Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h vào Khoản 1, Điều 50 của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 50 Bản quy định kèm theo 45/2008/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư NN thu hồi đất An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 25/2010/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 09/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 50 Bản quy định kèm theo 45/2008/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư NN thu hồi đất An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 24/2009/QD-UBND

Long Xuyên, ngày 08 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐIỂM H VÀO KHOẢN 1 ĐIỀU 50 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2008/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 và Thông tư số 181/2004/NĐ-CP">01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm h vào Khoản 1, Điều 50 của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang như sau.

“h) Xét duyệt phương án tổng thể, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do tổ chức kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước.

Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt được thực hiện như đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ TNMT;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Website An Giang, Công báo An Giang;
- Phòng NC, XDCB, KT, TH, TD;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2009
Ngày hiệu lực 18/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/09/2011
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 50 Bản quy định kèm theo 45/2008/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư NN thu hồi đất An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 50 Bản quy định kèm theo 45/2008/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư NN thu hồi đất An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 08/07/2009
Ngày hiệu lực 18/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/09/2011
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 50 Bản quy định kèm theo 45/2008/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư NN thu hồi đất An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2009/QĐ-UBND bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 50 Bản quy định kèm theo 45/2008/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư NN thu hồi đất An Giang