đầu nộp NSNN.

- Dẫn đầu tuyển dụng, sử dụng lao động.

- Dẫn đầu công tác XH, VSMT.

Do Hiệp hội DN tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn.

Tổng số

60

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 884/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu884/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực11/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 884/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu884/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành11/05/2009
        Ngày hiệu lực11/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2009 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc Hưng Yên