Quyết định 2386/QĐ-UBND

Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2386/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3205/TTr-STNMT ngày 16/10/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

1

Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

10 ngày làm việc khi nhận được văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 158/2016/NĐ ngày 29/11/2016

- Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

2

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá.

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định.

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân tỉnh phải ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 158/2016/NĐ ngày 29/11/2016

- Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014

- Thông tư 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014

3

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá.

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định.

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân tỉnh phải ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

4

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)

Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc khi nhận được văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Cục thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Không

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

2

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

35 ngày (không kể 02 ngày kiểm tra hồ sơ)

Không

III

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

1

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

- Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề

- Đối với gia hạn /cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Chưa quy định

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ

2

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Thời gian thẩm định hồ sơ 06 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Thông tư số 34/2017/TT-BTC

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

IV

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Tổng thời hạn giải quyết tối đa là 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

2

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI:

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

Thời hạn giải quyết

Địa điểm giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Căn cứ pháp lý

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

- Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017.

2

Thẩm định, phê duyệt phương án, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

Tách từ TTHC thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Trường hợp dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM) thành 02 TTHC mới.

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

- Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017.

3

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan phê duyệt)

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

- Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017.

4

Thẩm định, phê duyệt phương án, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

- Sửa tên từ Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM)

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

- Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

5

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt)

- Sửa tên từ TTHC thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Trường hợp dự án đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường)

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

- Sửa tên từ TTHC Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

- Sửa tên từ TTHC Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

3

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

- Sửa tên từ TTHC Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

4

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

- Sửa tên từ TTHC Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017.

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm

- Ghép từ 02 TTHC:

+ Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

+ Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm

- Ghép từ 02 TTHC:

+ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

+ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo quy định tại Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

- Sửa tên từ TTHC: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo quy định tại Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

8

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

- Sửa tên từ TTHC: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo quy định tại Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

9

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

- Sửa tên từ TTHC: Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

- Sửa tên từ TTHC Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Phí thẩm định (theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

III

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

- Sửa tên từ TTHC Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Lệ phí giấy phép (theo quy định tại Thông tư số 191/2016/TT-BTC

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016

2

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

- Sửa tên từ TTHC Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Lệ phí giấy phép (theo quy định tại Thông tư số 191/2016/TT-BTC

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016

3

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình.

- Ghép từ 03 TTHC

+ Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

+ Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

+ Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình

- Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: 90 ngày làm việc (thời hạn kiểm tra hồ sơ 05 ngày không tính vào thời gian giải quyết)

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Theo quy định tại thông tư số 191/2016/TT-BTC

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016

- Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản:35 ngày làm việc (thời hạn kiểm tra hồ sơ 05 ngày không tính vào thời gian giải quyết)

- Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình: 67 ngày làm việc (thời hạn kiểm tra hồ sơ 05 ngày không tính vào thời gian giải quyết)

4

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

- Sửa tên từ TTHC Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

52 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

5

Đóng cửa mỏ khoáng sản

- Ghép từ 02 TTHC

+ Thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

+ Thủ tục nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

Thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

IV

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

- Sửa đổi căn cứ pháp lý

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

- Sửa đổi căn cứ pháp lý

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.

3

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

- Sửa đổi căn cứ pháp lý

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Không

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Môi trường

1

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực từ ngày 01/4/2018

2

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

3

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

4

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

II

Lĩnh vực đo đạc bản đồ

1

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động Đo đạc bản đồ

- Luật đo đạc và bản đồ năm 2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019

2

Thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động Đo đạc bản đồ

3

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm Đo đạc bản đồ

4

Thẩm định Hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm Đo đạc bản đồ

IV

Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

- Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường

2

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

3

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

- Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường

4

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

V

Lĩnh vực khoáng sản

1

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

- Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 của Bộ Tài nguyên & Môi trường

2

Thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

3

Thủ tục đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

4

Thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

- Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 của Bộ Tài nguyên & Môi trường

5

Thủ tục nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2386/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2386/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2386/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2386/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định

            • 28/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực