Quyết định 2394/QĐ-BTTTT

Quyết định 2394/QĐ-BTTTT năm 2017 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2394/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018 -2021

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Lưu: VT, PC, NTTH (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2394/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong ngành thông tin và truyền thông.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, thói quen tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021 kết hợp với triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

3. Đối tượng phbiến giáo dục pháp luật

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

- Cán bộ, công chức, viên chức các Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các Hội, Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, ph biến nội dung Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình

a) Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018- 2021 (sau đây gọi là Chương trình) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2017.

b) Ban hành Kế hoạch thực hiện hằng năm; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện Chương trình gắn với thi hành các văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Góp ý, thẩm định các dự thảo Đề án, Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị.

- Đơn vị ch trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

3. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với khai thác, sử dụng, điều phối hiệu quả đội ngũ này.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác và sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật...).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát, kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình

a) Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để xác định nội dung trọng tâm cần ưu tiên triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch hàng năm của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức khảo sát và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng chuyên đề, lĩnh vực tại cơ quan tổ chức thuộc Bộ và một số Sở Thông tin và Truyền thông; Trao đi, tháo gvà giải đáp các vướng mắc, bất cập, nhng vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn công tác PBGDPL của ngành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Tổ chức chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công tác pháp chế (rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, xây dựng văn bản QPPL, giám định tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật,...).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cục, các vụ, cục chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc được dư luận xã hội quan tâm như: Bộ Luật dân sự; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Khiếu nại, tố cáo,...

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và đại diện các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và đại diện các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

đ) Tuyên truyền, phbiến các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Tập huấn, phổ biến và giải đáp trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông giai đoạn 2018 - 2021 (Phụ lục I kèm theo)

- Tập huấn, phbiến và giải đáp trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông năm 2018 (Phụ lục II kèm theo)

e) Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực về thông tin và truyền thông: Bản tin chính sách Pháp luật về Thông tin và Truyền thông; sổ tay nghiệp vụ giám định chuyên ngành thông tin và truyền thông; Tài liệu chuyên ngành khác.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

g) Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật về thông tin và truyền thông.

Cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức đang xem xét, giải quyết vụ việc của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đó.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

c) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/6), hàng năm (trước ngày 30/11) tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

2. Trách nhim của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức tun truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu soạn thảo và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này.

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm:

- Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan;

- Tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng đề cương, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/11) hoặc báo cáo đột xuất (theo yêu cầu) gửi về Vụ Pháp chế.

c) Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam và miền Trung chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến các quy định mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn quản lý trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của địa phương.

d) Các tổ chức khác:

Các tổ chức khác thuộc Bộ chưa được giao nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện phù hợp.

3. Kinh phí, thẩm định và phê duyệt kinh phí:

a) Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai đúng tiến độ.

b) Kinh phí triển khai thực hiện được bảo đảm bng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

c) Việc sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phbiến, giáo dục pháp luật phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về chế độ chi tiêu tài chính và các quy định hiện hành.

 

PHỤ LỤC I

TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN VÀ GIẢI ĐÁP TRỰC TIẾP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2394/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

Chuyên ngành quản lý

Nội dung

Đối tượng

Thời gian dự kiến

Khu vực/ Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1. Khoa học và Công nghệ

- Pháp luật về Khoa học và Công nghệ;

- Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Các đơn vị thuộc Bộ, doanh nghiệp, Sở TTTT

Hàng năm

Một số Tỉnh, Thành phố

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

2. Bưu chính

Pháp luật về Bưu chính

Các sở TTTT, Các Doanh nghiệp bưu chính, VN Post.

Hàng năm

Toàn quốc

Vụ bưu chính

Các cơ quan, tổ chức liên quan

3. Công nghệ thông tin

Pháp luật về Công nghệ thông tin

Cơ quan nhà nước

Hàng năm

Một số Tỉnh, Thành phố

Vụ CNTT, Cục Tin học hóa, Trung tâm chứng thực điện tquốc gia

Các cơ quan, tổ chức liên quan

4. Internet

Pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam

Sở TTTT, Sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước, Các doanh nghiệp, Nhà đăng ký, Thành viên địa chỉ

Hàng năm

Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh và một số địa phương

Trung tâm Internet Việt Nam

Vụ Pháp chế, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Tin học hóa. Vụ CNTT

5. Tần số vô tuyến điện

Pháp luật về Tần số vô tuyến điện, xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Lãnh đạo và cán bộ các đài PTTH, Sở TTTT, Doanh nghiệp, Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có liên quan

Hàng năm

Một số tỉnh, thành phố

Cục Tần số vô tuyến điện

Các cơ quan, tổ chức liên quan

6. An toàn thông tin

Pháp luật về An toàn thông tin

Cơ quan quản lý nhà nước TW, địa phương, tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan

Hàng năm

Một số tnh, thành phố

Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, trung tâm chứng thực điện tử quốc gia.

Các cơ quan, tổ chức liên quan

7. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Pháp luật về lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện t

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan

Hàng năm

Một số tỉnh, thành phố

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các cơ quan, tổ chức liên quan

8. Báo chí

Pháp luật trong lĩnh vực báo chí

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

Một số tnh, thành phố

Cục Báo chí

Các cơ quan, tổ chức liên quan

9. Viễn thông

Pháp luật về lĩnh vực Viễn thông, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Viễn thông

Sở TTTT, doanh nghiệp viễn thông

Hàng năm

Một số tỉnh, thành phố

Cục Viễn thông

Các cơ quan, tổ chức liên quan

10. Xuất bản, In và Phát hành

Pháp luật về lĩnh vực Xuất bn, In và Phát hành

Các cơ quan, tổ chức, liên quan

Hàng năm

Một số tỉnh, thành phố

Cục Xuất bản

Các cơ quan, tổ chức liên quan

11. Thông tin cơ sở

Pháp luật về lĩnh vực Thông tin cơ sở

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan

Hàng năm

Một số tnh, thành phố

Cục Thông tin cơ sở

Các cơ quan, tổ chức liên quan

12. Thông tin đối ngoại

Pháp luật về lĩnh vực Thông tin đối ngoại

Cán bộ làm công tác TTĐN của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí

Hàng năm

Miền Bắc và miền Nam

Cục Thông tin đối ngoại

Các cơ quan, tổ chức liên quan

13. Thanh Tra

Tập huấn chuyên ngành thông tin và truyền thông liên quan đến lĩnh vực Thanh tra

Cán bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan

Hàng năm

Một số tỉnh, thành phố

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

14. Văn phòng

Pháp luật về công tác Văn thư lưu trữ, Văn phòng, bảo vệ bí mật nhà nước

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan

Hàng năm

Một số tỉnh, thành phố

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

 

PHỤ LỤC II

TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN VÀ GIẢI ĐÁP TRỰC TIẾP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2394/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chuyên ngành quản lý

Nội dung

Đối tượng

Thời gian dự kiến

Khu vực/ Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1. Khoa học và Công nghệ

Pháp luật về Khoa học công nghệ

Các đơn vị thuộc Bộ, doanh nghiệp, Sở TTTT

Quý II

Một số tnh, thành phố

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Các Sở TTTT khu vực/cụm khu vực; doanh nghiệp

Cục Viễn thông

2. Bưu chính

- Các văn bản QPPL về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

- Hội nghị tập huấn bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính

- Các văn bản QPPL về dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Các sở TTTT, Các Doanh nghiệp bưu chính

Quý II, III, IV

Một số tỉnh, thành phố

Vụ Bưu chính/ Vụ Pháp chế

Các cơ quan, tổ chức liên quan

3. Công nghệ thông tin

Pháp luật mới về công nghiệp Công nghệ thông tin

Các sở TTTT, Các Doanh nghiệp CNTT

Cả năm

Một số tỉnh, thành phố

Vụ CNTT/ Vụ Pháp chế

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Phổ biến Nghị định quy định quản lý đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước (nếu được ban hành)

Cơ quan Nhà nước

Quý IV

Một số tnh, thành phố

Cục Tin học hóa

Các cơ quan, tổ chức liên quan

 

Phổ biến áp dụng Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

 

Cả năm

 

 

 

 

Phổ biến áp dụng Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau khi được ban hành)

Cơ quan Nhà nước

Cả năm

Một số tnh, thành phố

Cục Tin học hóa

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Phổ biến pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Các CA công cộng, CA chuyên dùng, các đại lý CA, các cơ quan, tổ chức ứng dụng dịch vụ chứng thực chký số

Quý III

Hà Nội, TP.HCM

Trung tâm chứng thực điện tquốc gia/ Vụ Pháp chế

Các cơ quan, tổ chức liên quan

4. Internet

Tập huấn, phổ biến về nội dung quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam (sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 174/2013/NĐ-CP có hiệu lực)

Sở TTTT, các Sở, ban ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, Các Nhà đăng ký, Thành viên địa chỉ

2018

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Trung tâm Internet Việt Nam

Vụ Pháp chế

Ph biến quy định về yêu cầu cơ quan Nhà nước trong công tác triển khai Ipv6

- Cơ quan nhà nước;

- Các sở TTTT

2018

Một số tỉnh, thành phố

Cục tin học hóa, Cục bưu điện trung ương

5. Tần số vô tuyến điện

Đề án số hóa truyền hình

Lãnh đạo và cán bộ các Đài PTTH, Sở TTTT

Theo kế hoạch của Đề án số hóa truyền hình

Một số tỉnh, thành phố

Cục Tần số vô tuyến điện

Các sở TTTT, Viện chiến lược

Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật tần số vô tuyến điện (các thủ tục về cấp phép, sử dụng chung tần số, cho thuê - cho mượn thiết bị vô tuyến điện)

Các cá nhân, doanh nghiệp viễn thông, sân bay, doanh nghiệp taxi, bảo vệ, xây dựng, siêu thị, nhà hàng,....

Cả năm

Một số tỉnh, thành phố

Cục Tần số vô tuyến điện

Sở TTTT các tỉnh

Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, sử dụng thiết bị vô tuyến điện

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện

Sở TTTT các tnh

Các thiết bị vô tuyến điện nghiêm cấm sử dụng

Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện

Các cơ quan, tổ chức liên quan

6. An toàn thông tin

Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép

Cơ quan quản lý nhà nước TW, địa phương, tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan

2018

Một số tnh, thành phố

Cục An toàn thông tin/ Vụ Pháp chế

Các cơ quan, tổ chức liên quan

 

Phổ biến Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia ngày 16/03/2017 và Thông tư 20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự can toàn thông tin mạng trên toàn quốc ngày 12/09/2017

Các đơn vị phụ trách CNTT, ATTTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, sở TTTT và các đơn vị, tập đoàn, cơ quan trọng yếu của quốc gia

Quý II

Hải Phòng, TP.HCM

Trung tâm ứng cu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Vụ Pháp chế, Các cơ quan, tổ chức liên quan

Phổ biến Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 Phê duyệt đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025

Các đơn vị phụ trách CNTT, ATTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, sTTTT, các đơn vị, tập đoàn, cơ quan trọng yếu của quốc gia, và các thành viên mng lưới ứng cứu sự cố quốc gia

Quý II

Hà Nội, TP.HCM

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Vụ Pháp chế, Các cơ quan, tổ chức liên quan

Hội nghị phổ biến thông tư giám sát an toàn thông tin mạng dự kiến phê duyệt vào tháng 11/2017

Bộ, ngành, địa phương

Quý II

Hà Nội, Đà Nng, TP.HCM

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Hội nghị phổ biến việc cấp định danh, mã số quản lý theo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 77/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác dự kiến phê duyệt vào quý II/2018

Các doanh nghiệp di động, doanh nghiệp quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có liên quan

Quý III

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Phổ biến Quyết định Thủ tướng phê duyệt đề án giám sát an toàn thông tin cho Chính phủ điện tử dự kiến phê duyệt vào tháng 12/2017

Các đơn vị phụ trách CNTT, ATTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, sở TTTT và các đơn vị, tập đoàn, cơ quan trọng yếu của quốc gia

Quý IV

Hà Nội, TP.HCM

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Các cơ quan, tổ chức liên quan

7. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Pháp luật về lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan

2018

Một số tnh, thành phố

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các cơ quan, tổ chức liên quan

8. Báo chí

Pháp luật trong lĩnh vực báo chí

Cơ quan, tổ chức liên quan

2018

Một số tỉnh, thành phố

Cục Báo chí

Các cơ quan, tổ chức liên quan

9. Viễn thông

Phổ biến, hướng dẫn Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông

Các doanh nghiệp viễn thông, sở TTTT

2018

 

Cục viễn thông

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Phổ biến, hướng dẫn Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

Phổ biến, hướng dẫn Thông tư quy định mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa đkhuyến mại và mức giá trị vật chất tối đa khuyến mại áp dụng cho từng đơn vị dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc

10. Xuất bn, In và Phát hành

Phổ biến các văn bn QPPL mới ban hành trong hoạt động xuất bản, hoạt động phát hành, hoạt động in

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Quý II, III

Một số tnh, thành phố

Cục Xuất bản

Các cơ quan, tổ chức liên quan

11. Thông tin cơ sở

Phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin cơ sở

Các cơ quan, tổ chức liên quan

2018

Một số tỉnh, thành phố

Cục Thông tin cơ sở

Các cơ quan, tổ chức liên quan

12. Cục Thông tin đi ngoại

Phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin đối ngoại tại phía Bắc

Cán bộ làm công tác thông tin đi ngoại của các Bộ, ngành và các địa phương, cơ quan báo chí phía Bắc

Quý II

Hà Nội

Cục Thông tin đối ngoại

Vụ Pháp chế

Phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin đối ngoại tại phía Nam

Cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành và các địa phương, cơ quan báo chí phía Nam

Quý III

TP. Hồ Chí Minh

13. Thanh Tra

Tập hun chuyên ngành thông tin và truyền thông liên quan đến lĩnh vực Thanh tra

Cán bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan

2018

Một số tnh, thành phố

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

14. Văn phòng

- Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng;

- Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trvà bảo vệ bí mật nhà nước

Các cơ quan, tổ chức liên quan

2018

Một số tỉnh, thành ph

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2394/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2394/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2394/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2394/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật

           • 25/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực