Quyết định 2412/QĐ-UBND

Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2412/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu Ủy ban huyện Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nh và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 135/TTr-SKH-VP ngày 08/10/2018) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số 505/TTr-VP ngày 12/10/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được công bố tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (có danh mục TTHC kèm theo).

Lý do: Thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

TTHC BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. Danh mục TTHC bãi bỏ lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

- Luật đấu thầu.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

- Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018.

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

II. Danh mục TTHC bãi bỏ lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

- Luật đấu thầu.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

- Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018.

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2412/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2018
Ngày hiệu lực18/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2412/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2412/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu Ủy ban huyện Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2412/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu Ủy ban huyện Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2412/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành18/10/2018
       Ngày hiệu lực18/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2412/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu Ủy ban huyện Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2412/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu Ủy ban huyện Quảng Trị

           • 18/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực