Quyết định 24/2012/QĐ-UBND

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2012/QĐ-UBND xét tặng trao giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU”, “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/QĐ-TTg">01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 176/TTr-SNV ngày 18 tháng 9 năm 2012 về việc dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng TH VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU”, “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản của các cấp có thẩm quyền quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

a) Doanh nhân (cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài) thuộc các thành phần kinh tế, có các hoat động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật, giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Giám đốc chi nhánh, Chủ nhiệm Hợp tác xã (thuộc các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này).

b) Doanh nghiệp (tập thể doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh doanh nghiệp, chi nhánh hợp tác xã) thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm hoặc có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp theo Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

1. Không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế số lượng doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký tham dự.

2. Việc xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng được thực hiện dân chủ, công khai, đảm bảo khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của doanh nhân, doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Mỗi lần xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng, một doanh nghiệp chỉ đăng ký hồ sơ xét tặng cho doanh nghiệp hoặc doanh nhân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thời gian tổ chức xét tặng, số lượng mỗi lần xét tặng, hình thức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Thời gian tổ chức xét tặng danh hiệu đối với doanh nhân, doanh nghiệp được thực hiện 03 năm một lần.

2. Số lượng xét tặng danh hiệu và giải thưởng

Mỗi lần xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho không quá 10 doanh nhân và không quá 10 doanh nghiệp.

3. Hình thức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

a) Giấy chứng nhận Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang; “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang;

b) Cúp "Doanh nhân tiên biểu" tỉnh Tuyên Quang; "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang;

c) Giải thưởng bằng tiền:

Tiền thưởng cho "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang bằng 10 lần mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước đang áp dụng theo Luật Thi đua, Khen thưởng tại thời điểm tặng thưởng danh hiệu.

Tiền thưởng cho tập thể "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang gấp 02 lần mức tiền thưởng cho "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm

Doanh nhân, doanh nghiệp được tặng thưởng danh hiệu và trao giải thưởng có quyền lợi và trách nhiệm sau:

1. Được nhận Cúp lưu niệm, Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng bằng tiền theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quy chế này.

2. Được giới thiệu tham gia xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng doanh nhân, doanh nghiệp phạm vi toàn quốc.

3. Các quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp

1. Thực hiện đúng theo Điều 7 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 51/2010/QĐ-TTg">01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

2. Có đủ hồ sơ đề nghị xét tặng và được cơ quan có thẩm quyền (theo Khoản 2, Điều 8 Quy chế này) trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng.

Điều 7. Tiêu chuẩn tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp

1. Tiêu chuẩn tham dự của doanh nghiệp

a) Kết quả hoạt động doanh nghiệp có các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

b) Doanh thu năm sau cao hơn năm trước;

c) Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu) vượt kế hoạch hằng năm của doanh nghiệp;

d) Đạt lợi nhuận sau thuế hằng năm, năm sau cao hơn năm trước;

đ) Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

e) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về tài nguyên và môi trường;

g) Tích cực giải quyết việc làm tại địa phương, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động: Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động;

h) Không vi phạm pháp luật về lao động, không xảy ra đình công, bãi công, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc cháy, nổ tại doanh nghiệp;

i) Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương;

k) Tích cực chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

l) Trong 03 năm có ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen của cấp Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trở lên.

2. Tiêu chuẩn tham dự của doanh nhân

a) Đã giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Quy chế này) liên tục từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng);

b) Đã lãnh đạo doanh nghiệp có kết quả hoạt động 03 năm liên tục đạt các tiêu chí theo Khoản 1, Điều này;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

d) Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;

đ) Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

e) Tích cực đóng góp, ủng hộ, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và doanh nhân tại địa phương;

g) Trong 03 năm doanh nhân hoặc doanh nghiệp có ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen của cấp Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trở lên.

Điều 8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

1. Trình tự, thủ tục mỗi lần xét tặng danh hiệu và giải thưởng

a) Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang (theo quy định tại Điều 9 Quy chế này) thông báo Kế hoạch xét, tặng danh hiệu và trao giải thưởng đến Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin, đại chúng thuộc tỉnh; Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý hoặc thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp hoặc Liên minh Hợp tác xã để đăng ký tham dự;

b) Các doanh nhân, doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế này lập hồ sơ đề nghị xét tặng gửi Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) hoặc Giám đốc các Sở (thuộc lĩnh vực doanh nghiệp đăng ký hoạt động, mà lĩnh vực đó có cơ cấu doanh thu chiếm tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu của doanh nghiệp) hoặc các Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh (đối với các Hợp tác xã), đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng (trước ngày 01 tháng 7 năm xét tặng);

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc các Sở hoặc các Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh lựa chọn doanh nhân, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu và giải thưởng, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 của năm xét tặng);

d) Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng tổ chức họp xét, bỏ phiếu kín lựa chọn ra các doanh nhân, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, đạt từ 90% trở lên số phiếu bầu của thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, quyết định tặng thưởng danh hiệu và trao giải thưởng (hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm xét tặng);

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu và giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp theo đề nghị của Hội đồng xét tặng (trước ngày 15 tháng 9 năm xét tặng);

e) Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu và giải thưởng

a) Tờ trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, các Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng;

b) Báo cáo thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp tham gia xét tặng, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở (theo mẫu M1 hoặc M2 kèm theo Quy chế này).

Điều 9. Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thuởng “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Hội đồng xét tặng). Hội đồng xét tặng thực hiện việc xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu và trao giải thưởng theo Quy chế này; Hội đồng tự giải thể sau mỗi lần hoàn thành việc xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng.

2. Thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

c) Các Ủy viên Hội đồng, gồm: Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động Thuơng binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

a) Lập Kế hoạch và thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu và trao giải thuởng;

b) Tổ chức xét, đánh giá, bỏ phiếu bình chọn các doanh nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu và trao giải thưởng;

c) Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu và giải thuởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng, thực hiện các nhiệm vụ:

a) Giúp Hội đồng xét tặng xây dựng Kế hoạch, đề án tổ chức xét tặng danh hiệu, trao giải thưởng; xây dựng phương án tài chính cho mỗi lần xét tặng; lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định.

b) Gỉúp Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng;

c) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ của doanh nhân doanh nghiệp tham dự xét tặng; giúp Hội đồng xét tặng họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để bình chọn doanh nhân, doanh nghiệp, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu và trao giải thưởng theo quy định;

d) Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng, tiền thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu và giải thưởng theo Quy chế này và quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng xét tặng tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu và giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt giải.

Điều 10. Phương án tài chính

Ban Thi đua - Khen thưởng lập phương án tài chính cho mỗi lần xét tặng, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trình Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt và triển khai thực hiện, quyết toán theo quy định của pháp luật.

1. Nguồn kinh phí cho mỗi lần xét, tặng danh hiệu và trao giải thưởng sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh và nguồn đóng góp, ủng hộ tự nguyện của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh (không huy động kinh phí của doanh nhân, doanh nghiệp có tham gia trong lần xét tặng).

2. Nguồn kinh phí được sử dụng như sau:

a) Chi in ấn Giấy chứng nhận, làm Cúp, khung Giấy chứng nhận;

b) Chi tiền thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt giải thưởng;

c) Chi họp và hoạt động của Hội đồng xét tặng;

d) Chi tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu và giải thưởng;

đ) Chi các hoạt động tuyên truyền xét, tặng danh hiệu và giải thưởng;

e) Chi văn phòng phẩm;

g) Chi khác (ngoài những nội dung trên) trong quá trình tổ chức xét, tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Hội đồng xét tặng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt giải vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13 tháng 10) của năm xét tặng.

2. Nội dung, chương trình, thành phần tham dự buổi lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng do Hội đồng xét tặng đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Ban Thi đua – Khen thưởng hoàn thành việc chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Uỷ ban dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét, tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm Quy chế này.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng xét tặng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 14. Quy chế này được phổ biển rộng rãi đến các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hiệp hội doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế./.

 

M1 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang năm….

I. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: ……………………………..…………………………

- Quá trình thành lập và phát triển doanh nghiệp: …………………………

- Đặc điểm chính của doanh nghiệp: ………………………………………

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh: ………………….……………

- Địa chỉ:……………………………………

- Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………

- Email: ………………………………Website: ……………………..

II. Thành tích đạt được trong 03 năm …….

1. Những chỉ tiêu đạt được trong 03 năm ……

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm…

Năm…

Năm…

1

Vốn kinh doanh

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

Giá trị %

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu (Nếu có)

USD

 

 

 

6

Nộp ngân sách (Thuế và các khoản đã nộp NS)

Triệu đồng

 

 

 

7

Số lượng người lao động (Giải quyết việc làm)

Người

 

 

 

8

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

9

Ủng hộ, đóng góp, tham gia các hoạt động xã hội

Triệu đồng

 

 

 

10

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

2. Đánh giá khái quát về hoạt động của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ việc chấp hành pháp luật về (nêu rõ từng nội dung): Đầu tư, sản xuất kinh doanh, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, nghĩa vụ thuế với nhà nước, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế;

3. Phương hướng, trọng tâm phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới;

4. Các hình thức khen thưởng doanh nghiệp đã đạt được trong 03 năm gần đây (Ghi rõ số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định khen thưởng);

Doanh nghiệp xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố nhận xét, xác nhận
(nơi doanh nghiệp đóng trụ sở)

………, ngày ….. tháng ……. năm…..
Đại diện doanh nghiệp

 

M2 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu, giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang năm….

I. Sơ lược lý lịch doanh nhân

- Họ và tên: …………………………………………………………….

- Sinh ngày, tháng, năm: ………………………..Giới tính:……………

- Quê quán: …………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………….

- Đơn vị công tác: ……………………………………………………….

- Chức năng, nhiệm vụ chính:…………………………………………..

- Thời gian giữ chức vụ (từ ngày…) ……………………………………

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ……………………………………..

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng của cá nhân: ………………..

- Nơi đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………….

- Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………

II. Thông tin về Doanh nghiệp (nơi doanh nhân giữ chức vụ)

- Tên doanh nghiệp: ……………………………..……………………

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh: ………………….………

- Địa chỉ:…………………………………………………….………..

- Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………

- Email: ………………………………Website: ……………………..

III. Thành tích đạt được của doanh nhân trong 03 năm ……….…, nêu rõ:

- Phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống;

- Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

IV. Thành tích đạt được của doanh nghiệp (nơi doanh nhân giữ chức vụ) trong 03 năm ……….…

1. Các chỉ tiêu doanh nghiệp đã đạt được trong 03 năm:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm…

Năm…

Năm…

1

Vốn kinh doanh

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

Giá trị %

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu (Nếu có)

USD

 

 

 

6

Nộp ngân sách (Thuế và các khoản đã nộp NS)

Triệu đồng

 

 

 

7

Số lượng người lao động (Giải quyết việc làm)

Người

 

 

 

8

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

9

Ủng hộ, đóng góp, tham gia các hoạt động xã hội

Triệu đồng

 

 

 

10

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

2. Đánh giá khái quát về hoạt động của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ việc chấp hành pháp luật về (nêu rõ từng nội dung): Đầu tư, sản xuất kinh doanh, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, nghĩa vụ thuế với nhà nước, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế;

3. Phương hướng, trọng tâm phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới;

4. Các hình thức khen thưởng cá nhân hoặc doanh nghiệp đã đạt được trong 03 năm gần đây (Ghi rõ số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định khen thưởng);

Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố nhận xét, xác nhận
(nơi doanh nghiệp đóng trụ sở)

………, ngày ….. tháng ……. năm…..
Doanh nhân đề nghị tặng danh hiệu, giải thưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2012/QĐ-UBND xét tặng trao giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND xét tặng trao giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Tuyên Quang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2012/QĐ-UBND xét tặng trao giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2012/QĐ-UBND xét tặng trao giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Tuyên Quang

  • 22/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực