Quyết định 24/2010/QĐ-UBND

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 25 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2010 của liên Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 603/STP-BTTP ngày 19/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Nha Trang sang cho tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm các Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng) thực hiện, cụ thể như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền UBND thành phố Nha Trang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chứng nhận.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (trừ di chúc và văn bản từ chối nhận di sản) thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường thuộc thành phố Nha Trang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chứng nhận.

Điều 2. Đối với các huyện, thị xã Cam Ranh thì thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:

1. Đối với hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng; văn bản thỏa thuận phân chia di sản liên quan đến động sản, văn bản khai nhận di sản liên quan đến động sản thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND huyện, thị xã.

3. Đối với hợp đồng, giao dịch (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) mà pháp luật quy định UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền chứng thực thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau đây:

Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 09/5/2001 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Quyết định số 109/2002/QĐ-UBND ngày 25/9/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 09/5/2001 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Điều 5. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (thi hành);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (vụ HCTP, Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PT&TH Khánh Hòa;
- Trung tâm công báo tỉnh (02 bản);
- Các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh (do UBND cấp huyện sao gửi);
- Lưu VT, NM, HLu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/08/2010
Ngày hiệu lực 04/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/11/2011
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Xuân Thân
Ngày ban hành 25/08/2010
Ngày hiệu lực 04/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/11/2011
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch