Quyết định 2400/QĐ-UBND

Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2400/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ Hồ Chí Minh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2400/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 1795/TCĐBVN-ATGT ngày 14/4/2015 của Tổng cục ĐBVN về việc thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2052/TTr-SGTVT ngày 29/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu quy hoạch

Nhằm mục tiêu phát triển hệ thống đường gom chạy dọc các quốc lộ trên địa bàn tỉnh, xóa bỏ các vị trí đấu nối trái phép vào quốc lộ, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần nâng cao năng lực khai thác trên các tuyến quốc lộ

2. Nguyên tắc quy hoạch.

- Đối với đường ngang: Quy hoạch giữ lại các vị trí đấu nối quan trọng như quốc lộ, đường tỉnh; cho phép một số tuyến đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng; quy hoạch một số vị trí đấu nối mới cần thiết vào quốc lộ theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đối với cửa hàng xăng dầu: Nằm trong quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu của tỉnh Thanh Hóa đã được duyệt.

- Các vị trí đấu nối bị xóa bỏ kết nối vào quốc lộ phải thông qua vị trí đấu nối theo quy hoạch qua hệ thống đường gom.

3. Nội dung phê duyệt quy hoạch.

3.1. Quy hoạch đường ngang đấu nối.

- Quốc lộ 1 (chiều dài 98km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 73 điểm gồm 19 ngã tư và 54 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 63 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 10 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 71, số điểm đấu nối mới 02.

- Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa (chiều dài 10km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 10 điểm gồm 06 ngã tư và 04 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 07 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 03 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 07, số điểm đấu nối mới 03.

- Quốc lộ 10 (chiều dài 44,49km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 33 điểm gồm 21 ngã tư và 12 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 26 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 07 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 32, số điểm đấu nối mới 01.

- Quốc lộ 15 (chiều dài 86,35km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 53 điểm gồm 04 ngã tư và 49 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 49 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 04 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 53, không có điểm đấu nối mới.

- Quốc lộ 15C (chiều dài 112,65km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 33 điểm gồm 01 ngã tư và 32 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 33 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 0 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 33, không có điếm đấu nối mới.

- Quốc lộ 45 (chiều dài 124,45km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 107 điểm gồm 34 ngã tư và 73 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 102 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 05 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 106, số điểm đấu nối mới 01.

- Quốc lộ 47 (chiều dài 61,63km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 45 điểm gồm 19 ngã tư và 26 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 39 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 06 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 40, số điểm đấu nối mới 05.

- Quốc lộ 217 (chiều dài 195,8km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 144 điểm gồm 19 ngã tư và 125 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 139 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 05 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 144, số điểm đấu nối mới 0.

- Đường từ cảng Nghi Sơn đi đường Hồ Chí Minh (chiều dài 54,54km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 43 điểm gồm 04 ngã tư và 39 ngã ba (trong đó bảo đảm khoảng cách 40 vị trí, chưa đảm bảo khoảng cách là 03 vị trí), số điểm đấu nối có sẵn 43, không có điểm đấu nối mới.

- Đường Hồ Chí Minh (chiều dài 129,6km): Số điểm đấu nối với đường ngang là 105 điểm trong đó có 104 điểm đã được thỏa thuận tại Văn bản số 1795/TCĐBVN-ATGT ngày 14/4/2015 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa và 01 điểm đấu nối với Trạm dừng nghỉ Như Xuân tại vị trí Km597+400 (trái tuyến) theo Quyết định số 4554/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2014.

(Chỉ tiết quy hoạch các điểm đấu nối kèm theo phụ lục 1)

3.2. Quy hoạch điểm đấu nối các cửa hàng xăng dầu.

- Quốc lộ 1: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 29 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 28, số điểm đấu nối mới 01.

- Quốc lộ 10: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 10 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 07, số điểm đấu nối mới 03.

- Quốc lộ 15: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 07 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 06, số điểm đấu nối mới 01.

- Quốc lộ 15C: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 06 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 02, số điểm đấu nối mới 04.

- Quốc lộ 45: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 19 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 19, số điểm đấu nối mới 0.

- Quốc lộ 47: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 16 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 15, số điểm đấu nối mới 01.

- Quốc lộ 217: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 17 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 15, số điểm đấu nối mới 02.

- Đường từ cảng Nghi Sơn đi đường Hồ Chí Minh: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 04 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 04, không có điểm đấu nối mới.

- Đường Hồ Chí Minh: Số điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu là 17 điểm gồm số điểm đấu nối sẵn là 16, số điểm đấu nối mới 01.

(Chi tiết quy hoạch các điểm đấu nối kèm theo phụ lục 2)

70km; Quốc lộ 217 dài 66km; đường Nghi Sơn - Bãi Trành dài 40km; đường Hồ Chí Minh dài 80km; quy mô đường gom thiết kế theo tiêu chuẩn hiện hành, đối với đường gom qua vị trí khu công nghiệp, nhà máy, trung tâm thương mại, nghiên cứu phương án đảm bảo các phương tiện ra vào thuận lợi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt đúng quy định; phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn, từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường gom, các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Giao thông vận tải để thực hiện; đồng thời, thực hiện theo thẩm quyền những việc liên quan đến quy hoạch.

- Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các công trình dự án liên quan đến quy hoạch đấu nối, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Trong quá trình thực hiện khi có phát sinh hợp lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam để được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3QĐ;
- Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Tổng cục ĐBVN (để phối hợp);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1 - QL.1

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng HN -TPHCM

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Trái

Phải

Phạm vi Thị xã Bỉm Sơn: Km285+400-:-Km294+220

1

Km285+450

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

2

Km285+700

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Đền Rồng

3

Km286+800

Ngã ba

 

x

 

x

Đường vào khu công nghiệp Tây Bắc Bỉm Sơn (Đường Công nghiệp 1)

4

Km288+279

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối đường đi vào Công ty xi măng Bỉm Sơn (đường Trần Nhân Tông)

5

Km288+950

Ngã tư

x

 

x

 

Đấu nối vào Khu công nghiệp Bỉm Sơn (đường Trần Hưng Đạo)

Km288+950

 

x

x

 

Đấu nối vào Khu công nghiệp Bỉm Sơn (đường Trần Hưng Đạo)

6

Km289+970

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh (Đường Bắc Sơn 2 theo quy hoạch)

7

Km291+050

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Nguyễn Văn Cừ

Km291+050

x

 

x

 

Đấu nối vào đường Trần Phú và Bến xe khách Bỉm Sơn

8

Km292+200

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh (Đường Nam Bỉm Sơn 1 theo QH)

9

Km293+900

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào Đường tỉnh 522

Km293+900

x

 

x

 

Đấu nối vào Đường tỉnh 523

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hà Trung): Km294+220-:-Km298+400

10

Km294+890

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Cụm Công Nghiệp xã Hà Dương

11

Km295+500

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 523 (cầu Cừ đi Kim Tân)

12

Km297+720

Ngã tư

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Thịnh Thôn, xã Hà Bình

Km297+850

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Hà Bình

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Hà Trung): Km298+400-:-Km303+450

13

Km299+250

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Quốc lộ 1A cũ

14

Km299+350

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào Trung tâm GDTX và dạy nghề huyện Hà Trung

15

Km300+000

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 508 (Hà Ninh đi ngã năm Hạnh)

16

Km301+240

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối đường vào Phú Trịnh (Quốc lộ 217 cải tuyến)

17

Km301+850

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

18

Km302+800

Ngã tư

x

 

x

 

Đấu nối vào chợ Lèn (đường đi xã Hà Lâm)

Km302+890

 

x

x

 

Đấu nối vào đường QL. 1 cũ

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hậu Lộc): Km303+450-:-Km310+012

19

Km304+700

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

20

Km305+600

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Kênh 10 (hướng đi Hậu Lộc)

21

Km306+200

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào Công ty ôtô Vinaxuki

22

Km307+720

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Km307+900

x

 

x

 

Đấu nối vào Đường tỉnh 526B (Quán Dốc đi Hậu Lộc)

23

Km308+900

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi đến Nhà máy giấy Châu Lộc

24

Km309+990

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Triệu Lộc

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hoằng Hóa): Km310+012-:-Km317+100

25

Km311+450

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối đường đi vào UBND xã Hoằng Kim (đường Nghĩa Trang - Tân Long)

Km311+450

x

 

x

 

Đấu nối vào Đường tỉnh 509 (ga Nghĩa Trang đi chợ Phủ)

26

Km313+450

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

27

Km314+150

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào nhà hàng Nam Việt

28

Km315+315

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

29

Km315+492

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào tiểu dự án 2 (Đoạn cải tuyến QL1A từ cầu Ba Gian - Nút giao tuyến tránh thành phố Thanh Hóa & Đại lộ Lê Lợi)

30

Km316+450

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Hoằng Quỳ

Phạm vi trong đô thị (thành phố Thanh Hóa): Km317+100- Km331+100 Chưa thỏa thuận

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quảng Xương): Km331+100-:-Km332+200

31

Km331+700

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường quy hoạch khu đô thị Tây Nam thành phố Thanh Hóa

Km331+700

x

 

x

 

Đấu nối vào Khu đô thị Quảng Tân

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Quảng Xương): Km332+200-:-Km334+400 Chưa thỏa thuận đấu nối

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quảng Xương): Km334+400-:-Km348+770

32

Km334+630

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào UBND xã Quảng Phong

33

Km335+120

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào xã Quảng Phong

34

Km336+430

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào UBND xã Quảng Ninh

35

Km336+650

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào làng Ninh Dụ

36

Km337+650

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường tỉnh Vạy - Văn Trinh

37

Km338+100

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Quảng Thái

38

Km339+130

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào UBND xã Quảng Bình

39

Km340+800

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ra đồng ruộng

40

Km341+500

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Quảng Trường

41

Km343+000

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 511 (ngã ba Môi đi núi Chẹt dài 14 km)

42

Km344+960

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Quảng Nham

43

Km345+630

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào UBND xã Quảng Chính

44

Km346+700

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

45

Km347+230

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường liên xã

46

Km349+050

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường D10 theo QHCXD khu vực Bắc Cầu Ghép

Km349+050

x

 

x

 

Đấu nối vào Quốc lộ 10 dự kiến

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Tĩnh Gia): Km348+770-:-Km365+200

47

Km350+980

Ngã tư

x

 

x

 

Đấu nối vào xã Hải Châu

Km352+050

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 525 (chợ Kho đi Minh Thọ)

48

Km353+400

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào xã Hải Ninh

49

Km354+700

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào xã Hải An

50

Km356+200

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 512 (Tân Dân đi Chuồng dài 13,5 km)

51

Km356+500

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

52

Km358+450

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào làng

Km358+500

x

 

x

 

Đấu nối vào đường liên xã

53

Km359+950

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào làng

Km359+950

x

 

x

 

Đấu nối vào chợ xã Hải Lĩnh

54

Km360+200

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

55

Km362+400

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào làng

Km362+400

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

56

Km363+950

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

57

Km364+200

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào xã Hải Nhân

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Tĩnh Gia): Km365+200-:-Km366+700 Chưa thỏa thuận

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Tĩnh Gia) (Phạm vi Khu kinh tế Nghi Sơn): Km366+700-:- 383+000

58

Km368+409

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào Khu tái định cư

Km368+409

x

 

x

 

Đấu nối vào Hóa lọc dầu - Khu kinh tế Nghi Sơn

59

Km369+400

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Bắc Nam 2 - khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Km369+400

x

 

x

 

Đấu nối vào đường Bắc Nam 2 - khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

60

Km369+900

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đê cầu Đồi

61

Km370+220

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đê cầu Đồi

62

Km370+850

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Phú Lâm, Phú Sơn, đường NS-HCM (đường Đông Tây 1)

Km370+850

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Hải Bình (đường Đông Tây 1)

63

Km372+000

Ngã tư

x

 

x

 

Đấu nối đường vào Ban QLDA Khu kinh tế Nghi Sơn (đường Đông Tây 2)

Km372+000

 

x

x

 

Đấu nối đường vào Ban QLDA Khu kinh tế Nghi Sơn (đường Đông Tây 2)

64

Km372+800

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối Bến xe và trạm dịch vụ TM Tổng hợp

Km375+400

x

 

x

 

Đấu nối đường ngang đi cảng Nghi Sơn

65

Km376+500

Ngã ba

x

 

 

x

Đấu nối vào trạm dừng nghỉ Nghi Sơn

Km376+850

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào ga Khoa Trường

66

Km377+400

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào Nhánh B (nút giao QL1 và đường nối cảng Nghi Sơn với đường HCM)

67

Km377+700

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh (bàn giao quản lý 2010)

Km377+700

x

 

x

 

Đấu nối vào đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh (đang thi công)

68

Km378+000

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào Mỏ sét Trường Lâm

69

Km378+020

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Nhánh A chưa thi công (nút giao QL1 và đường nối cảng Nghi Sơn với đường HCM)

70

Km379+850

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào UBND xã Trường Lâm

71

Km380+700

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào Mỏ cát silíc Quỳnh Lộc & Mỏ cát silíc Trường Lâm

72

Km381+400

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào xã Trường Lâm

73

Km381+950

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

 

PHỤ LỤC 1 - QL.1 TRTH

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 1 (BOT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBNĐ ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Trái

Phải

Phạm vi trong đô thị (thành phố Thanh Hóa): Km0+000- Km9+890

1

Km322+100

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Nguyễn Chí Thanh (QL1A)

Km322+100

x

 

x

 

Đấu nối vào đường Nguyễn Chí Thanh (QL1A)

2

Km323+080

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường quy hoạch mới

Km323+080

x

 

x

 

Đấu nối vào đường quy hoạch mới

3

Km324+970

Ngã tư

 

x

 

x

Đấu nối vào đường quy hoạch mới

Km324+970

x

 

 

x

Đấu nối vào đường quy hoạch mới

4

Km325+570

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối Đại lộ Lê Lợi

Km325+570

x

 

x

 

Đấu nối Đại lộ Lê Lợi kéo dài

5

Km326+500

Ngã ba

x

 

x

 

Đấu nối vào trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy

6

Km327+540

Ngã tư, nút giao khác mức

x

 

x

 

Đấu nối đường xuống cầu vượt Quốc lộ 47

Km327+180

 

x

x

 

Đấu nối đường lên cầu vượt từ Quốc lộ 47

Km328+180

x

 

x

 

Đấu nối đường xuống cầu vượt Quốc lộ 47

7

Km329+440

Ngã tư

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hóa

Km329+440

x

 

x

 

Đấu nối vào đường Vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hóa

8

Km330+140

Ngã tư

x

 

x

 

Đấu nối vào đường Voi- Sầm Sơn

Km330+140

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Voi- Sầm Sơn

9

Km331+731

Ngã ba

x

 

 

x

Trạm dừng nghỉ Minh Dũng

10

Km331+990

Ngã ba

 

x

x

 

Đấu nối nhánh rẽ phải nút giao QL1A

Km331+990

x

 

x

 

Đấu nối nhánh rẽ trái nút giao QL1A

 

PHỤ LỤC 1 - QL10

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 10 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Bên trái

Bên phải

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Nga Sơn): Km187+000-:-Km197+660

1

Km187+280

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường đi vào xã Nga Điền

2

Km189+250

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào xa Nga An

3

Km189+440

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Chùa Tiên

4

Km190+920

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường đi vào Trạm y tế xã Nga An, đi xã Nga Thái

5

Km191+950

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường đi vào Mỏ đá Đại Phong, khu dân cư

6

Km193+500

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh, đi thôn Lục Sơn, xã Nga An

7

Km194+850

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường đi cầu Hồ, Bến Tiên

8

Km195- Km197

 

 

 

 

 

Đấu nối điểm dừng nghỉ Nga Sơn

9

Km 196+800

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Nga Trường, đi cầu Hói Đào, xã Nga Liên

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Nga Sơn): Km197+660-:-Km199+020

10

Km197+880

Ngã 4

x

x

 

x

Đấu nối vào đường Đông Tây 1 (quy hoạch mới)

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Nga Sơn ): Km199+020-:-Km207+000

11

Km199+900

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Đường tỉnh 508 (ngã năm Hạnh đi Hà Ninh), đi xã Nga Thủy

12

Km201+570

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

13

Km202+900

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Ngã tư Sy (hướng đi UBND xã Nga Nhân, Nga Bạch)

14

Km204+350

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường đi vào thôn Thạch Giản, xã Nga Thạch, đấu nối vào đường đi chùa Mai Anh Tuấn

15

Km206+900

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường đê

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hậu Lộc): Km207+000-:-Km212+000

16

Km207+970

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

17

Km209+800

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Ngã tư Hoa Lộc (hướng đi Quốc lộ 1, hướng đi xã Hòa Lộc)

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Hậu Lộc): Km212+000-:-Km214+000

18

Km212+450

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường đi vào UBND xã Thịnh Lộc, đi thôn Xuân Lộc

19

Km213+780

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Ngã tư thị trấn Hậu Lộc

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hậu Lộc): Km214+000-:-Km220+000

20

Km215+380

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào làng Phủ Thành, xã Mỹ Lộc

21

Km216+700

Ngã 3

x

 

 

 

Đấu nối vào thôn Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc

22

Km217+700

Ngã 4

x

x

 

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 509 (chợ Phủ đi ga Nghĩa Trang). Đấu nối vào xóm Chùa

23

Km219+160

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Trường THCS xã Thuần Lộc

24

Km219+350

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào thôn Lam Hạ, xã Thuần Lộc

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hoằng Hóa): Km220+000-:-Km222+900

25

Km221+400

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường đê Sông Tào

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa): Km222+900-:-Km226+500

26

Km223+350

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào UBND xã Hoằng Phúc, vào xã Hoằng Phúc

27

Km224+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Khu nghĩa trang Liệt Sỹ huyện Hoằng Hóa, vào

28

Km224+850

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Trường THPT Hoằng Hóa I

29

Km226+450

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào xã Hoằng Vinh

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hoằng Hóa): Km226+500-:-Km231+493

30

Km227+830

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi Quốc lộ 1

31

Km229+150

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đê Sông Tào

32

Km229+300

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Khu dân cư

33

Km231+150

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Khu công nghiệp Tào Xuyên, đấu nối vào mỏ cát

 

PHỤ LỤC 1 - QL.15

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 15 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Hòa Bình- Quảng Bình

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Bên trái

Bên phải

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quan Hóa): Km28+000-:-Km71+000

1

Km28+250

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào xưởng chế biến lâm sản

2

Km28+510

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào xưởng chế biến lâm sản nhà anh Bão

3

Km29+680

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường xuống bến đò

4

Km30+210

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi QL15C

5

Km32+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Hang

6

Km33+150

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào cầu treo Bút Sơn

7

Km34+640

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường xuống bãi cát

8

Km36+710

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Mỏ

9

Km38+415

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào Cầu treo Pan

10

Km40+050

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Thu Đông

11

Km41+600

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào xưởng đũa nhà Hồng Cháy

12

Km42+540

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Eo

13

Km46+060

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường xuống bến đò Giá

14

Km49+370

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Mướp

15

Km53+760

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào xưởng chế biến lâm sản nhà anh Tuấn

16

Km54+920

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Quốc lộ 15C

17

Km55+360

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào làng Khằm

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Quan Hóa): Kin56+300-:-Km60+000

18

Km56+500

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào chợ Hồi Xuân

19

Km57+880

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bệnh viện đa khoa Quan Hóa

20

Km59+240

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào làng Na Sài

21

Km59+600

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào xã Phú Nghiêm

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quan Hóa): Km60+000-:-Km71+000

22

Km60+200

Ngã 3

 

x

 

 

Bến xe khách Quan Hóa

23

Km61+115

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường xuống bãi cát

24

Km62+905

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Hợp tác xã chế biến lâm sản

25

Km66+380

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào làng Cang

26

Km69+200

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào làng Kế

27

Km70+890

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào làng Tra

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Bá Thước): Km71+000-:-Km85+500

28

Km72+900

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Quốc lộ 217

29

Km74+870

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

30

Km75+150

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Trường học

31

Km78+050

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

32

Km81+195

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Lang Chánh); Km85+500-:-Km98+800

33

Km88+020

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

34

Km90+010

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Trường học

35

Km90+200

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

36

Km91+820

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

37

Km91+850

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

38

Km93+100

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

39

Km94+020

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

40

Km94+350

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

41

Km95+450

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

42

Km96+015

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

43

Km97+650

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Ngọc Lặc): Km98+800-:-Km109+500

44

Km 100+100

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

45

Km100+130

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Chợ

46

Km 103+520

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

47

Km 109+400

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào UBND Ngọc Khê

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Ngọc Lặc): Km109+500-:-Km 114+350

48

Km110+530

Ngã 4

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh

49

Km110+530

Ngã 4

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh

50

Km111+950

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã ba

51

Km112+050

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào CA huyện Ngọc Lặc

52

Km114+000

Ngã 4

x

 

x

 

Đấu nối vào Ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh

53

Km114+000

Ngã 4

 

x

x

 

Đấu nối vào Ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 1 - QL.15C

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 15C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Hồi Xuân - Tén Tằn

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Bên trái

Bên phải

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quan Hóa): Km0+000-:-Km49+000

1

Km0+000

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Quốc lộ 15A

2

Km2+600

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào làng Cúc - Hang ma - Hồi Xuân

3

Km4+205

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản - Nam Xuân

4

Km5+910

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Bút - xã Nam Xuân

5

Km8+120

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Nam Tân - Nam Xuân

6

Km8+800

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào UBND xã Nam Xuân

7

Km14+320

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Ken - xã Nam Tiến

8

Km16+750

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Tiến Lập - xã Nam Tiến

9

Km17+580

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào UBND xã Nam Tiến

10

Km20+200

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Khương - xã Nam Động

11

Km22+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào trường mầm non xã Nam Động

12

Km24+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Chiềng - xã Nam Động

13

Km26+240

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào trường cấp 2, 3 xã Thiên Phủ

14

Km29+810

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào trường THPT Thiên Phủ

15

Km29+820

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào trường tiểu học và UBND xã Thiên Phủ

16

Km31+505

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản - Xã Thiên Phủ

17

Km34+970

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản - Xã Hiền Trung

18

Km35+312

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào trường THPT và UBND xã Hiền Trung

19

Km37+450

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào Bản Cót - UBND xã Hiền Trung

20

Km40+300

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Poọng - Xã Hiền Kiệt

21

Km41+700

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Hán - Xã Hiền Kiệt

22

Km42+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào UBND và trường tiểu học xã Hiền Kiệt

23

Km42+950

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào bản - xã Hiền Kiệt

24

Km48+770

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào bản - Xã Hiền Kiệt

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Mường Lát): Km49+000-:-Km 112+650

25

Km49+150

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào bản Eo Cài

26

Km63+090

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường vào cầu Chiềng Nua

27

Km89+400

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Đvào UBND X.Pù Nhi

Phạm vi trong đô thị (huyện Mường Lát): Km96+600-:-Km103+300

28

Km98+050

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào UBND H.Mường Lát

29

Km98+070

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Đi cầu Mường Lát

30

Km100+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào trường dạy Nghề

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Mường Lát): Km103+600-:-Km112+650

31

Km106+530

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào đoàn KT QK4

32

Km 108+300

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào trường C2 Na Khà

33

Km111+330

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường vào Mường Chanh

 

PHỤ LỤC 1- QL.45

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 45 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Bên trái

Bên phải

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Thạch Thành): Km8+350-:-Km22+100

1

Km8+900

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào dân + Nương

2

Km9+990

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

3

Km11+090

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào làng

4

Km11+450

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

5

Km12+400

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào làng

6

Km13+300

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào làng

7

Km15+450

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 522 (Thành Minh - Phố Cát - Bỉm Sơn)

8

Km 17+460

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

9

Km17+550

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

10

Km19+650

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

11

Km20+250

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

12

Km21+300

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 523 (Kim Tân đi Thạch Quảng)

13

Km21+780

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 516B (Kim Tân đi Vĩnh Hùng)

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành): Km22+100 -Km24+470

14

Km22+730

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

15

Km22+900

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

16

Km23+800

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi cầu Kim Tân (phà Thạch Định cũ)

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Thạch Thành): Km24+470-:-Km29+300

17

Km24+750

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào làng

18

Km26+600

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

19

Km26+700

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

20

Km28+350

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Vĩnh Lộc): Km29+850-:-Km33+800

21

Km30+700

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

22

Km32+050

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Quốc lộ 217

23

Km32+250

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

24

Km33+800

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào thành Nhà Hồ

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Vĩnh Lộc): Km33+800-:-Km36+250

25

Km34+200

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

26

Km35+350

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Quốc lộ 217

27

Km35+550

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào làng Giáng

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Vĩnh Lộc): Km36+250-:-Km40+570

28

Km36+720

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

29

Km38+120

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

30

Km39+500

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Yên Định): Km40+570-:-Km48+800

31

Km40+600

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

32

Km41+300

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 518 (Kiểu đi Ân Đỗ)

33

Km42+200

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

34

Km43+830

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

35

Km45+100

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

36

Km46+600

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

37

Km48+450

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào chợ Định Long

38

Km48+550

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Công sở xã Định Long

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định): Km48+800-:-Km50+600

39

Km49+450

Ngã 4

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 528 (Quán Lào đi Định Tường)

40

Km49+460

Ngã 4

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 528 (Quán Lào - Sét - Dốc Lê)

41

Km49+980

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 516B

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Yên Định ): Km50+600-:-Km54+600

42

Km51+050

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối bến xe khách Quán Lào

43

Km51+400

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 516C (Định Bình đi Định Thành)

44

Km52+300

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh, đường vào chợ

45

Km53+520

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

46

Km53+600

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Thiệu Hóa): Km54+600-:-Km59+905

47

Km55+600

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

48

Km57+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

49

Km57+880

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

50

Km59+150

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 516C (Thiệu Phú - Thiệu Duy - Định Tân - Định Thành)

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa): Km59+905-:-Km61+580

51

Km60+100

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 506B

52

Km61+470

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường liên xã, đê nam sông Chu

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Thiệu Hóa): Km61+580-:-Km64+510

53

Km62+776

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Trường THPT Dương Đình Nghệ

54

Km62+926

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 515 (ngã Ba Chè - Hậu Hiền - cầu Hạnh Phúc)

55

Km64+100

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào xã Thiệu Trung

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Đông Sơn ): Km64+510-:-Km69+490

56

Km65+900

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào chợ Bôn, đấu nối vào đường đi xã Ngọc Tích

57

Km67+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào xã Đông Tiến

58

Km67+600

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào trạm y tế xã Đông Tiến

59

Km69+170

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường QL45 cũ

60

Km69+450

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào làng

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn ): Km69+490-:-Km71+893

61

Km70+430

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Trường bắn tỉnh Thanh Hóa

62

Km70+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Đông Xuân

63

Km70+950

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Quốc lộ 47

64

Km71+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi xã Đông Lĩnh

Phạm vi trong đô thị (thành phố Thanh Hóa Km71+893-:-Km83+400) Đề nghị chưa thỏa thuận

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quảng Xương): Km83+400-:-Km90+200

65

Km83+520

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường QL.45 cũ, đấu nối vào UBND xã Quảng Trạch

66

Km84+900

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

67

Km86+470

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

68

Km86+795

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

69

Km87+970

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

70

Km88+080

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào chợ Quảng Yên

71

Km89+280

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

72

Km89+995

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường QL.45 cũ

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Nông Cống): Km90+200-:-Km103+700

73

Km91+300

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

74

Km92+643

Ngã 4

x

x

 

x

Đấu nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn

75

Km93+600

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 506 (cầu Quan - Mục Sơn - đường HCM), đấu nối vào đường liên xã

76

Km95+400

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh, đấu nối vào nghĩa địa

77

Km96+550

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

78

Km98+100

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường đi vào UBND xã Tế Lợi

79

Km98+520

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào làng Yên Bái

80

Km99+730

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

81

Km100+970

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường QL.45 cũ đi thị trấn Chuối, huyện Nông Cống

82

Km102+150

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường đi QL.45 cũ, đấu nối vào đường đi QL1A

83

Km103+400

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Nông Cống): Km103+700-:-Km104+450

84

Km104+000

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào bến xe khách Nông Cống

85

Km104+330

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Tỉnh lộ 505 (Chuối - Chuồng - Thanh Tân - Bãi Trành)

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Nông Cống): Km104+450-:-Km 109+700

86

Km105+600

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào UBND xã Vạn Hòa, đấu nối vào doanh nghiệp

87

Km107+320

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh. Đấu nối đường đi vào Nhà thờ giáo xứ Tân Đạo

88

Km108+460

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào làng Ban Thọ

89

Km109+120

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh): Km109+700-:- Km126+720

90

Km109+900

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

91

Km110+300

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

92

Km111+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

93

Km111+910

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Như Thanh ): Km113+000-:-Km126+720

94

Km113+400

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào UBND huyện Như Thanh.

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

95

Km115+030

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

96

Km115+350

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

97

Km117+700

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

98

Km119+350

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

99

Km121+380

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào UBND xã Xuân Khang

100

Km121+430

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

101

Km124+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào Trường học Xuân Khang

102

Km124+600

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Như Xuân): Km126+720-:-Km130+000

103

Km 127+700

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

104

Km 129+400

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân): Km130+000-:-Km 132+800

105

Km130+100

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Hồ Chí Minh

106

Km131+600

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

107

Km131+800

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường ngang dân sinh

 

PHỤ LỤC 1 - QL.47

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 47 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Sầm Sơn - CK Khẹo

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Bên trái

Bên phải

Phạm vi trong đô thị (thị xã Sầm Sơn): Km0+000-:-Km5+000

1

Km0+000

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường Bạch Đằng

2

Km1+000

Ngã 4

x

x

 

x

Đấu nối vào đường Trần Nhân Tông (Đại lộ Nam sông Mã kéo dài)

3

Km1+950

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường Nguyễn Khuyến

4

Km3+000

Ngã 4

x

x

 

x

Đấu nối vào đường Lê Thánh Tông (quy hoạch mới)

5

Km4+090

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường Trần Hưng Đạo

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Quảng Xương): Km5+000-:-Km6+300

6

Km5+150

Ngã 4

x

x

 

x

Đấu nối vào đường Tây Sầm Sơn 5 (quy hoạch mới)

Phạm vi trong đô thị (thành phố Thanh Hóa): Km6+300-:-Km24+000 Đề nghị chưa thỏa thuận

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn): Km24+000-:-Km24+500

7

Km23+910

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Rừng Thông

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Đông Sơn): Km24+500-:-Km33+750

8

Km24+300

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi Đông Thịnh

9

Km25+350

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi Đông Thịnh

10

Km25+700

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào bệnh viện ĐK Đông Sơn

11

Km26+480

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường ra đồng

12

Km26+750

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào xóm Quý - Đông Anh, UBND xã Đông Anh

13

Km27+950

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Yên Hòa - Đông Anh

14

Km28+450

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Đông Minh

15

Km29+290

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường nối với Qlộ 45

16

Km29+500

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Vân Đô - Đông Minh

17

Km30+200

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Đông Khê

18

Km30+850

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Đông Ninh

19

Km31+900

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Cẩm, Đông Hoàng

20

Km32+850

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Ngã Ba Chè

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Triệu Sơn): Km33+750-:-Km49+600

21

Km33+600

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi thị trấn Giắt (ĐT 514)

22

Km34+280

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa

23

Km35+750

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào nhà máy gạch Dân Quyền

24

Km36+240

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường nối với Đường tỉnh 514

25

Km37+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Ân Mộc - Dân Lực

26

Km38+700

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường đi thị trấn Giắt.
Đấu nối vào đường đi Thọ Xuân (ĐT 506)

27

Km39+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào nhà máy gạch Long Sơn

28

Km41+100

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Phú Liễm- Thọ Thế

29

Km42+300

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào xóm 8 Thọ Thế

30

Km43+550

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Xuân Thịnh

31

Km44+580

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Giàng - Thọ Dân. Đấu nối vào đường đi thị trấn Xuân Thọ

32

Km46+300

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường đi Thọ Ngọc Đấu nối đường vào UBND xã Thọ Cường

33

Km48+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Thức Thọ Ngọc

34

Km49+500

Ngã 4

x

x

 

x

Đấu nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Thọ Xuân): Km49+600-:-Km61+630

35

Km50+850

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào thôn 13, Xuân Thắng

36

Km51+880

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào Đường tỉnh 515D

37

Km53+750

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường đi Sim (ĐT 514B)

38

Km54+850

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào xóm 4 xã Xuân Thắng. Đấu nối đường vào đội 2 Nông trường Sao Vàng

39

Km55+780

Ngã 4

x

 

x

 

Đấu nối đường vào trường CĐ nghề Sao Vàng

40

Km56+390

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào khu 6 TT. Sao Vàng

41

Km58+710

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào xóm 4 Sao Vàng. Đấu nối vào đường đi công ty phân bón Lam Sơn

42

Km61+190

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào đường nối với đường Hồ Chí Minh

43

Km62+320

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối vào NM đường Lam Sơn

44

Km64+000

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối vào đường Tỉnh 506

45

Km64+930

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối vào đường Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 1 - QL.217

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NGANG VÀO QUỐC LỘ 217 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lý trình

Kiểu nút giao

Theo hướng Hà Trung - CK Na Mèo

Nút giao có sẵn

Nút giao xây mới

Tên đường đấu nối

Bên trái

Bên phải

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Hà Trung): Km0+00-:-Km11+200

1

Km1+040

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường gom xưởng đá

2

Km1+250

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Nghè đỏ

3

Km2+620

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào xã Hà Yên

4

Km3+015

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Kim Tiên

5

Km4+450

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Kim Sơn

6

Km4+960

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng mới

7

Km 6+670

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào thôn 11 xã Hà Lĩnh

8

Km7+800

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Lĩnh Hoàng.

Đấu nối đường vào làng Thọ Lộc

10

Km9+310

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Thiên Hòa

11

Km9+580

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Bái Ân

12

Km10+800

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng mới

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Vĩnh Lộc): Km11+200-:-Km37+700

13

Km11+600

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Đông

14

Km11+900

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào động Vĩnh An

15

Km13+200

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường UBND xã Vĩnh Thịnh

16

Km13+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Vĩnh Minh

17

Km15+580

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Vĩnh Tân

18

Km15+790

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Đa Bút

19

Km16+985

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Vĩnh Hùng. Đấu nối đường đi Thành Long - Thạch Thành

21

Km18+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Sóc Sơn 11

22

Km19+310

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào trang trại Đà điểu

23

Km21+170

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào nhà thờ đạo

24

Km21+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Đồng Mực

25

Km23+710

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào bãi rác

26

Km23+730

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Vĩnh Hòa

27

Km24+980

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Nhật Quang

28

Km25+480

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào nhà máy gạch

29

Km26+680

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào nhà máy gạch Vĩnh Hòa

30

Km27+820

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào Chùa Giáng

31

Km27+980

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào bệnh viện H.Vĩnh Lộc

32

Km32+330

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào UBND xã Vĩnh Long. Đấu nối đường làng Đông

34

Km33+680

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào cửa Đông Thành Nhà Hồ. Đấu nối đường vào làng Cẩm Bào

36

Km34+700

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào xã Vĩnh Tiến

37

Km36+050

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Mỹ Xuyên. Đấu nối đường vào làng mới

39

Km37+345

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường vào làng mới. Đấu nối đường vào làng Quan Nhân

Phạm vi ngoài đô thị (huyện Cẩm Thủy): Km37+700-:-Km58+100

41

Km38+913

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào xã Cẩm Phú

42

Km39+997

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Phú Xuân- Cẩm Tân

43

Km40+255

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng mới Cẩm Vân

44

Km41+722

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Viềng - Cẩm Tân

45

Km42+096

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối Trường cấp I + II xã Cẩm Tân

46

Km43+118

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối Chi nhánh Ngân hàng Cẩm Thủy

47

Km43+715

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Do Trung

48

Km44+495

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Do Thượng - Cẩm Tân

49

Km44+983

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Do Thượng - Cẩm Tân

50

Km46+320

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường đi cầu Cẩm Yên

51

Km46+785

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Sành

52

Km48+350

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Song

53

Km50+015

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Kìm

54

Km50+020

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Kìm

55

Km51+390

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào Trại giống

56

Km51+767

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào Nông trường Cẩm Ngọc

57

Km53+155

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường vào làng Sông Nga

58

Km54+427

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Tử Niêm

59

Km54+560

Ngã 3

x

 

x

 

Đấu nối đường vào làng Tử Niêm

60

Km55+780

Ngã 4

x

x

x

 

Đấu nối đường ra vườn Thành. Đấu nối đường vào làng

62

Km56+500

Ngã 3

 

x

x

 

Đấu nối đường Hồ Chí Minh

Phạm vi trong đô thị (thị trấn Cẩm Thủy): Km58+100-:-Km61+108

63

Km58+135

Ngã 3