Quyết định 24/2010/QĐ-UBND

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND quy định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ Ủy ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 565/TTr-STP ngày 30/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là hợp đồng, giao dịch) của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khu công nghiệp) từ Uỷ ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khu công nghiệp) thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Long do các tổ chức công chứng thực hiện.

2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khu công nghiệp) thuộc địa bàn các huyện trong tỉnh thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bãi bỏ đoạn "có thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản ở các huyện: Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn" của Điều 1 Quyết định số 4226/QĐ-UB ngày 02/12/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vĩnh Long và xã, phường, thị trấn; hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/08/2010
Ngày hiệu lực 02/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/07/2016
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành 23/08/2010
Ngày hiệu lực 02/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/07/2016
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng