Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 69a/TTr-STP ngày 21/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành; Do không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (kèm theo Danh mục).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đăng công báo tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với việc bãi bỏ văn bản.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào danh mục để công bố theo quy định đối với các văn bản bị bãi bỏ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU&HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBT;
- CVP, PVP UBT;
- Các Phòng NC; TT Công báo;
- Lưu: VT, 2.20.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 đã được thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngoài ra, Thông tư số 08/2013/TT-BNV không quy định UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL quy định việc nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

2

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

Quy định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ Ủy ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch không quy định UBND tỉnh thể chế văn bản QPPL về chứng thực áp dụng tại địa phương.

3

Quyết định

Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 04/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ Ủy ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

4

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011

Về việc quy định mức thu tiền học buổi thứ hai và tiền học bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2010 - 2011.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. Ngoài ra, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP không quy định UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL quy định mức thu tiền học buổi thứ hai và tiền học bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

5

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015

Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực24/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tỉnh Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tỉnh Vĩnh Long

          • 14/07/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/07/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực