Quyết định 34/2011/QĐ-UBND

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 18/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 04/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2010 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1309/STP-BTTP ngày 30/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh cho các tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm các Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng) thực hiện, cụ thể như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chứng nhận.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (trừ di chúc và văn bản từ chối nhận di sản) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chứng nhận.

Điều 2. Đối với các huyện, thị xã Ninh Hòa thì thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:

1. Hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất và tài sản gắn liền với đất.

2. Hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà bên có đất là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng.

3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng; văn bản thỏa thuận phân chia di sản liên quan đến động sản, văn bản khai nhận di sản liên quan đến động sản thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

4. Hợp đồng, giao dịch (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền chứng thực thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản sau đây:

- Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh  Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, các thành phố Nha Trang, Cam Ranh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6 (để thi hành);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Vụ BTTP, Cục KTVB);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các P. Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh (UBND huyện sao gửi);
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Các tổ chức hành nghề công chứng (Sở Tư pháp sao gửi);
- TT. Công báo tỉnh (02 b);
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT+NgM, Hlu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày hiệu lực 21/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/06/2012
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Xuân Thân
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày hiệu lực 21/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/06/2012
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch