Quyết định 2387/QĐ-UBND

Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 2387/QĐ-UBND thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2387/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 138/TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

- Công bố mới 07 (bảy) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chính sách Người có công và Bảo trợ xã hội.

- Công bố thay thế 01 (một) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội đã được công bố tại Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công bố bãi bỏ 39 (ba mươi chín) thủ tục hành chính đã được công bố tại mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 7 năm 2009; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính hoặc các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh; Website tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH, NC (N_45)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

A. Lĩnh vực Người có công

01

Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ

02

Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

03

Trình tự, thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

B. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

01

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

02

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

03

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

04

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính sau khi thay thế

Tên thủ tục hành chính được thay thế; số thứ tự của TTHC và Quyết định công bố TTHC trước đó

Tên Văn bản Quy phạm pháp luật quy định nội dung thay thế

A. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

01

 

Thủ tục cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước

Cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng học chính quy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; Số thứ tự 02, mục I, theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ; Số thứ tự của TTHC và quyết định công bố TTHC trước đó

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

A. Lĩnh vực Người có công

01

 

Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu; Số thứ tự 02, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013, không quy định thực hiện các thủ tục này

02

 

Cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; Số thứ tự 11, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

03

 

Chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người có công; Số thứ tự 12, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

04

 

Thủ tục lập danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình; Số thứ tự 32, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

05

 

Miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách theo quyết định 117, 118, 1150; số thứ tự 14, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Quyết định 118/TTg; Quyết định 117/2005/QĐ-TTg; Quyết định 54/2005/QĐ-UBND ngày 9/9/2005, thì thủ tục này không quy định rõ về thời gian giải quyết hồ sơ, nên không đủ điêu kiện để công bố theo quy định

06

 

Cấp sổ ưu đãi Giáo dục - Đào tạo; Số thứ tự 05, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006, thì các thủ tục này không quy định rõ về thời gian giải quyết hồ sơ, nên không đủ điều kiện để công bố theo quy định

07

 

Xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh sinh viên; Số thứ tự 06, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

08

 

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Số thứ tự 17, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP- BLĐTBXH-BTC 07/12/2005, thì thủ tục này không quy định rõ về thời gian giải quyết hồ sơ, nên không đủ điều kiện để công bố theo quy định

09

 

Di chuyển hồ sơ người có công; Số thứ tự 16, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013, thì các thủ tục này trình công bố tại cấp tỉnh

10

 

Hồ sơ chế độ trợ cấp tuất hàng tháng cho vợ (chồng) liệt sỹ lấy chồng (vợ) khác; Số thứ tự 13, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

11

 

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; Số thứ tự 19, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013, thì thủ tục này trình công bố tại cấp xã

12

 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần; Số thứ tự 21, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

13

 

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người giúp đỡ cách mạng; Số thứ tự 22, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

14

 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995; Số thứ tự 25, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

15

 

Thủ tục lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; Số thứ tự 33, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ- UBND ngày 16/7/2009

16

 

Giải quyết chế độ trợ cấp với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Số thứ tự 23, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

17

 

Thủ tục lập danh sách đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; Số thứ tự 31, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

18

 

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; Số thứ tự 18, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

19

 

Công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Số thứ tự 15, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của UBTV Quốc hội; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ, thì thủ tục này thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, Sở Nội vụ

20

 

Giải quyết chế độ một lần BCK; Số thứ tự 20, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Trùng với thủ tục hành chính được quy định tại; Số thứ tự 17, mục IV, Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

21

 

Tiếp nhận hồ sơ người có công chuyển đến; số thứ tự 26, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Trùng với thủ tục hành chính được quy định tại; Số thứ tự 16, mục IV, Quyết định số 1820B/QĐ-UIBND ngày 16/7/2009

22

 

Giải quyết chế độ Thương binh; Số thứ tự 24, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013, thì thủ tục này không thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - TBXH

23

 

Thủ tục lập danh sách được hưởng chế độ cho người hoạt động trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ và con đẻ của họ bị nhiễm hậu quả chất độc hóa học; số thứ tự 28, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Đã quy định trong thủ tục hành chính tại; số thứ tự 23, mục IV, Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

24

 

Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng từ trần (mai táng phí); số thứ tự 29, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Đã quy định trong thủ tục hành chính tại; Số thứ tự 21, mục IV, Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

25

 

Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng; Số thứ tự 30, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Đã quy định trong thủ tục hành chính tại; Số thứ tự 22, mục IV, Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

26

 

Thủ tục xác nhận chế độ người tham gia kháng chiến tại chiến trường B,C,K theo Quyết định số 290/2005/ QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg; Số thứ tự 33, mục IV, Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Trùng với thủ tục hành chính được quy định tại; Số thứ tự 17, 20 mục IV, Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

B. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

01

 

Thủ tục lập danh sách trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội; Số thứ tự 35, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, không quy định thực hiện thủ tục này

02

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội; Số thứ tự 02, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014, thì các thủ tục này trình công bố tại cấp xã

03

 

Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng Bảo trợ xã hội; số thứ tự 07, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

04

 

Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng; Số thứ tự 10, mục IV, theo Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

05

 

Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông; số thứ tự 02, mục I, theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Theo Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 20/5/2014, thì thủ tục này chưa đầy đủ các bộ phận cấu thành để trình công bố theo quy định

06

 

Giải quyết cấp sổ hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, nhân dân sống tại các xã thuộc Chương trình 135; Số thứ tự 03, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012, không quy định giải quyết thủ tục này.

Đối với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, nhân dân sống tại các xã thuộc Chương trình 135, theo Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung BHYT số 46/2014/QH13 ngày 14/6/2014, thì thủ tục này do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện

C. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ & chăm sóc trẻ em

01

 

Đưa đối tượng nghiện ma túy, gái mại dâm vào trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đăk Lăk; số thứ tự 01, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội

02

 

Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đăk Lăk; Số thứ tự 04, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP

03

 

Thủ tục lập danh sách trợ cấp đối tượng trẻ em lang thang kiếm sống

Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ, đã hết hiệu lực

04

 

Xét duyệt các đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS vào nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội; số thứ tự 09, mục IV, theo Quyết định số 1820b/QĐ-UBND ngày 16/7/2009

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, không quy định thực hiện thủ tục này

05

 

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi; Số thứ tự 01, mục I, theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 8/8/2012

Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, thì các thủ tục này trình công bố tại cấp xã

06

 

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội; số thứ tự 02, mục I, theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 8/8/2012

07

 

Thủ tục tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở Bảo trợ xã hội; Số thứ tự 03, mục I, theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 8/8/2012

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

A. Lĩnh vực Người có công

1. Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ làm đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn theo quy định.

- Bước 2: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sỹ làm đơn gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn di chuyển hài cốt liệt sỹ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ (mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h30' đến 11h30'; Chiều từ 13h30' đến 17h00', từ thứ 2 đến thứ 6.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 19, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sỹ;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ (mẫu số 13-MLS);           

+ Lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ;

+ Lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sỹ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ và nơi an táng hài cốt liệt sỹ (đối với trường hợp hài cốt liệt sỹ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc  bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;

+ Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sỹ;

+ Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sỹ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sỹ hoặc người thờ cúng liệt sỹ.

Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 1, Điều 19, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH - BTC.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Điểm b, c Khoản 1, Điều 19, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH tỉnh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc di dời hài cốt và hỗ trợ tiền tàu, xe cho thân nhân liệt sỹ.

g. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12-MLS

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

 

Mẫu số 12-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1

Họ và tên: ......................................... Năm sinh ................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

Số CMTND ................................. Ngày cấp ................... Nơi cấp.....................

Quan hệ với liệt sĩ:............................................................................................

Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ:................................................ Năm sinh ...............................................

Nguyên quán: xã...........................huyện.......................... tỉnh..........................

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ......   tháng ....... năm ....................

Hy sinh ngày ........... tháng ......... năm............... tại ........................................

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2.................................. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ........ ngày ....... tháng ......... năm ..............

 Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã  .....................huyện ............................ tỉnh .......................... cung cấp.

Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã ...................... huyện.................... tỉnh ............................ Vị trí mộ liệt sĩ số ........... hàng mộ liệt sĩ ....................... ở lô mộ liệt sĩ số ............................... Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang .........................

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

........ngày.... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...... ngày.... tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________

Ghi chú:

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống

 

Mẫu số 13-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀI CỐT LIỆT SĨ

Hồi............giờ .... ngày .... tháng......năm ...

Tại...............................................................

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao: Ban quản lý nghĩa trang hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Bên nhận: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Ông /bà: ..................................................................... Chức vụ:......................................

Tiến hành bàn giao .................................................... được an táng tại..........................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Việc giao nhận mẫu hài cốt liệt sĩ kết thúc hồi ........... ngày ...... tháng ..... năm .......

Sau khi biên bản hoàn thành, đã tiến hành đọc lại biên bản cho những ông/bà có tên ở trên nghe và ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

 

........ngày.... tháng .... năm ....
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...... ngày.... tháng .... năm ....
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


...... ngày.... tháng .... năm ....
Xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 14-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
PHÒNG LĐTBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BÁO DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh .................. đã giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ:

Họ và tên liệt sĩ: ...............................................................................................................

Nguyên quán: ..................................................................................................................

Ngày tháng năm hy sinh: ................................................................................................

An táng tại: mộ số .................... hàng........... lô ........... nghĩa trang liệt sĩ......................

Theo nguyện vọng của ông/bà:

Họ tên:..............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................

Số CMTND:..................................... ngày tháng năm cấp.....................Nơi cấp:.............

Quan hệ với liệt sĩ:.............................................................................................................

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc và di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ (hoặc nghĩa trang gia đình dòng họ tại xã...huyện...tỉnh....).

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện................, tỉnh........................ đã thực hiện hỗ trợ tiền cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định, số tiền:................................đồng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

.........., ngày.......tháng......năm .......

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

___________

Ghi chú:

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ

 

Mẫu số 15-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.....
......................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý

Ủy ban nhân dân xã ........................................................ xác nhận:

Liệt sĩ:.................................................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Ngày tháng năm hy sinh:... ................................................................................................

Được di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ....................., địa chỉ:..............................................

Về an táng tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý thuộc địa bàn: xã .................................. huyện .............................. tỉnh.....................................

Theo nguyện vọng của ông/bà:

Họ và tên:.......................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................

 

 

..............., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

2. Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sỹ làm đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn theo quy định.

- Bước 2: Người đi thăm viếng mộ liệt sỹ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sỹ căn cứ giấy giới thiệu có trách nhiệm xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sỹ.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h - 11h30’, chiều 13h30' - 17h vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 11-MLS);

+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

- Một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sỹ đối với trường hợp mộ liệt sỹ có đầy đủ thông tin;

+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sỹ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sỹ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ.

Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Giấy giới thiệu của Phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ.

Cơ sở pháp lý: Điểm c, Khoản 1, Điều 17, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Điểm b, c Khoản 1 Điều 17, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 11-MLS)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

 

Mẫu số 11-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1...........................

Họ và tên: ......................................................................... Năm sinh.......................

Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................

Số CMTND......................................Ngày cấp.................... Nơi cấp..........................

Quan hệ với liệt sĩ: ............................................................................................

Tôi xin trình bày như sau: Liệt sĩ:.....................................Năm sinh...........................

Nguyên quán: xã....................... huyện....................tỉnh............................................

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày........ tháng......... năm......................

Hy sinh ngày........... tháng.......... năm............. tại ........................................................

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 ..................................

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .............. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ngày........ tháng........ năm.................

 Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ........................ huyện .......................... tỉnh ........................... cung cấp.

 Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

 Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại...........................................

 Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ...............  

Đi cùng tôi có.... người:

Họ và tên người thứ 1: ............................................. Năm sinh.....................................

Số CMTND.................................. Ngày cấp ........................ Nơi cấp.............................

Họ và tên người thứ 2: ............................................. Năm sinh.....................................

Số CMTND.................................. Ngày cấp ........................ Nơi cấp.............................

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ...................... tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

........ngày.... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...... ngày.... tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

Ghi chú

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống

 

Mẫu số 03-GGT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

......................................
......................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................../LĐTBXH

..........., ngày ..... tháng ..... năm .....

 

GIẤY GIỚI THIỆU

.................................................................. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà)............................................................................................................................

Trú quán tại: .....................................................................................................................

Số CMTND................................... Ngày cấp............................. Nơi cấp..........................

Là:

..........................................................................................................................................

Đến ..................................................................................................................................

Về việc:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Khoảng cách từ...(1)................... đến .......(2)........ là: ..............km

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho ông (bà)  

Giấy này có giá trị đến hết ngày  ................................................................................../.

 

........ngày.... tháng .... năm ....
Xác nhận nơi được giới thiệu đến
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...... ngày.... tháng .... năm ....
THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________________

Ghi chú:

(1) Nơi cấp giấy giới thiệu

(2) Nơi được giới thiệu đến để liên hệ công việc

 

3. Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình gửi Đơn đề nghị lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ quy định có trách nhiệm lập danh sách cấp số theo dõi (mẫu số 05-CSSK) kèm các giấy tờ liên quan gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK) và phát Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (sau đây gọi tắt là Sổ theo dõi, mẫu số 08-CSSK) cho đối tượng.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để phát cho đối tượng.

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);

+ Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 10, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH tỉnh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

 

Mẫu số 04-CSSK

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP SỔ THEO DÕI CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế về cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hỉnh)

1. Họ và tên:....................................................................................................................

2. Năm sinh: ...................................................................................................................

3. Đang hưởng trợ cấp: .................................................................................................

4. Nơi quản lý trợ cấp: ....................................................................................................

5. Số Hồ sơ: ....................................................................................................................

6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có)...% (Bằng chữ:......................................)

Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội lập Sổ theo dõi cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình như sau:

Số TT

Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ

1

 

2

 

.....

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

...... ngày.... tháng .... năm ....
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____________________

Ghi chú:

- UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.

- Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

 

Mẫu số 06-CSSK

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

.........................................

Đơn vị:.............................

SỔ QUẢN LÝ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP,  DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

Số TT

Họ và tên

Nơi đăng ký thường trú

Số hồ sơ  NCC

Số Sổ theo dõi trang cấp

Loại phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, vật phẩm phụ được hưởng

Niên hạn sử dụng

Số tiền

Ngày cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

...... ngày.... tháng .... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

B. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở chăm sóc người khuyết tật lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động.

+ Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho cơ sở được biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Bước 3: Nhận và trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật của cơ sở;

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

- Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng quy định;

- Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết tật có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài các điều kiện quy định trên còn phải bảo đảm các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi, dưỡng quy định của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội.

Cơ sở pháp lý: Điều 25, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi.

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

2. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở chăm sóc người khuyết tật lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

+ Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo cho cơ sở được biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Bước 3: Nhận và trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;

+ Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng;

+ Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi;

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

3. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động.

+ Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho cơ sở được biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho cơ sở lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

- Bước 3: Nhận và trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

- Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi của cơ sở;

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở.

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Người đứng đầu cơ sở phải đáp ứng điều kiện quy định;

- Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người cao tuổi đáp ứng quy định;

- Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải bảo đảm điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Cơ sở pháp lý: Điều 9, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi.

- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

4. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

+ Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo cho cơ sở được biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo cho cơ sở lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

- Bước 3: Nhận và trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;

+ Giấy tờ chứng minh bị mất, bị hư hỏng giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi;

+ Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi.

- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

II. Danh mục thủ tục hành chính thay thế

A. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1. Thủ tục cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học phải làm đơn có xác nhận của nhà trường (theo mẫu) gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Lao động - Thương-binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014.

- Bước 3: Nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục V) có xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước.

+ Kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch Số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014, do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận;

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014, là trẻ em học mẫu giáo, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ; Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01- ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đối với đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014, là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật và giấy chứng nhận hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng có khó khăn về kinh tế;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

- Giấy chứng nhận được miễn học phí theo Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

- Giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú đối với đối tượng được quy định tại Khoản 11 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng được quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014;

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đối tượng được quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

d. Thời hạn giải quyết: Thực hiện chi trả 02 lần, lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11 và lần 2 vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định kèm theo danh sách chi trả.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (mẫu phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ lao động - Thương binh và Xã hội).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

- Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

- Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

 

PHỤ LỤC V

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước)

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Lớp:                                                     Khóa:                            Khoa:

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):

Xã (Phường): ..................................  Huyện (Quận):..............................

Tỉnh (Thành phố):....................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính Phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

..............., ngày .... tháng .... năm .......
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước

Trường: .........................................................................................................

Xác nhận anh/chị: .........................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ........ Học kỳ: .............. Năm học .......... khóa ........... khóa học ........................ thời gian khóa học .................... (năm);

Hình thức đào tạo ........................ (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...).

Kỷ luật: (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Thức thu học phí: .......................... đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế)

Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị ....................................... theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

..................., ngày .... tháng ..... năm .........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2387/QĐ-UBND thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội Đắk Lắk


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2387/QĐ-UBND thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội Đắk Lắk
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2387/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
     Người kýPhạm Ngọc Nghị
     Ngày ban hành04/09/2015
     Ngày hiệu lực04/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2387/QĐ-UBND thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2387/QĐ-UBND thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thương binh xã hội Đắk Lắk

         • 04/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực