Quyết định 2418/QĐ-BYT

Quyết định 2418/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 2418/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

3. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế và các dịch vụ y tế khác thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

4. Chủ trì xây dựng bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý khám bệnh, chữa bệnh, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

5. Chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế:

a) Xây dựng, điều chỉnh mức đóng, mức hỗ trợ, phương thức đóng bảo hiểm y tế;

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và của quỹ bảo hiểm y tế;

c) Tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế;

d) Tham mưu, đề xuất: các giải pháp về kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng, trục lợi; các giải pháp bảo đảm quyn lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sở y tế; việc thực hiện tạm ứng, quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cơ chế xử lý quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp bội chi hoặc kết dư.

6. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

8. Chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về bảo hiểm y tế.

9. Xây dựng các chỉ số, biểu mẫu thống kê về bảo hiểm y tế. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động về bảo hiểm y tế.

10. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Tư vấn quốc gia về chính sách bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập.

11. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án về bảo hiểm y tế được giao.

12. Tham gia, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, chính sách quốc gia về thuốc và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; chuyển tuyến điều trị liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

c) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, cha bệnh; gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

d) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình, nội dung, phương thức giám định bảo hiểm y tế;

đ) Hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con đối với người có thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất, áp dụng các giải pháp pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế;

e) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ gồm: Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ Bảo hiểm y tế được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Bảo hiểm y tế hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ Bảo hiểm y tế chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Th
trưng Bộ Y tế (để biết và chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bộ Công an;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, BH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2418/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2418/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2418/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2418/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2418/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Bảo hiểm y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2418/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành10/04/2018
       Ngày hiệu lực10/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2418/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2418/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Bảo hiểm y tế

           • 10/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực