Quyết định 1694/QĐ-UBND

Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/QĐ-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009 ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 07 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 94 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài P
TTH An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009 ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh An Giang)

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

438/2003/-UBND

29/03/2003

UBND

Ban hành Quy chế tạm thời xét khen thưởng hoạt động khoa học và công nghệ.

28/6/2008

Thay bằng Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng các hoạt động khoa học trên địa bàn tỉnh An Giang

2

Quyết định

1975/2003/QĐ-UBND

13/10/2004

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

20/12/2008

Thay bằng Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

3

Quyết định

2461/2003/QĐ-UBND

01/12/2003

UBND

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

23/6/2007

Thay bằng Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

4

Quyết định

2696/2005/QĐ-UBND

28/9/2005

UBND

Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

23/6/2007

Thay bằng Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

5

Chỉ thị

36/2003/CT-UB

25/12/2003

UBND

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

23/6/2007

Thay bằng Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

6

Chỉ thị

38/2004/CT-UBND

21/12/2004

UBND

Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005

II. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

7

Nghị quyết

01/2009/NQ-ND

10/7/2009

ND

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009

 

Chỉ có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2009

8

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

HĐND

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010

 

Chỉ có hiệu lực đến hết năm 2010

9

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND

09/7/2010

HĐND

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 2010

 

Chỉ có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2010

10

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

09/02/2007

UBND

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư

23/4/2009

Thay bằng Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

11

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND

10/7/2009

HĐND

Về việc phân bổ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II

 

Chương trình 135 giai đoạn II chỉ thực hiện từ năm 2006 đến năm 2010

12

Quyết định

55/2009/-UBND

08/12/2009

UBND

Về việc phân bổ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II

 

Chương trình 135 giai đoạn II chỉ thực hiện từ năm 2006 đến năm 2010

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

13

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND

07/08/2009

UBND

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang

20/02/2010

 Thay bằng Chỉ thị 05/2010/CT-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo

13

Quyết định

34/2006 QĐ-UBND

08/8/2006

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

27/9/2009

Thay bằng Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

14

Nghị quyết

04/2005/NQ-HĐND

29/6/2005

HĐND

Ban hành khung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khung thu thuỷ lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước)

19/7/2010

Thay bằng Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý

15

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND

29/6/2005

HĐND

Ban hành Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

19/12/2010

Thay bằng Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh An Giang

16

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

HĐND

Về việc phân cấp thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp tỉnh An Giang

19/12/2010

Thay bằng Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

17

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

HĐND

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương

19/12/2010

Thay bằng Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang

18

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

HĐND

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

30/7/2011

Thay bằng Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

19

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND

13/7/2007

HĐND

Quy định mức chi, chế độ công tác phí; chi tiêu hội nghị, chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

19/7/2010

Thay bằng Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

20

Nghị quyết

25/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

HĐND

Về việc sửa đổi quy định thu thuỷ lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang

19/7/2010

Thay bằng Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang

21

Nghị quyết

36/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

HĐND

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

19/12/2010

Thay bằng Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh An Giang

22

Nghị quyết

22/2008/NQ-HĐND

10/12/2007

HĐND

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 36 quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

19/12/2010

Thay bằng Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh An Giang

23

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND

10/7/2009

HĐND

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

30/7/2011

Thay bằng Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

24

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

HĐND

Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2010

 

Chỉ có hiệu lực điều hành ngân sách trong tài khóa năm 2010

25

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

HĐND

Về việc bổ sung mức thu quy định tại Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

30/7/2011

Thay bằng Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

26

Quyết định

1539/2000/QĐ-UB

01/7/2000

UBND

Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước máy lọc của Công ty Điện nước An Giang

10/8/2009

Thay bằng Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện nước An Giang

27

Quyết định

2235/2000/QĐ-UB

01/11/2000

UBND

Về việc bổ sung định mức sử dụng nước máy lọc của công ty điện nước tỉnh An Giang

10/8/2009

Thay bằng Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang của Công ty Điện nước An Giang

28

Quyết định

1906/2003/QĐ.UB

06/10/2003

UBND

Ban hành chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

23/4/2010

Thay bằng Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp quyền sử dụng đất

29

Quyết định

496/2004/QĐ-UB-NV

28/9/2009

UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh An Giang

08/10/2009

Thay bằng Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính An Giang

30

Quyết định

2719/2005/QĐ-UBND

30/9/2005

UBND

Ban hành quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động HĐND các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009

10/02/2009

Thay bằng Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009

31

Quyết định

1613/2005/QĐ-UBND

07/6/2005

UBND

Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị xã Châu Đốc của Công ty Điện nước tỉnh An Giang

10/8/2009

Thay bằng Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện nước An Giang

32

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND

20/01/2006

UBND

Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của Công ty Điện nước tỉnh An Giang

10/8/2009

Thay bằng Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện nước An Giang

33

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND

12/4/2006

UBND

Ban hành quy định về giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang

13/6/2011

Thay bằng Quyết định số 23/2011/NQ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

34

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND

19/4/2006

UBND

Về việc ban hành đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và cửa khẩu và khu du lịch

13/6/2011

Thay bằng Quyết định số 23/2011/NQ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

35

Quyết định

2106/QĐ-UBND

23/10/2006

UBND

Về việc quy định tạm thời tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

19/01/2009

Thay bằng Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh về việc mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

36

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

12/12/2006

UBND

Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

27/12/2010

Thay bằng Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và thành phố

37

Quyết định

47/2006/QĐ-UBND

12/12/2006

UBND

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007

27/12/2006

Thay bằng Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2011

38

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND

12/12/2006

UBND

Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

27/12/2006

Thay bằng Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp thuộc tỉnh

39

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

20/3/2007

UBND

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

13/12/2010

Thay bằng Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở

40

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND

18/4/2007

UBND

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

23/4/2010

Thay bằng Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

41

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

18/02/2008

UBND

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

23/4/2010

Thay bằng Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do UBND tỉnh An Giang quản lý theo quy định của pháp luật

42

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

18/02/2008

UBND

Về việc phân cấp quản lý đối với tài sản Nhà nước do UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

23/4/2010

Thay bằng Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do UBND tỉnh An Giang quản lý theo quy định của pháp luật

43

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

03/3/2008

UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động HĐND các cấp tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2719/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh An Giang

10/02/2009

Thay bằng Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009

44

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

04/11/2008

UBND

Ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh

13/12/2010

Thay bằng Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

45

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

10/9/2009

UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

23/9/2011

Thay bằng Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

46

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

13/4/2010

UBND

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

23/9/2011

Thay bằng Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

47

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

15/12/2008

UBND

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

09/5/2010

Thay bằng Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định về bồi thương, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

48

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

30/01/2009

UBND

Về việc quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 – 2009

19/02/2011

Thay bằng Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang

49

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND

10/9/2009

UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính

13/12/2010

Thay bằng Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở

50

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

06/01/2010

UBND

Về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21/08/2008 của UBND tỉnh An Giang

11/4/2011

Thay bằng Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21/08/2008 của UBND tỉnh An Giang

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

51

Nghị quyết

33/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

HĐND

Về Về chế độ trợ cấp ở địa phương đối với cán bộ chuyên trách; phụ cấp đối với những cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ở ấp, khóm; chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ công tác ở ấp, khóm.

19/7/2010

Thay bằng Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với những hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang

52

Quyết định

1050/QĐ.UB.NV

25/6/2004

UBND

Ban hành Bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

19/11/2010

Thay bằng Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang

53

Quyết định

2299/2003/QĐ-UB

13/11/2003

UBND

Ban hành Bản quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang

30/10/2009

Thay bằng Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang

54

Quyết định

298/2004/QĐ-UB-NV

23/2/2004

UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội Vụ tỉnh An Giang

23/4/2009

Thay bằng Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 UBND tỉnh về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

55

Quyết định

2262/2004/QĐ-UB-NV

28/10/2004

UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

24/10/2010

Thay bằng Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 14/20/2010 UBND tỉnh về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

56

Quyết định

2659/2005/QĐ-CT-UBND

26/9/2005

UBND

Về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1983/QĐ-CTUBND của UBND tỉnh An Giang

19/11/2010

Thay bằng Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 UBND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang

57

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

29/5/2006

UBND

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh An Giang

12/01/2009

Thay bằng Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh An Giang

58

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

20/3/2007

UBND

Về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ Mặt trận, đoàn thể công tác ở khóm, ấp

19/11/2010

Thay bằng Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang

59

Quyết định

75/2007/QĐ-UBND

02/11/2007

UBND

Về việc điều chỉnh Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang

23/4/2009

Thay bằng Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

60

Quyết định

81/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh An Giang

22/3/2010

Thay bằng Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang

61

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ.UB.NV ngày 15/6/2004 của UBND tỉnh

19/11/2010

Thay bằng Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 UBND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang

62

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND

17/11/2008

UBND

Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh An Giang

15/5/2010

Thay bằng Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh An Giang

63

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

13/4/2009

UBND

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

22/7/2011

Thay bằng Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

64

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

13/3/2010

UBND

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh An Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

22/7/2010

Thay bằng Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

VII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

65

Chỉ thị

10/2005/CT.UB

29/3/2005

UBND

Về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch

01/7/2010

Thay bằng Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 21/6/2010 UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang, sông, kênh, rạch

66

Quyết định

1523/QĐ-UBND

10/8/2006

UBND

Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

04/12/2010

Thay bằng Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 UBND tỉnh về việc quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

67

Quyết định

2318/2003/QĐ-UB-TC

17/11/2003

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

03/5/2009

Thay bằng Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

68

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND

05/10/2006

UBND

Về việc sửa đổi một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh An Giang

04/12/2010

Thay bằng Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 UBND tỉnh về việc quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

69

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

30/3/2007

UBND

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

30/12/2010

Thay bằng Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 UBND tỉnh về việc quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

70

Quyết định

36/2007/QĐ-UBND

01/8/2007

UBND

Ban hành Quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

01/5/2010

Thay bằng Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 UBND tỉnh về việc quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

71

Quyết định

46/2007/QĐ-UBND

31/8/2207

UBND

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang

15/10/2009

Thay bằng Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang

72

Quyết định

50/2007/QĐ-UBND

12/9/2007

UBND

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính

13/12/2010

Thay bằng Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở

73

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND

16/5/2008

UBND

Về việc Quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang

08/8/2009

Thay bằng Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 UBND tỉnh về việc quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang

74

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

15/12/2008

UBND

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

09/5/2010

Thay bằng Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 UBND tỉnh về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

75

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

UBND

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang

31/12/2009

Thay bằng Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 UBND tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang

76

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

08/7/2009

UBND

Về việc bổ sung điểm h vào khoản 1, Điều 50 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

09/5/2010

Thay bằng Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 UBND tỉnh về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

77

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

30/7/2009

UBND

Ban hành Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

05/9/2010

Thay bằng Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 UBND tỉnh về việc quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

78

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

UBND

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang

01/01/2011

Thay bằng Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 UBND tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang

79

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

13/4/2010

UBND

Về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang

13/6/2011

Thay bằng Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 UBND tỉnh về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

80

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND

20/12/2006

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

25/4/2009

Thay bằng Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

81

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

06/7/2007

UBND

Ban hành Bản quy định quản lý đầu tư xây dựng khu dân cư và nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang

08/3/2011

Thay bằng Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2010 UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng tỉnh An Giang

82

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND

07/82007

UBND

Ban hành Quy chế quản lý khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện, thị, thành phố tỉnh An Giang

14/10/2010

Thay bằng Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

83

Quyết định

72/2007/QĐ-UBND

01/11/2007

UBND

Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

19/9/2009

Thay bằng Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 UBND tỉnh về việc quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

84

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

11/6/2008

UBND

Ban hành Bảng giá xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang và phương pháp xác định giá trị còn lại, phương pháp xác định nhà, vật kiến trúc

11/12/2010

Thay bằng Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

85

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

09/09/2009

UBND

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

08/3/2011

Thay bằng Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2010 UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

IX. LĨNH VỰC Y TẾ

86

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

31/5/2007

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế An Giang

15/02/2010

Thay bằng Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 UBND tỉnh về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

87

Quyết định

34/2009 QĐ-UBND

10/9/2009

UBND

Ban hành Quy định về hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước

23/4/2010

Thay bằng Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 UBND tỉnh về việc quy định về hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước

X. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

88

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND

31/8/2009

UBND

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010

24/9/2010

Thay bằng Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND ngày 14/9/2010 UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011

XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

89

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

02/5/2008

UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

22/3/2010

Thay bằng Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang

XII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

90

Quyết định

67/2007/QĐ-UBND

25/10/2007

UBND

Ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

15/11/2009

Thay bằng Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 UBND tỉnh về việc quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

91

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND

05/10/2009

UBND

V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang

01/12/2010

Thay bằng Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và tài sản Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

92

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND

05/11/2009

UBND

Ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

22/01/2010

Thay bằng Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 UBND tỉnh về việc quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

93

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

15/3/2010

UBND

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính và tài sản nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang

11/12/2010

Thay bằng Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và tài sản nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang

XIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

94

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

01/6/2009

UBND

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2010

 

Chỉ có hiệu lực thi hành đến hết năm 2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1694/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1694/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2011
Ngày hiệu lực27/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1694/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1694/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành27/09/2011
       Ngày hiệu lực27/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực An Giang

           • 27/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực