Quyết định 345/QĐ-BYT

Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm đã được thay thế bởi Quyết định 2418/QĐ-BYT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 345/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

3. Tham mưu xây dựng, đề xuất mô hình hệ thống tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành y tế đã được phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế, danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với người có thể bảo hiểm y tế; đề xuất áp dụng các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Phối hợp xây dựng các quy định chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

6. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu, đề xuất các hình thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, các biện pháp kiểm soát chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

7. Tham mưu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế:

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung gói quyền lợi bảo hiểm y tế và mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và của quỹ bảo hiểm y tế;

b) Xây dựng, sửa đổi mức đóng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng;

c) Tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế;

d) Tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp bội chi hoặc kết dư.

8. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, phương pháp, nhóm đối tượng để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế.

9. Công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế.

b) Phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; tham gia xử lý các vi phạm pháp luật trong ngành y tế.

10. Chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn về bảo hiểm y tế.

11. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng giá dịch vụ y tế, chính sách quốc gia về thuốc và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

12. Tham gia xây dựng quy trình và nội dung giám định bảo hiểm y tế và các quy định chuyên môn kỹ thuật khác về bảo hiểm y tế.

13. Xây dựng các chỉ số, biểu mẫu thống kê về bảo hiểm y tế. Tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động về bảo hiểm y tế.

14. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án về bảo hiểm y tế được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng thuộc Vụ

a) Phòng Tổng hợp.

b) Phòng Chính sách và phát triển BHYT.

c) Phòng Thuốc và Vật tư y tế.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Bảo hiểm y tế hoạt động theo chế độ chuyên viên.

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chuyên viên và quan hệ công tác giữa các chuyên viên với lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Vụ, mối quan hệ công tác giữa các Phòng do Vụ trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo các Phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

c) Các chức danh lãnh đạo Vụ và các Phòng được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết và chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, PC, BH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 345/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu345/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2013
Ngày hiệu lực29/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 345/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu345/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành29/01/2013
       Ngày hiệu lực29/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm