Quyết định 42/2008/QĐ-BYT

Quyết định số 42/2008/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế đã được thay thế bởi Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Bảo hiểm và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về phát triển sự nghiệp bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, chính sách viện phí, chính sách thuốc quốc gia và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình và nội dung giám định bảo hiểm y tế và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc, vật tư y tế, danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6. Tham mưu, đề xuất các hình thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, các biện pháp kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các biện pháp bảo đảm, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế.

7. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với người có thẻ bảo hiểm y tế.

8. Chủ trì tổ chức kiểm tra; phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; giải quyết các khiếu nại, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế.

9. Xây dựng các chỉ số thống kê về bảo hiểm y tế. Tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

10. Chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn về lĩnh vực bảo hiểm y tế.

11. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các Chương trình, dự án trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Bảo hiểm y tế làm việc theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT ngày 13/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cỏc ụng bà: Chỏnh Văn phũng Bộ, Chỏnh Thanh tra Bộ, cỏc Cục trưởng, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng của Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2008/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực17/02/2009
Ngày công báo02/02/2009
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2008/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Quốc Triệu
       Ngày ban hành30/12/2008
       Ngày hiệu lực17/02/2009
       Ngày công báo02/02/2009
       Số công báoTừ số 107 đến số 108
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế