Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 24/2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (được thành lập theo Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội, địa chỉ số 11B, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu giấy, Hà Nội thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hoá được kiểm tra chất lượng nêu tại phụ lục kèm theo.

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
(Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tên sản phẩm, hàng hoá

Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

1

Bình chịu áp lực (bình, bể, thùng, chai chứa khí, nồi hơi đun bằng điện)

TCVN 6008:1995

TCVN 6153:1996 đến TCVN 6156:1996

TCVN 6290:1997

TCVN 6291:1997

TCVN 6292:1997

TCVN 6294:1997

TCVN 6295:1997

2

Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải)

TCVN 4244-86

3

Nồi hơi

TCVN 6004:1995 đến TCVN 6007:1995

TCVN 6413:1998

4

Tời chở người

TCVN 4244-86;

TCVN 5862:1995 đến TCVN 5864:1995;

TCVN 4755:89;

TCVN 5206:1990 đến TCVN 5209:1990

5

Thang máy

TCVN 5744:1993

TCVN 5866:1995

TCVN 5867:1995

TCVN 6904:2001

TCVN 6905:2001

6

Thang cuốn

TCVN 6397:1998

TCVN 6906:2001

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2007
Ngày hiệu lực02/12/2007
Ngày công báo17/11/2007
Số công báoTừ số 778 đến số 779
Lĩnh vựcThương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2007/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành05/11/2007
        Ngày hiệu lực02/12/2007
        Ngày công báo17/11/2007
        Số công báoTừ số 778 đến số 779
        Lĩnh vựcThương mại, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2007/QĐ-BLĐTBXH chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

            • 05/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực