Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2017/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 831/TTr-STNMT ngày 26 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:

TT

Khoáng sản nguyên khai

Thành phẩm

Tỷ lệ quy đổi

Tên khoáng sản

Đơn vị tính

Tên thành phẩm

Đơn vị tính

I

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

1

Titan

Tấn

Tinh quặng Ilmenite (Hàm lượng TiO2 ≥ 90%)

Tấn

2,63

2

Sắt:

Tấn

 

 

 

 

 

 

Tinh quặng (Sắt Manhetit hàm lượng ≥ 60%)

Tấn

1,1

 

 

 

Tinh quặng (Sắt Manhetit làm lượng 58 - 60%)

Tấn

3,1

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

1

Cát các loại

m3

 

m3

1

2

Đất san lấp

m3

 

m3

1

3

Đất sét làm gạch, ngói:

m3

 

 

 

3.1

 

 

Gạch đặc kích thước 50x80x175 mm

1.000 viên

1

3.2

 

 

Gạch đặc kích thước 50x90x200 mm

1.000 viên

1,3

3.3

 

 

Gạch đặc kích thước 72x102x172 mm

1.000 viên

1,8

3.4

 

 

Gạch 6 lkích thước 75x110x175 mm

1.000 viên

1

3.5

 

 

Gạch 6 ltrung kích thước 90x135x200

1.000 viên

1,8

3.6

 

 

Ngói lp kích thước 1m2 = 22 viên

1.000 viên

2

4

Đá:

m3

 

m3

 

4.1

 

 

Đá hộc các loại

m3

1

4.2

 

 

Đá 0,5 x 1

m3

1,2

4.3

 

 

Đá 1 x 2

m3

1,18

4.4

 

 

Đá 2 x 4

m3

1,15

4.5

 

 

Đá 4 x 6

m3

1,1

4.6

 

 

Bột đá

m3

1,2

4.7

 

 

Đá cấp phối

m3

1

4.8

 

 

Đá ong (theo quy cách)

m3

1

4.9

 

 

Đá chẻ các loại

m3

1

4.10

 

 

Đá nung vôi và sản xuất Xi măng

m3

1

4.11

 

 

Đá Granite làm ốp lát:

 

 

4.12

 

 

Kính thước > 1m2

m3

1,4

4.13

 

 

Kính thước 0,5-<1 m2

m3

1,3

4.14

 

 

Kính thước <0,1 m2

m3

1,1

5

Than

Tấn

Than thành phm

Tấn

1,1

Phương pháp tính: s lượng khoáng sản nguyên khai = Số lượng khoáng sản thành phm x tỷ lệ quy đi.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Quyết định số 28/2015/QD-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai, nộp các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động khoáng sản theo quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Cục KSHĐKS miền Trung;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýHuỳnh Khánh Toàn
       Ngày ban hành11/10/2017
       Ngày hiệu lực01/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra nguyên khai Quảng Nam

           • 11/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực