Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2023/QĐ-UBND sửa đổi an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở riêng lẻ Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2023/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 9 CỦA QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở RIÊNG LẺ KẾT HỢP KINH DOANH, SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 09/2022/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2020NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 1462/TTr-CAHP ngày 14/7/2023 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 161/BC-STP ngày 14/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 của Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng như sau:

“1. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ Công an;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các PCVP UBND TP;
- Công báo TP, Báo HP, Đài PT&TH HP, Cổng TTĐT TP;
- Các Phòng: NC&KTGS, TCHC, XD&GTCT, NNTN&MT;
- CV: NCKTGS4;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(26/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2023/QĐ-UBND sửa đổi an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở riêng lẻ Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2023/QĐ-UBND sửa đổi an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở riêng lẻ Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành21/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (26/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 24/2023/QĐ-UBND sửa đổi an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở riêng lẻ Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2023/QĐ-UBND sửa đổi an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở riêng lẻ Hải Phòng

              • 21/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực