Quyết định 3209/QĐ-UBND

Quyết định 3209/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 3209/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch đầu tư Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3209/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc công bchuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 242/TTr-SKHĐT ngày 03/11/2017) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số 547/TTr-VP ngày 09/11/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 28 (hai mươi tám) thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch và đu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Qung Trị.

(Danh mục, nội dung thủ tục hành chính được đăng ti trên chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính tỉnh Qung Trị, địa chỉ www.quangtri.gov.vn)

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh; SKế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Trang thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử cấp huyện, niêm yết tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 và Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC
, VPCP;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC, NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3209/QĐ- UBND ngày 20/11/2017 Chủtịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 26 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH: 05 TTHC

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ: 19 TTHC

1

Đăng ký hợp tác xã

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa đim kinh doanh của HTX

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX

4

Đăng ký khi HTX chia

5

Đăng ký khi HTX tách

6

Đăng ký khi HTX hợp nhất

7

Đăng ký khi HTX sát nhập

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị mất)

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi bị mất)

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hư hng)

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi bị hư hỏng)

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HTX (đối với trường hợp HTX giải thtự nguyện)

13

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh HTX

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX

16

Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

17

Chấm dứt hoạt động của HTX, chi nhánh, VP đi din, đa điểm kinh doanh của HTX

18

Cấp lại giy chứng nhận đăng ký HTX (khi đi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giy chứng nhận đăng ký HTX)

19

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

III. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU: 02 TTHC

1.

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

2.

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 02 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC ĐẤUTHẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 02 TTHC

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thu

Tổng cộng: 28 TTHC(bao gồm 118 trang văn bản)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3209/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3209/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3209/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3209/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch đầu tư Quảng Trị


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 3209/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch đầu tư Quảng Trị
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu3209/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
    Người kýNguyễn Đức Chính
    Ngày ban hành20/11/2017
    Ngày hiệu lực20/11/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3209/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch đầu tư Quảng Trị

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3209/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực kế hoạch đầu tư Quảng Trị